Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Łapach – uzupełnienie Published by Tenders Electronic Daily

Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Łapach – uzupełnienie

There are changes or additional information to this announcement. Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Łapach – uzupełnienie (06.09.2022 20:09)

Application deadline

21.09.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Miscellaneous medical devices and products
    33190000-8
Language

Polish

Contracting authority / owner

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23
18-100 Łapy
Poland
Tel.: +48 858142451
Fax: +48 858142454
E-Mail: przetargi@szpitallapy.pl
Website: www.szpitallapy.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Łapach, tj. pięciu kozetek, oraz wagi dla pacjentów zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy oraz zał. nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia).
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Łapach, tj. pięciu kozetek, oraz wagi dla pacjentów zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ...
Show more

Lots 1

Job / name

Pakiet nr 1

Description of procurement /scope of services

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa pięciu kozetek lekarskich z regulacją wysokości.Oferowane jako przedmiot zamówienia wyposażenie powinno być wolne od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowe, sprawne, nie będące wcześniej wykorzystywane jako demo lub ekspozycja, kompletne i po dostarczeniu Zamawiającemu gotowe do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:a) dostawę przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem, transportem wewnętrznym, instalacją, uruchomieniem w miejscu ustalonym z Zamawiającym;b) dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy):- paszportu technicznego oraz instrukcji obsługi w języku polskim,- niezbędnego wyposażenia wyspecyfikowanego w treści załączników opisujących szczegółowo przedmiot zamówienia;c) dostarczenie wraz z ofertą dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, tj.: certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności;d) objęcie przedmiotu dostawy 24 miesięczną gwarancją (licząc od dnia potwierdzonej protokołem instalacji, uruchomienia i przekazania przedmiotu zamówienia w terminie uwzględniającym godziny pracy Zamawiającego).
Na przedmiot zamówienia składa się dostawa pięciu kozetek lekarskich z regulacją wysokości.Oferowane jako przedmiot zamówienia wyposażenie powinno być wolne od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowe, sprawne, nie będące wcześniej wykorzystywane jako demo lub ekspozycja, kompletne i po...
Show more

Others CPV Codes
  • Beds for medical use
    33192100-3
Project adress

Miejscem dostawy i instalacji urządzenia jest wskazane przez Zamawiającego miejsce w budynku POZ SP ZOZ w Łapach, przy ul. Piaskowej 9, 18-100 Łapy.

Lots 2

Job / name

Pakiet nr 2

Description of procurement /scope of services

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa wagi dla pacjentów na wózkach inwalidzkich.Oferowane jako przedmiot zamówienia wyposażenie powinno być wolne od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowe, sprawne, nie będące wcześniej wykorzystywane jako demo lub ekspozycja, kompletne i po dostarczeniu Zamawiającemu gotowe do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:a) dostawę przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem, transportem wewnętrznym, instalacją, uruchomieniem w miejscu ustalonym z Zamawiającym;b) dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy):- paszportu technicznego oraz instrukcji obsługi w języku polskim,- niezbędnego wyposażenia wyspecyfikowanego w treści załączników opisujących szczegółowo przedmiot zamówienia;c) dostarczenie wraz z ofertą dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, tj.: certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności;d) objęcie przedmiotu dostawy 24 miesięczną gwarancją (licząc od dnia potwierdzonej protokołem instalacji, uruchomienia i przekazania przedmiotu zamówienia w terminie uwzględniającym godziny pracy Zamawiającego);e) wykonania (w cenie oferty) instruktarzu obsługi i konserwacji sprzętu dla personelu w zakresie obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z Zał. nr 8 do SWZ – Opisem przedmiotu zamówienia.
Na przedmiot zamówienia składa się dostawa wagi dla pacjentów na wózkach inwalidzkich.Oferowane jako przedmiot zamówienia wyposażenie powinno być wolne od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowe, sprawne, nie będące wcześniej wykorzystywane jako demo lub ekspozycja, kompletne i po dostarczeniu...
Show more

Others CPV Codes
  • Devices for the disabled
    33196200-2
Project adress

Miejscem dostawy i instalacji urządzenia jest wskazane przez Zamawiającego miejsce w budynku POZ SP ZOZ w Łapach, przy ul. Piaskowej 9, 18-100 Łapy.

