"Модернизация на осигурителните системи по трета главна жп линия в участъка Дунавци – Желю войвода“ – по обособени позиции Published by Tenders Electronic Daily

"Модернизация на осигурителните системи по трета главна жп линия в участъка Дунавци – Желю войвода“ – по обособени позиции

There are changes or additional information to this announcement. "Модернизация на осигурителните системи по трета главна жп линия в участъка Дунавци – Желю войвода“ – по обособени позиции (23.09.2022 20:04)

Application deadline

10.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Railway signalling works
    45234115-5
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
1233 гр. София
Bulgaria
Tel.: +359 29322915
Fax: +359 29310663
E-Mail: a.mechkarova@rail-infra.bg
Website: https://www.rail-infra.bg

assignment

Поръчката е в две обособени позиции:- Обособена позиция №1:  „Инженеринг в гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово и Желю войвода по трета главна линия, чрез модернизация на съществуващите осигурителни техники“, изпълнява се в два етапа:Етап I–Проектиране, и Етап II–СМР и други работи. Обектът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т.1, буква а“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал.1, т.3 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.-Обособена позиция №2: „Проектиране и изграждане на компютърна визуализация за участъка Дунавци - Желю войвода при влаков диспечер в гара Пловдив“, изпълнява се в два етапа:Етап I–Проектиране, и Етап II–СМР и други работи;Обектът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т.1, буква а“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал.1, т.3 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Поръчката е в две обособени позиции:- Обособена позиция №1:  „Инженеринг в гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово и Желю войвода по трета главна линия,...
Show more

Lots 1

Job / name

"Инженеринг в гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово и Желю войвода по трета главна линия, чрез модернизация на съществуващите осигурителни техники“

Description of procurement /scope of services

Предмет на поръчката е модернизация и подновяване на съществуващите с-ми за сигнализация в гарите Казанлък,Гурково,Твърдица,Шивачево, Гавраилово и Желю Войвода,чрез въвеждане на с-ма броячи на оси централизиран тип,ново токозахранване на МРЦ,нови пулт табла при дежурен ръководител движение в гарите Гурково,Шивачево,Гавраилово и Желю войвода,а в гарите Казанлък и Твърдица апаратура за компютърно управлениеи визуализация за релейни централизации,подмяна на с-мата броячи на оси на автоматичната блокировка на междугарията Дунавци–Казанлък–Черганово и Дъбово– Гурково–Твърдица–Шивачево–Гавраилово–Сливен–Желю войвода с новия тип броячи на оси,пресъоръжаване с нова апаратура на Електрически и автоматична бариера,подмяна на сигнализацията от „обикновена“ в „скоростна“,подмяна на кабели и ремонт на релейните и техн. помещения и санитарен възел при механик ОТ,включително:пускане в експлоатация,проби,Ремонт на техн.сгради и помещения;Обучение на техн.персонал;Авторски надзор, и се включват:ЕТАП I-Проектиране;ЕТАП II–СМР и др.работи.Обектът е първа категория съгл.чл.137,ал.1,т.1,б.„а“ от ЗУТ и чл.2,ал.1,т.3 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. Пълното описание на изискванията на възложителя е посочено в Техн.спецификация за об.поз.№1, Прилож.№ 1 от документацията за общ.поръчка.Поръчката се възлага и ще се проведе при условията на чл. 104, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП.
Предмет на поръчката е модернизация и подновяване на съществуващите с-ми за сигнализация в гарите Казанлък,Гурково,Твърдица,Шивачево, Гавраилово и Желю Войвода,чрез...
Show more

Others CPV Codes
  • Railway signalling works
    45234115-5
Project adress

Region (NUTS code): BG342 Сливен (Sliven), BG344 Стара Загора (Stara Zagora)
жп гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово и Желю войвода по трета главна жп линия

Lots 2

Job / name

„Проектиране и изграждане на компютърна визуализация за участъка Дунавци - Желю войвода при влаков диспечер в гара Пловдив“

