Digitálny skiagrafický prístroj - závesný Published by Tenders Electronic Daily

Digitálny skiagrafický prístroj - závesný

Application deadline

19.09.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Diagnostic X-ray system
  33111800-9
Language

Slovak

Contracting authority / owner

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2
03659 Martin
Slovakia
Tel.: +421 434203403 / 434203597
E-Mail: simona.calikova@unm.sk
Website: https://www.unm.sk/

assignment

Predmetom zákazky je dodávka digitálneho skiagrafického prístroja - závesného vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, spracovania technologického projektu, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Rádiologickej kliniky UNM.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predmetom zákazky je dodávka digitálneho skiagrafického prístroja - závesného vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, spracovania technologického projektu, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho...
Show more

Description of procurement /scope of services

Predmetom zákazky je dodávka digitálneho skiagrafického prístroja - závesného vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, spracovania technologického projektu, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Rádiologickej kliniky UNM.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predmetom zákazky je dodávka digitálneho skiagrafického prístroja - závesného vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, spracovania technologického projektu, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho...
Show more

Others CPV Codes
 • Installation services of medical equipment
  51410000-9
 • Transport services (excl. Waste transport)
  60000000-8
 • Health training services
  80561000-4
Project adress

Region (NUTS code): SK031 Žilinský kraj
Univerzitná nemocnica Martin, Ortopedická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika.

Slovensko-Martin: Diagnostický röntgenový systém

2022/S 156-446893

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Univerzitná nemocnica Martin
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00365327
Poštová adresa: Kollárova 2
Mesto/obec: Martin
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 03659
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Simona Calíková / Ing. Monika Klobušická
E-mail: simona.calikova@unm.sk
Telefón: +421 434203403 / 434203597
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.unm.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/446266
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Digitálny skiagrafický prístroj - závesný

Referenčné číslo: 31/VS/OVO/03/22/Ca
II.1.2)Hlavný kód CPV
33111800 Diagnostický röntgenový systém
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka digitálneho skiagrafického prístroja - závesného vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, spracovania technologického projektu, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Rádiologickej kliniky UNM.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 205 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51410000 Inštalácia lekárskych zariadení
80561000 Zdravotnícke školenia
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Univerzitná nemocnica Martin, Ortopedická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin, Slovenská republika.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka digitálneho skiagrafického prístroja - závesného vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, spracovania technologického projektu, uvedenia do prevádzky (vrátane zabezpečenia preberacej skúšky podľa platnej legislatívy pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia), odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný prístroj pre potreby Rádiologickej kliniky UNM.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 205 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 112
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Informácie k preukázaniu podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch v časti "F. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti".

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii:

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/09/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30/04/2023
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 20/09/2022
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Univerzitná nemocnica Martin, Ubytovacie zariadenie UNM, Jesenského č. 25, 036 59 Martin, Slovenská republika, prízemie - zasadačka, miestnosť č.003

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk je podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.1 Verej. obst. bude pri komunik. s uchádzačmi resp. záuj. postupovať v zmysle § 20 zákona o verej. obst. prostredníctvom elektr. prostriedku a to komunik. rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunik. sa týka akejkoľvek komunik. a podaní medzi verej. obst. a záuj., resp. uchádzačmi počas celého procesu verej. obst.

1.2 Verej. obst. umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektr. prostriedkami k súť. podk. a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verej. obst. všetky tieto podklady / dokumenty bude zverejňovať ako elektronické dok. v profile verej. obst. na stránke https://www.uvo.gov.sk/... a zároveň v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE. Bližšie inf. sú uvedené v súť. podkl.

2.1 Záuj. sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie a dod. predmetu zákazky, aby si sami overili a

získali potrebné inf. nevyhnutné na prípravu a sprac. ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie a dod. predmetu zákazky idú na ťarchu záuj.

2.2 Záuj., ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realiz. a dod. predm. zákazky, sa prihlásia písomne prostred. komunik. rozhrania systému JOSEPHINE najneskôr do 30.08.2022.

2.3 Obhliadka miesta realiz. a dod. predm. zákazky sa uskutoční v dňoch 05.09.2022 a 06.09.2022. Jednotlivým záuj. bude presný termín obhliadky upresnený zodp. osobou: Ing. M. Klobušická, resp. Ing. S. Calíková prostred. komunik. rozhrania systému JOSEPHINE.

3. Hosp. subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti určené verej. obst. v bodoch 1 a 2 časti F. Podmienky účasti... predložením jednotného európ. dok. podľa bodu 18.13 časti A. súť. podk. Verej. obst. umožňuje hosp. subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európ. dok. oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podm. účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Bližšie inf. sú uvedené v súť. podk.

4. Súčasťou predlož. ponuky musí byť zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 2 000,- EUR. Bližšie inf. sú uvedené v súť. podk.

5. Ponuku môže predložiť skupina dod., ktorá nemá vytvorenú určitú právnu formu na účely účasti vo verej. obst. V prípade, ak ponuku do verej. súť. predloží skupina dod. a ponuka skupiny bude prijatá, verej. obst. vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov pred podpisom zmluvy. Ak bude úspešným uchádzačom skupina dod., táto musí vytvoriť také právne vzťahy, ktoré jej umožnia ako celku vstúpiť do zmluv. vzťahu s verej. obst. a budú zaväzovať členov skupiny dod., aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verej. obst. vzniknuté pri realiz. predm. zákazky. Orig. alebo úradne overenú kópiu zmluvy, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dod., musí úspešný uchádzač poskytnúť verej. obst. najneskôr k momentu uzatvárania zmluvy.

6. Verej. obst. zruší verej. obst., ak bude splnená niektorá z podm. uved. v § 57 ods. 1 zákona o verej. obst. a môže zrušiť verej. obst. za okolností podľa § 57 ods. 2 zákona o verej. obst.

7. Verej. obst. si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predlož. ponúk a neuzavrieť zmluvu, ak ponuka úspeš. uchádzača presiahne výšku fin. prostr. odsúhlasených zriaďovateľom na predm. zákazky, resp. ak zriaďovateľ neodsúhlasí proces verej. obst. alebo v prípade, ak nebudú pridelené fin. prostr. na realiz. zákazky zo strany poskyt.

8. Verej. obst. nie je oprávnený použiť údaje z inf. systémov verej. správy podľa osobit. predpisu.

9. Predm. zákazky predstavuje jeden ucelený celok pozost. z komplex., navzájom prepoj. a logicky a funkčne previazaného prístroja. Kvôli uvedenému je nutné, aby realiz. dodávky predmet. prístroja vykonával jeden hosp. subjekt, ktorý bude zodp. za zabezpečenie funkčnosti prístroja v nadväznosti na riešenie rôznych prevádzkových stavov.

10. Vzhľadom na podm. účasti, technické špecif., kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podm. plnenia zmluvy predmetné verejné obst. nie je žiadne z uvedených.

11. Predmet zákazky bude finan. z kap. výdavkov MZSR a z fin. prostriedkov UNM.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/08/2022