Terreinonderhoud havengebieden Delfzijl en Eemshaven 2023 t/m 2027 Published by Tenders Electronic Daily

Terreinonderhoud havengebieden Delfzijl en Eemshaven 2023 t/m 2027

Application deadline

07.11.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Grounds maintenance services
    77314000-4
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Groningen Seaports NV
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl
Netherlands
Tel.: +31 596640400
E-Mail: projectsupport@groningen-seaports.com
Website: http://www.groningen-seaports.com

assignment

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:a .Onderhoudswerkzaamheden aan grasachtigen.b. Onderhoudswerkzaamheden aan bomen en plantenc. Onderhoudswerkzaamheden aan watergangen, sloten en greppels inclusief taluds.d. Zwerfvuilbeheersing in beplanting en op grase. Ledigen afvalbakken en onderhoud straatmeubilairf. Onkruidbeheersing op verharding en spoorballastbedg. Exotenbeheersingh. Onderhoudswerkzaamheden in de specifieke omgeving van aanmeervoorzieningen, scheepvaartbebording enbrandkranen.i. Bijkomende onderhouds werkzaamheden
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:a .Onderhoudswerkzaamheden aan grasachtigen.b. Onderhoudswerkzaamheden aan bomen en plantenc. Onderhoudswerkzaamheden aan watergangen, sloten en greppels inclusief taluds.d. Zwerfvuilbeheersing in beplanting en op grase. Ledigen afvalbakken en onderhoud straatmeubilairf....
Show more

Description of procurement /scope of services

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:a .Onderhoudswerkzaamheden aan grasachtigen.b. Onderhoudswerkzaamheden aan bomen en plantenc. Onderhoudswerkzaamheden aan watergangen, sloten en greppels inclusief taluds.d. Zwerfvuilbeheersing in beplanting en op grase. Ledigen afvalbakken en onderhoud straatmeubilairf. Onkruidbeheersing op verharding en spoorballastbedg. Exotenbeheersingh. Onderhoudswerkzaamheden in de specifieke omgeving van aanmeervoorzieningen, scheepvaartbebording enbrandkranen.i. Bijkomende onderhouds werkzaamheden
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:a .Onderhoudswerkzaamheden aan grasachtigen.b. Onderhoudswerkzaamheden aan bomen en plantenc. Onderhoudswerkzaamheden aan watergangen, sloten en greppels inclusief taluds.d. Zwerfvuilbeheersing in beplanting en op grase. Ledigen afvalbakken en onderhoud straatmeubilairf....
Show more

Project adress

Region (NUTS code): NL112 Delfzijl en omgeving
Delfzijl en Eemshaven

Nederland-Delfzijl: Onderhoud van terreinen

2022/S 179-507889

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Groningen Seaports NV
Nationaal identificatienummer: 16392151
Postadres: Handelskade Oost 1
Plaats: Delfzijl
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9934 AR
Land: Nederland
Contactpersoon: Luurt Glas
E-mail: projectsupport@groningen-seaports.com
Telefoon: +31 596640400
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.groningen-seaports.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0eea92467c86e4e6f03d2f1aa41d2f31
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Postadres: Bezuidenhoutseweg 10-12
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2594 AV
Land: Nederland
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
Telefoon: +31 800836337633
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/0eea92467c86e4e6f03d2f1aa41d2f31
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: TenderNed
Postadres: Bezuidenhoutseweg 10-12
Plaats: Den Haag
Postcode: 2594 AV
Land: Nederland
Telefoon: +31 800836337633
E-mail: servicedesk@tenderned.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Terreinonderhoud havengebieden Delfzijl en Eemshaven 2023 t/m 2027

Referentienummer: P010164
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77314000 Onderhoud van terreinen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a .Onderhoudswerkzaamheden aan grasachtigen.

b. Onderhoudswerkzaamheden aan bomen en planten

c. Onderhoudswerkzaamheden aan watergangen, sloten en greppels inclusief taluds.

d. Zwerfvuilbeheersing in beplanting en op gras

e. Ledigen afvalbakken en onderhoud straatmeubilair

f. Onkruidbeheersing op verharding en spoorballastbed

g. Exotenbeheersing

h. Onderhoudswerkzaamheden in de specifieke omgeving van aanmeervoorzieningen, scheepvaartbebording en

brandkranen.

i. Bijkomende onderhouds werkzaamheden

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL112 Delfzijl en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

Delfzijl en Eemshaven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a .Onderhoudswerkzaamheden aan grasachtigen.

b. Onderhoudswerkzaamheden aan bomen en planten

c. Onderhoudswerkzaamheden aan watergangen, sloten en greppels inclusief taluds.

d. Zwerfvuilbeheersing in beplanting en op gras

e. Ledigen afvalbakken en onderhoud straatmeubilair

f. Onkruidbeheersing op verharding en spoorballastbed

g. Exotenbeheersing

h. Onderhoudswerkzaamheden in de specifieke omgeving van aanmeervoorzieningen, scheepvaartbebording en

brandkranen.

i. Bijkomende onderhouds werkzaamheden

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Co2 prestatieladder / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Innovatie / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Kleurkeur en ecologie / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Gis informatievoorziening / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan met wederzijdse goedkeuring worden verlengd via een verlengingsoptie voor de duur van tweemaal één (1) jaar.

De totale contractduur bedraagt 60 maanden.

Bij verlenging maximaal 84 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De contractduur voor de overeenkomst bedraagt als basis 5 kalenderjaren, zijnde 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

De overeenkomst kan met wederzijdse goedkeuring worden verlengd via een verlengingsoptie voor de duur van tweemaal één (1) jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Postadres: Guyotplein 1
Plaats: Groningen
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883614444
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Postadres: Gyotplein 1
Plaats: Groningen
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
E-mail: Info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883614444
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/09/2022