Description of procurement /scope of services

Предмет на поръчката е извеждане на компютърна визуализация за състоянито на влаковото движение в гари и междугария в отсечката Дунавци–Желю войвода при дежурния влаков диспечер за участъка в гара Пловдив,вкл. проектиране и изготвяне на работни в отделните части и монтаж на: апаратура за интерфейс за визуализация на 11 броя гари и прилежащи междугария в Диспечерски център (ДЦ) в гара Пловдив, съгласно одобрения работен проект;апаратура за визуализация на 11 броя гари в ДЦ в гара Пловдив,включително:тестове и въвеждане в експлоатация;Адаптация в помещението за апаратура и в частта на влаковия диспечер за участъка Дунавци – Зимница; Обучение на техн.персонал;Авторски надзор и се включват:ЕТАП I-Проектиране;ЕТАП II – СМР и други работи.Обектът е първа категория съгласно чл.137,ал.1,т.1,б.“а“ от ЗУТ и чл.2,ал.1,т.3 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.Пълното описание на изискванията на възложителя е посочено в Техн. спецификация за об.поз.№2,Приложение №1 от документацията за общ.поръчка.Поръчката се възлага и ще се проведе при условията на чл. 104, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП.
Предмет на поръчката е извеждане на компютърна визуализация за състоянито на влаковото движение в гари и междугария в отсечката Дунавци–Желю войвода при дежурния...
Show more

Others CPV Codes
  • Railway signalling works
    45234115-5
Project adress

Region (NUTS code): BG344 Стара Загора (Stara Zagora), BG421 Пловдив (Plovdiv)
жп участъка Дунавци - Желю войвода при влаков диспечер в гара Пловдив

България-София: Работи по инсталиране на сигнализация за релсови пътища

2022/S 171-483456

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Албена Мечкарова
Електронна поща: a.mechkarova@rail-infra.bg
Телефон: +359 29322915
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/225687
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/225687
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Модернизация на осигурителните системи по трета главна жп линия в участъка Дунавци – Желю войвода“ – по обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
45234115 Работи по инсталиране на сигнализация за релсови пътища
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката е в две обособени позиции:

- Обособена позиция №1:  „Инженеринг в гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово и Желю войвода по трета главна линия, чрез модернизация на съществуващите осигурителни техники“, изпълнява се в два етапа:Етап I–Проектиране, и Етап II–СМР и други работи.

Обектът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т.1, буква а“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал.1, т.3 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

-Обособена позиция №2: „Проектиране и изграждане на компютърна визуализация за участъка Дунавци - Желю войвода при влаков диспечер в гара Пловдив“, изпълнява се в два етапа:Етап I–Проектиране, и Етап II–СМР и други работи;

Обектът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т.1, буква а“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 2, ал.1, т.3 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15 057 379.77 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

"Инженеринг в гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово и Желю войвода по трета главна линия, чрез модернизация на съществуващите осигурителни техники“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45234115 Работи по инсталиране на сигнализация за релсови пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342 Сливен / Sliven
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

жп гарите Казанлък, Гурково, Твърдица, Шивачево, Гавраилово и Желю войвода по трета главна жп линия

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката е модернизация и подновяване на съществуващите с-ми за сигнализация в гарите Казанлък,Гурково,Твърдица,Шивачево, Гавраилово и Желю Войвода,чрез въвеждане на с-ма броячи на оси централизиран тип,ново токозахранване на МРЦ,нови пулт табла при дежурен ръководител движение в гарите Гурково,Шивачево,Гавраилово и Желю войвода,а в гарите Казанлък и Твърдица апаратура за компютърно управлениеи визуализация за релейни централизации,подмяна на с-мата броячи на оси на автоматичната блокировка на междугарията Дунавци–Казанлък–Черганово и Дъбово– Гурково–Твърдица–Шивачево–Гавраилово–Сливен–Желю войвода с новия тип броячи на оси,пресъоръжаване с нова апаратура на Електрически и автоматична бариера,подмяна на сигнализацията от „обикновена“ в „скоростна“,подмяна на кабели и ремонт на релейните и техн. помещения и санитарен възел при механик ОТ,включително:пускане в експлоатация,проби,Ремонт на техн.сгради и помещения;Обучение на техн.персонал;Авторски надзор, и се включват:ЕТАП I-Проектиране;ЕТАП II–СМР и др.работи.