Polska-Łapy: Różne urządzenia i produkty medyczne

2022/S 159-452395

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Adres pocztowy: ul. Janusza Korczaka 23
Miejscowość: Łapy
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 18-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Piszczatowska
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl
Tel.: +48 858142451
Faks: +48 858142454
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallapy.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szpitallapy.pl/category/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Łapach – uzupełnienie

Numer referencyjny: ZP/41/2022/PN
II.1.2)Główny kod CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Łapach, tj. pięciu kozetek, oraz wagi dla pacjentów zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy oraz zał. nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192100 Łóżka do użytku medycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy i instalacji urządzenia jest wskazane przez Zamawiającego miejsce w budynku POZ SP ZOZ w Łapach, przy ul. Piaskowej 9, 18-100 Łapy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa pięciu kozetek lekarskich z regulacją wysokości.

Oferowane jako przedmiot zamówienia wyposażenie powinno być wolne od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowe, sprawne, nie będące wcześniej wykorzystywane jako demo lub ekspozycja, kompletne i po dostarczeniu Zamawiającemu gotowe do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) dostawę przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem, transportem wewnętrznym, instalacją, uruchomieniem w miejscu ustalonym z Zamawiającym;

b) dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy):

- paszportu technicznego oraz instrukcji obsługi w języku polskim,

- niezbędnego wyposażenia wyspecyfikowanego w treści załączników opisujących szczegółowo przedmiot zamówienia;

c) dostarczenie wraz z ofertą dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, tj.: certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności;

d) objęcie przedmiotu dostawy 24 miesięczną gwarancją (licząc od dnia potwierdzonej protokołem instalacji, uruchomienia i przekazania przedmiotu zamówienia w terminie uwzględniającym godziny pracy Zamawiającego).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach Programu Dostępność Plus dla zdrowia, który finansowany jest z Funduszy EuropejskichTytuł projektu: „Poprawa dostępności i jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w przychodni SP ZOZ w Łapach”

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33196200 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy i instalacji urządzenia jest wskazane przez Zamawiającego miejsce w budynku POZ SP ZOZ w Łapach, przy ul. Piaskowej 9, 18-100 Łapy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Na przedmiot zamówienia składa się dostawa wagi dla pacjentów na wózkach inwalidzkich.

Oferowane jako przedmiot zamówienia wyposażenie powinno być wolne od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowe, sprawne, nie będące wcześniej wykorzystywane jako demo lub ekspozycja, kompletne i po dostarczeniu Zamawiającemu gotowe do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

a) dostawę przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem, transportem wewnętrznym, instalacją, uruchomieniem w miejscu ustalonym z Zamawiającym;

b) dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy):

- paszportu technicznego oraz instrukcji obsługi w języku polskim,

- niezbędnego wyposażenia wyspecyfikowanego w treści załączników opisujących szczegółowo przedmiot zamówienia;

c) dostarczenie wraz z ofertą dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, tj.: certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności;

d) objęcie przedmiotu dostawy 24 miesięczną gwarancją (licząc od dnia potwierdzonej protokołem instalacji, uruchomienia i przekazania przedmiotu zamówienia w terminie uwzględniającym godziny pracy Zamawiającego);

e) wykonania (w cenie oferty) instruktarzu obsługi i konserwacji sprzętu dla personelu w zakresie obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z Zał. nr 8 do SWZ – Opisem przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie realizowane w ramach Programu Dostępność Plus dla zdrowia, który finansowany jest z Funduszy EuropejskichTytuł projektu: „Poprawa dostępności i jakości obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami w przychodni SP ZOZ w Łapach”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje również rozładunek, transport wewnętrzny, instalację, uruchomienie w miejscu ustalonym z Zamawiającym.

Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarcza (jeżeli dotyczy):

- paszport techniczny oraz instrukcję obsługi w języku polskim,

- niezbędne wyposażenie wyspecyfikowane w treści załączników opisujących szczegółowo przedmiot zamówienia.

Podstawą rozliczenia dostawy jest podpisany i zaakceptowany przez Strony protokół odbioru oraz prawidłowo wystawiona faktura.

Płatność faktury w terminie do 60 dni, będzie liczona od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zgodnej z protokołem odbioru.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/09/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte za pośrednictwem miniPortalu. Otwarcie ofert jest niejawne.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje o:

a)nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

b)cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Osoby upoważnione: pracownicy Działu Zamówień Publicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający akceptuje przekazywanie faktur za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dn. 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę w trybie art. 126 ust. 1 ustawy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający zastrzega, że realizacja powyższego przedmiotu zamówienia jest uzależniona

od przyznania Zamawiającemu środków publicznych, przeznaczonych na realizację zamówienia. W przypadku ich nieuzyskania, zamawiający unieważni postępowanie na podst. art. 257 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp (Dział IX Środki ochrony prawnej) pzp.

Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na zapis projekt umowy; b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/08/2022