onderhoud openbare verlichting (OVL) Published by Tenders Electronic Daily

onderhoud openbare verlichting (OVL)

Application deadline

26.09.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Maintenance services of public-lighting installations and traffic lights
    50232000-0
Language

Dutch

Contracting authority / owner

gemeente Vught
Secr. van Rooijstraat 1
5261 EP Vught
Netherlands
Tel.: +31 612962573
E-Mail: j.holman@bizob.nl
Website: http://www.bizob.nl

assignment

De werkzaamheden hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL) en het uitvoeren van projectmatige OVL werkzaamheden en bestaan in hoofdzaak uit - het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst; - uitvoeren van groepsremplace;- uitvoeren van regulier onderhoud;- opheffen van storingen en defecten; - herstellen van schades door aanrijdingen en vernielingen;- (ver)plaatsen van lichtmasten; - opnieuw richten van scheefstaande masten; - vervangen van masten en armaturen; - het reinigen van armaturen;- rapporteren van de verrichte werkzaamheden; - het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;- het uitvoeren van vervangingsprojecten; - het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden.Belangrijkste plaats van uitvoering: gemeente Vught.
De werkzaamheden hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL) en het uitvoeren van projectmatige OVL werkzaamheden en bestaan in hoofdzaak uit - het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst; - uitvoeren van groepsremplace;- uitvoeren...
Show more

Description of procurement /scope of services

De intentie van de opdrachtgever is om de OVL (vervangings)projecten als deelopdracht bij de opdrachtnemer te beleggen. Het uitvoeren van civiele projecten waar OVL gerelateerde aspecten inzetten, behoort niet tot deze raamovereenkomst. Indicatieve omvang Openbare Verlichtingsinstallatie (peildatum juli 2022):verlichtingsobjecten: 7748conventionele armaturen: 7847led-armaturen: 3000gem. storingen per jaar: 160gem. schades per jaar: 50aantal overleggen per jaar: 12 stuks, maandelijksDe kosten van de overleggen, op locatie gemeente Vught, dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen en/of in de staartposten.
De intentie van de opdrachtgever is om de OVL (vervangings)projecten als deelopdracht bij de opdrachtnemer te beleggen. Het uitvoeren van civiele projecten waar OVL gerelateerde aspecten inzetten, behoort niet tot deze raamovereenkomst. Indicatieve omvang Openbare Verlichtingsinstallatie (peildatum juli...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Vught

Nederland-Vught: Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten

2022/S 141-403806

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente Vught
Nationaal identificatienummer: 34423267
Postadres: Secr. van Rooijstraat 1
Plaats: Vught
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5261 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Joris Holman
E-mail: j.holman@bizob.nl
Telefoon: +31 612962573
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=204862
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=204862
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

onderhoud openbare verlichting (OVL)

Referentienummer: BIZOB-2022-VUG-JHO-00233
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232000 Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare verlichtingsinstallatie (OVL) en het uitvoeren van projectmatige OVL werkzaamheden en bestaan in hoofdzaak uit 

- het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst; 

- uitvoeren van groepsremplace;

- uitvoeren van regulier onderhoud;

- opheffen van storingen en defecten; 

- herstellen van schades door aanrijdingen en vernielingen;

- (ver)plaatsen van lichtmasten; 

- opnieuw richten van scheefstaande masten; 

- vervangen van masten en armaturen; 

- het reinigen van armaturen;

- rapporteren van de verrichte werkzaamheden; 

- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal;

- het uitvoeren van vervangingsprojecten; 

- het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden.

Belangrijkste plaats van uitvoering: gemeente Vught.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vught

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De intentie van de opdrachtgever is om de OVL (vervangings)projecten als deelopdracht bij de opdrachtnemer te beleggen. Het uitvoeren van civiele projecten waar OVL gerelateerde aspecten inzetten, behoort niet tot deze raamovereenkomst.

Indicatieve omvang Openbare Verlichtingsinstallatie (peildatum juli 2022):

verlichtingsobjecten: 7748

conventionele armaturen: 7847

led-armaturen: 3000

gem. storingen per jaar: 160

gem. schades per jaar: 50

aantal overleggen per jaar: 12 stuks, maandelijks

De kosten van de overleggen, op locatie gemeente Vught, dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen en/of in de staartposten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/11/2022
Einde: 30/11/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze overeenkomst kan maximaal eenmaal door opdrachtgever eenzijdig worden verlengd voor een periode van twee jaren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Bij de inschrijver met de laagste prijs worden de navolgende bewijsstukken opgevraagd.

Referenties (eventueel diverse type referenties opnemen)

De inschrijver heeft in de laatste drie jaar een opdracht uitgevoerd en opgeleverd waarin preventief en correctief onderhoud is uitgevoerd evenals een storingsdienst is gedraaid met dezelfde of kortere response- en oplostijden en waarbij er periodieke controlerondes zijn uitgevoerd voor minimaal 4.500 lichtmasten binnen 1 opdracht. Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Bij de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd de referentieverklaring in te vullen en ondertekenen die als bijlage bij dit aanbestedingsdocument is gevoegd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de inschrijver contact op te nemen met de opdrachtgever van de ingediende referentie.

Kwaliteitsmanagement

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (bijvoorbeeld ISO 9001), dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

Veiligheid

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem (VCA*, VCA**, VCA P of gelijkwaardig) dat naast de veiligheid, gezondheid en het milieu van de inschrijver ook toeziet op die van de onderaannemers, dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

BEI BLS

De inschrijver dient in het bezit te zijn van geldige actuele aanwijzingen BEI BLS, van personen die

daadwerkelijk worden ingezet bij de uitvoering van deze raamovereenkomst. De aanwijzing geldt

op grond van opleiding, ervaring en een overeenkomstig STIPEL-PCE certificaat of gelijkwaardig

Europees certificaat. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te overleggen.

Bewijsmiddel accreditatie netbeheer Enexis

De inschrijver is in het bezit te zijn van bewijsmiddel waaruit blijkt dat zij toestemming heeft van Enexis om te mogen werken aan installaties van Enexis. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende bewijsmiddel te overleggen.

Eenmalige verklaring E-veiligheid

Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een volledig ingevulde verklaring E-veiligheid te overleggen, waarvan het format als bijlage 3 is toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten.

De opdrachtgever heeft in het kader van uniformiteit in het wegbeeld en efficiëntie in onderhoud bewust gekozen voor de in deel 2.2 van de Bijlage 1: RAW Raamovereenkomst VU-22-05 opgenomen materialen. Indien een inschrijver van mening is producten te moeten aanbieden die hij gelijkwaardig acht, dient hij deze producten bij inschrijving expliciet te noemen en de gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen en te onderbouwen. Zie daartoe de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.75 t/m 2.78. De opdrachtgever oordeelt of de aangeboden materialen gelijkwaardig zijn ten opzichte van die in de Raamovereenkomst zijn voorgeschreven. Indien geen document van gelijkwaardigheid wordt ingediend beschouwt de gemeente dit als bevestiging dat de in de Raamovereenkomst voorgestelde materialen geleverd worden.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De opdrachtnemer is verplicht om 2% van de fictieve aanneemsom (exclusief BTW) in te zetten voor social return binnen de kaders van de regionale uitvoeringsregels.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/09/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/09/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

n.v.t.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen binnen twee werkdagen een proces verbaal van opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70854
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/07/2022