Обектът е първа категория съгл.чл.137,ал.1,т.1,б.„а“ от ЗУТ и чл.2,ал.1,т.3 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. Пълното описание на изискванията на възложителя е посочено в Техн.спецификация за об.поз.№1, Прилож.№ 1 от документацията за общ.поръчка.

Поръчката се възлага и ще се проведе при условията на чл. 104, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 13 307 848.41 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 660
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Офертите ще се оценяват:Оц=ПТ1+ПТ2-оц.на оф.,макс.100т.,ПТ1-Цена за проектиране,тежест 3%,макс.3т.,ПТ1=(Тпр.min/Тпр.i)х3,Тпр.min-най-ниска предл.цена за проект.,Тпр.i-предл.цена за проект. от i-тата оф.,ПТ2-Цена за СМР,тежест 97%,макс.97 т.,ПТ2=(Цmin/Цi)х97,Цmin-най-ниска предл.цена за стр-во,Цi-предл.цена за стр-во от i-тата оф.

В прогнозната ст-ст са вкл.5% непредв.разходи от СМР,без ДДС.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Проектиране и изграждане на компютърна визуализация за участъка Дунавци - Желю войвода при влаков диспечер в гара Пловдив“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45234115 Работи по инсталиране на сигнализация за релсови пътища
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив / Plovdiv
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Основно място на изпълнение:

жп участъка Дунавци - Желю войвода при влаков диспечер в гара Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на поръчката е извеждане на компютърна визуализация за състоянито на влаковото движение в гари и междугария в отсечката Дунавци–Желю войвода при дежурния влаков диспечер за участъка в гара Пловдив,вкл. проектиране и изготвяне на работни в отделните части и монтаж на: апаратура за интерфейс за визуализация на 11 броя гари и прилежащи междугария в Диспечерски център (ДЦ) в гара Пловдив, съгласно одобрения работен проект;апаратура за визуализация на 11 броя гари в ДЦ в гара Пловдив,включително:тестове и въвеждане в експлоатация;Адаптация в помещението за апаратура и в частта на влаковия диспечер за участъка Дунавци – Зимница; Обучение на техн.персонал;Авторски надзор и се включват:ЕТАП I-Проектиране;ЕТАП II – СМР и други работи.Обектът е първа категория съгласно чл.137,ал.1,т.1,б.“а“ от ЗУТ и чл.2,ал.1,т.3 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.Пълното описание на изискванията на възложителя е посочено в Техн. спецификация за об.поз.№2,Приложение №1 от документацията за общ.поръчка.

Поръчката се възлага и ще се проведе при условията на чл. 104, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 749 531.36 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 450
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Офертите ще се оценяват:Оц=ПТ1+ПТ2-оц.на оф.,макс.100т.,ПТ1-Цена за проектиране,тежест 3%,макс.3т.,ПТ1=(Тпр.min/Тпр.i)х3,Тпр.min-най-ниска предл.цена за проект.,Тпр.i-предл.цена за проект. от i-тата оф.,ПТ2-Цена за СМР,тежест 97%,макс.97 т.,ПТ2=(Цmin/Цi)х97,Цmin-най-ниска предл.цена за стр-во,Цi-предл.цена за стр-во от i-тата оф.

В прогнозната ст-ст са вкл.5% непредв.разходи от СМР,без ДДС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За обособена позиция №1 и за обособена позиция №2:

1.Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група – строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т.2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл.5, ал.6, т.2.1 от ПРВВЦПРС, а чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в която са установени, за посочения обхват на дейности, съобразно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и § 2, т. 7 от ДР на ЗОП и на чл. 16, чл. 17 и чл. 25а от Закона за камарата на строителите (ЗКС).

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Участникът не може да използва капацитета на трети лица по отношение на критерия за подбор.

2.За доказване съответствието с критерия се представя:Валидно Удостоверение за вписване Централния професионален регистър към Камарата на строителите в България, за изпълнение на строежи от втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т.2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), първа категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 6, т.2.1 от ПРВВЦПРС. За чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл. 25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл. 25а, ал. 2, т.1 от ЗКС.

Документът се представя от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За обособена позиция №1 и за обособена позиция №2:

1.Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство по чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или еквивалент.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/документ за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2.За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания: Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство, съгласно чл. 171 и чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) или еквивалент.

Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от участника, определен за изпълнител.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За обособ.поз.№1 и за обособена позиция №2:Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране и строителство съгл.чл.171 и чл. 171а от ЗУТ или еквивалент, с минимална застрахователна сума съгл.чл. 5, ал. 1, т.1 и ал. 2, т.1 от Наредбата за усл.и реда за задължително застраховане в проект. и стр-вото(ПМС №38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.):–проектиране за строежи първа категория–300 000 лв.;–строителство за строежи първа категория–600 000 лв.

Продължава от поле III.1.3)Изискв.мин.ниво:

ПО:да е изп.функциите на Рък-л или Зам.-р-л на екип/проект в мин.1 ЗО за ново стр-во и/или реконстр.и/или модерниз.на с-ми за сигнализ.за жп уч-к.3.2.2. КЕ проект.на с-ми за сигнализация и телекомуникации-ОПК: ОКС мин.бакалавър“,ПК–„инженер“ в профес.направл.„ЕЕА“ или „ККТ“ПО:да е изп.функциите на КЕ или експерт проект.на с-ми за сигнализ.и/или телекомуник.в минимум 1 ЗП за ново стр-во и/или реконстр.и/или модерниз.на с-ми за сигнализ. и/или телекомуник.3.2.3. КЕ сигнализация-ОПК:ОКС мин.„бакалавър“,ПК–„инженер“ профес. Направ. „ЕЕА“ или „ККТ“.ПО:да е изп.функциите на КЕ или експерт стр-во на с-ми за сигнализ.в мин.1 ЗО за ново стр-во и/или модерниз.и/или реконстру.на с-ми за сигнализация.3.2.4. КЕ телекомуникации-ОПК:ОКС мин.„бакалавър“,ПК–„инженер“ в профес.направл.„ЕЕА“, или „ККТ“.ПО:да е изп.функциите на КЕ или експерт стр-во на с-ми за телекомуникации вкл.дейности по орг.и/или контрол на стр-вото по част Телекомуникации в мин. 1 ЗО за ново стр-во и/или модерниз.и/или реконстр.на с-ми за телекомуникации, вкл.изгр.на видеонабл.3.2.5. КЕ ремонт сгради-ОПК:ОКС мин.бакалавър“,ПК–„инженер“,в профес.направл.„Архитектура, строителство и геодезия“.ПО:да е изп.функциите на КЕ или експерт ремонт сгради,вклю.дейности по орг.и/или контрол на стр-вото по част Сгради, в мин. 1 ЗО за ново стр-во и/или реконстр.и/или осн.ремонт на сгради.3.3. ЗА ОБОСОБ.ПОЗ.№1 и №2:За КЕ проект.под „ЗП“ да се разбира проект,който към датата на под.на оф.е одобрен и приет от съотв.възлож.,клиент,получател,или компет.орган,или е посочен в публ.регистър,в който е публик.инф.за услугата.За Р-л проект и ост. КЕ под „ЗО“ да се разбира извършено стр-во,за което към датата на под.на оф.има удостоверение,изд.от получателя или от компет.орган, или е посочено в публ.регистър,в който е публик.инф.за изпълненото стр-во.Р-лят екип и КЕ трябва да бъдат на разположение за целия период на изп.на договора.Не се допуска Р-л екип и/или КЕ да съвместява функциите на Р-л екип или на др.КЕ.Смяната на Р-л екип и чл.на екипа с такива,които не са вкл.първоначално в оф., се извършва само при усл.,посочени в договора.За чуждестр.лица(ЧЛ),уст.в държава–членка на ЕС или страна от Евр.ик.простр.,В.приема еквивал.ОКС,ПК и специалност,съгл. законодателството на държ.,в която са уст.,като еквивалентността се преценява с оглед на продълж.на образов.курс,уч.програма(хорариум) и/или придобита квалификация,като могат да се представят и др.данни.Усл.се прилага и за бълг. граждани,придобили образов.си в държ.–чл.на ЕС или страна от Евр.ик. простр.За ЧЛ,уст.в държ.извън ЕС и страна от Евр.ик.простр.,В.приема еквиваленти ОКС,ПК и специалност,съгл.законодателството на държ.,в който са уст.,при усл.,че са спазени изискв.за признаване на дипломи и ПК,посочени в З-н за висшето образов.и З-н за признаване на ПК.Усл.се прилага и за бълг.граждани,придобили образов.си извън държ.–чл.на ЕС и страна от Евр.ик.пространство.4.Уч. да има внедрена с-ма за упр.на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент,с обхват на сертификация,вкл.предмета на поръчката, проект.и стр-во на обекти/елементи на жп инфраструктура. В. приема и др.доказателства за еквив.мерки за упр.на качеството при усл.на чл.64, ал.7 от ЗОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За обособ.поз.(ОП)№1 и №2:1.Участникът да е изп.дейности за проект.и стр-во с предмет и обем,идент.или сх.с тези на пор.за посл. 5 г.от датата на под.на оф. за:- посл.5 г.от датата на под. на оф.–за стр-вото;-посл.3 г.от датата на под. на оф.–за услугата;- посл.5 г.от датата на под.на оф.ртата–за проект.и стр-вото (инженеринг).Заб.:В.предоставя алтернативи за доказв. на опита:доказване на опит от СМР за посл.5 г.,кумулативно с док. на опит от услуги по проект.за посл. 3 г. или в алтернатива–доказване на изп.на инженеринг за посл.5 г.Ако дейностите по проект.са изп.в рамките на инженеринг,същите представл.стр-во по см.на прилож.зак-во.Предвид изл.относ.период на опита за проект.по дог.за инженеринг е 5 г./За целите на наст.пор.за:1.1.„стр-во идент.или сх.с предмета на пор.“ се разбира:За ОП№1-дейности по ново стр-во и/или модерниз.и/или реконстр.на МРЦ,вкл.подмяна на релсови вериги със с-ма броячи на оси,както сл.:жп уч-кът да обхв.най-малко 6 жп гари с мин.общ бр.инсталирани броячни точки 100 бр.;сумарната дълж.на жп уч-ка да е мин.30 км.За ОП№2-дейн.по ново стр-во и/или модерниз.и/или реконстр. на: С-ми за сигнализ.и телекомуник. в жп транспорт.1.2.„дейн.за услуга с предмет идент.или сх.с предмета на пор.“ се разбира:За ОП№1-дейн.вкл.:изг.на раб.проект за ново стр-во и/или модерниз.и/или реконстр.на МРЦ,вкл. подмяна на релсови вериги със с-ма броячи на оси,както сл.:жп уч-кът да обхв.най-малко 6 жп гари с мин.общ бр.инсталирани броячни точки 100 бр.;сумарната дълж.на жп уч-ка да е миним.30 км.За ОП№2:дейн..вкл.:изг.на рабо.проект за ново стр-во и/или модерниз.и/или реконстр.на:С-ми за сигнализ. и телекомун.в жп транспорт.За ОП№1 и ОП№2:Не се приемат об.на метрополитена и гр.трамваен транспорт.За „изп.“ се приема,тази,която към датата на под.на оф.е одобр. и приета от съотв.възлож.,клиент,получ.,или компет.орган, или чрез посочване на публ.регистър,в който е публик.инф.за изп.За „изп.дейност за услуга“ се приема тази,която към датата на под.на оф. е одобр.и приета от съотв.възлож.,клиент,получател, или компет.орган,или чрез посочване на публ.регистър,в който е публик.инф.за услугата.2.Уч. да разполага с персонал и рък.състав с опр.профес.компетентност за изп.на пор.3.Уч.да прилага с-ми за упр.на качеството.Ако уч.е обедин.,което не е ЮЛ,съотв.с критериите за подбор по т.1. и 2. се доказват от обед. уч.,а по т.3. от всяко от лицата,вкл.в него,което ще изп.съотв.дейн.съобр. разпред.на уч.на лицата при изп.на дейн.,предв.в договора/документ за създ.на обедин.Когато уч.предвижда уч.на подизпълн.,те трябва да отг.на критериите за подбор,съобр.вида и дела от пор.,който ще изп.,и за тях да не са налице основ.за отстран.от процед.Когато уч.предвижда уч. на 3-ти лица,те трябва да отг.на съотв. критерии за подбор,за доказв.на които уч.ще изп.техния капацитет и за тях да не са налице основ.за отстран.от процед.4.За доказв.на техн.и профес.способности на уч.се предст.сл.докум.:4.1.По т.1.:Списък на стр-вото,идент.или сх.с предмета на пор. с удостоверения за добро изп.,които съдържат ст-стта,датата,на която е прикл.изп.,мястото,вида и обема, както и дали е изп.в съотв.с нормат.изискв., по обр.;4.2.Списък на услугите,които са ид.или сх.с предмета на пор.,с посочв.на ст-стите,датите и получ.,заедно с док.,които доказват изв. услуга,по обр.;4.3.По т. 2.: Списък на персонала,който ще изп.пор.и на чл.на рък.състав,които ще отг.за изп.,както и док.,които доказват профес. компетентност на лицата,по обр.;4.3.По т. 3.: Сертификати,изд.от независ.лица,които са акредит.по серията евр. стандарт от ИА БСА или от др.нац.орган по акредит., който е стр.по Многостр.споразум.за вз.признаване на Евр. Орг.за акредит.,за съотв.обл.или да отг.на изискв.за признаване,съгл.чл.5а,ал.2 от З-на за нац.акредит.на органи за оц.на съотв.В. приема еквив.сертификати,изд.от органи,уст.в др.държави членки,както и др.док-ва за еквив.мерки за осигур.на кач. при усл.на чл.64, ал.7 от ЗОП.5.Док.се представят в сл.на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгл.чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът да е изп.минимум 1 дейност за стр-во с предмет и обем, идент.или сх.с тези на пор.за посл. 5 г.от датата на под.на оф.Миним.изискв. може да бъде доказано с изп. на 1 или няколко договора/проекта.2.Уч.да е изп.мин. 1 дейност за услуга с предмет и обем,идент.или сх.с предм.и об.на поръчката за посл.3 г.от датата на под.на оф.Миним.изискв.може да бъде доказано с изп.на 1 или няколко договора/проекта.3.Уч да разполага с персонал и рък.състав с опр.профес. компет.за изп.на пор.:3.1. ЗА ОБОСОБ.ПОЗ.№1:3.1.1. Ръководител на екипа-Образование и професионална квалификация(ОПК): образователно-квалификационна степен(ОКС) минимум „бакалавър“, професионална квалификация (ПК)– „електроинженер“ в профес.направл.„Електротехника, електроника и автоматика“ („ЕЕА“) или „Комуникационна и компютърна техника“(„ККТ“).Професионален опит(ПО):да е изпълнявал функциите на Ръководител или Зам.-р-л на екип/проект в минимум 1 завършен обект (ЗО):за ново стр-во и/или реконстр. и/или модерниз.на с-ми за сигнализация за жп уч-к.3.1.2. Ключов експерт (КЕ): проектиране на с-ми за сигнализация-ОПК: ОКС минимум „бакалавър“,ПК–„инженер“ в профес.направл.„ЕЕА“ или „ККТ“.ПО: да е изп.функциите на КЕ или експерт проект.на с-ми за сигнализ.в минимум 1 завършен проект (ЗП):за ново стр-во и/или реконстр.и/или модерниз.на с-ми за сигнализация.3.1.3. КЕ проект.на с-ми за електроснабдяване-ОПК: ОКС мин.„бакалавър“,ПК–„инженер“ в профес.направл. „ЕЕА“.ПО:да е изп.функциите на КЕ или експерт проект.на с-ми за електроснабдяване в мин.1 ЗП за ново стр-во и/или реконстр.и/или модерниз.на с-ми за електроснабд.в жп инфраструктура.3.1.4. КЕ проектиране на с-ми за телекомуникации-ОПК:ОКС мин.„бакалавър“, ПК–„инженер“ в профес.направл.„ЕЕА“ или „ККТ“.ПО:да е изп.функциите на КЕ или експерт проект.на с-ми за телекомуникации в мин.1 ЗП за ново стр-во и/или реконстр.и/или модерниз.на с-ми за телекомуникации,вкл.видеонабл.. 3.1.5. КЕ сигнализация-ОПК:ОКС минимум „бакалавър“,ПК–„инженер“ профес.направл.„ЕЕА“ или „ККТ“.ПО:да е изп.функциите на КЕ или експерт стр-во на с-ми за сигнализ.в мин.1 ЗО за ново стр-во и/или модерниз.и/или реконстр. на с-ми за сигнализ.3.1.6. КЕ енергетика-ОПК:ОКС мин. „бакалавър“,ПК–„инженер“ в профес. Направл.„ЕЕА“.ПО:да е изп.функциите на КЕ или експерт енергетика,вкл.дейности по орг.и/или контрол на стр-вото по част Енергетика,в мин.1 ЗО за ново стр-во и/или модерниз.и/или реконстр.на тягово и нетягово ел.захранване за жп инфрастр.на жп уч-к.3.1.7. КЕ телекомуникации-ОПК:ОКС мин.„бакалавър“,ПК–„инженер“ в профес. Направл.„ЕЕА“, или „ККТ“.ПО:да е изп.функциите на КЕ или експерт стр-во на с-ми за телекомуникации вкл.дейности по орг.и/или контрол на стр-вото по част Телекомуникации в мин. 1 ЗО за ново стр-во и/или модерниз.и/или реконстр.на с-ми за телекомуникации, вкл.изгр.на видеонабл.3.1.8. КЕ ремонт сгради-ОПК:ОКС мин.„бакалавър“,ПК–„инженер“,в профес.направл.„Архитектура,строителство и геодезия“.ПО:да е изп.функциите на КЕ или експерт ремонт сгради,вкл.дейности по орг.и/или контрол на стр-вото по част Сгради,в минимум 1 ЗО обект за ново стр-во и/или реконстр.и/или осн.ремонт на сгради.3.1.9. КЕ организация на движението-ОПК:ОКС мин.„бакалавър“,ПК–„инженер“, специалност „Технология и упр.на транспорта“ или еквивалент.Заб.:Този експерт следва да притежава правоспособност за извършване на дейности,св.с безопасността на превозите с жп транспорта,съгл. Наредба 56 от 14.02.2003 г., изд.от министъра на трансп.и съобщенията.С подаване на оф.уч. декларира,че към датата на начало на изп.на функциите на експерта по договора,ще направи необх.за осигур.на получаването на правоспособност от предложения с оф.му КЕ,както и че при неизп.на това задължение,уч.опр.за изпълнител ще се задължи да замени този КЕ при усл.на договора,за своя сметка и изцяло на своя отг.3.2. ЗА ОБОСОБ.ПОЗ. №2:3.2.1.Ръководител на екипа-ОПК:ОКС мин.„бакалавър“,ПК–„електроинженер“ в профес.направл.„ЕЕА“ или „ККТ“.Продължава в поле III.1.2)Изискв.мин.ниво

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. За обособ.поз.№1:Не се предвижда авансово плащане;Плащанията ще се извършват по междинни плащания и окончателно плащане,съгл. раздел II от Проекта на договор за обособ.№1,Приложение №3 от документацията за общ.поръчка.

2. За обособ.поз.№ 2:Не се предвижда авансово плащане;Плащанията ще се извършват по междинни плащания и окончателно плащане,съгл. раздел II от Проекта на договор за обособ.№2,Приложение №3 от документацията за общ.поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/10/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/10/2022
Местно време: 15:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

За обособ.по.№1 и №2:В процедурата може да участва участник, който отговаря на усл.на чл.10, ал.1 от ЗОП.Възложителят /В/няма усл.за създ.на юридическо лице/ЮЛ/ по чл.10 ал.2 от ЗОП.В отстранява от процедурата участник,за когото са налице основ.по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП,чл.55,ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ЗОП и чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС /освен когато не са налице усл.по чл.4 от същия закон/,както и наличие на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ. В отстр.от участие уч.,за когото са налице забраните и ограниченията,пост.в чл.5к от Регл.(EС) №2022/576 на Съвета от 08.04.2022г. за изм.на Регл.(ЕС)№833/2014г. отн.огранич.мерки с оглед на действ.на Русия,дестабилиз.полож.в Украйна.Не могат да се ползват подизп.и/или трети лица,които попадат в обхв.на забр.и огранич.,посочени в предходното изречение. Когато участникът е обединение,което не е ЮЛ,задължително се представя копие от документ, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка.Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:1.правата и задълженията на участниците в обединението;2.разпределението на отговорността между членовете на обединението;3.дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението.С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора,който представлява обединението за целите на обществ. поръчка,както и обстоятелството,че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно,за участието си и изпълнението на поръчката.Участник,за когото са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1,4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл.56 от ЗОП.Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП.Когато участникът е обединение,което не е ЮЛ,при подаване на офертата за участие,за всеки член на обединението се представя отделен еЕЕДОП.Когато участникът е посочил,че ще използва подизп.и/или трети лица,при подаване на офертата за участие,за всeки от тях се представя отделен еЕЕДОП.Документите,чрез които се доказва инф.,посочена в еЕЕДОП,могат да бъдат изисквани допълнително при усл.на чл.67,ал.5 и чл.112,ал.1,т.2 от ЗОП.Документите се представят от обединението участник и/или всеки член на обединението,което не е ЮЛ,и от подизпълнителите и третите лица ако има такива,когато е приложимо.Участниците могат да получат необходимата инф. за задълженията,свързани с:данъци и осигуровки–НАП, www.nap.bg/;опазване на околната среда– МОСВ,www.moew.government.bg/;закрила на заетостта–АЗ,https://www.az.government.bg/;условията на труд в страната – ИА Главна инсп.по труда,www.gli.government.bg/.

Гаранции: 1.Гаранция,обезпечаваща изпълнението в размер на 5%от договорната цена без ДДС,представена в една от формите съгласно чл.111,ал.5 от ЗОП. 2.На основание чл.116,ал.1,т.1 от ЗОП,в раздел XV.ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА съгласно чл.46, ал.1, т.1.5.от Проекта на договора,страните подписват допълнително споразумение за предоставяне на авансово плащане, независимо чия е инициативата, след представяне от страна на Изпълнителя на безусловна неотменяема банкова гаранция – в оригинал, обезпечаваща авансовото плащане, покриваща 100 %размера на исканото авансово плащане (с вкл. ДДС). 3. Гаранция за обезпечаване задълженията на Изпълнителя през гаранционния период-представяне на гаранция в размер на 3,5%от стойността на изпълнените СМР,под формата на банкова гаранция или застраховка. 4.Застраховка по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ.На основание чл.114 от ЗОП, срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване от страна на изпълнителя на писмено уведомление от възложителя за осигурено финансиране от негова страна („Начална дата“ на договора). Възложителят организира оглед,пълната информация за който се намира в документацията за обществена поръчка.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3. от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/09/2022