Enterprise Service Bus en (digi)koppelingen Veldhoven Published by Tenders Electronic Daily

Enterprise Service Bus en (digi)koppelingen Veldhoven

Application deadline

17.10.2022, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • IT services: consulting, software development, Internet and support
    72000000-5
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Veldhoven
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven
Netherlands
Tel.: +31 683550075
E-Mail: r.vanunnik@bizob.nl
Website: http://www.bizob.nl

assignment

De overeenkomst bestaat uit het beschikbaar stellen, onderhouden en ondersteunen van een Enterprise Service Bus (hierna: ESB) en (digi)koppelingen. De bestaande (digi)koppelingen van de gemeente dienen via deze nieuwe ESB te gaan lopen. Daarnaast moeten toekomstige nieuwe (digi)koppelingen door de dienstverlener ingericht en beschikbaar gesteld te worden. De dienstverlener is verantwoordelijk voor zowel het technisch als het functioneel beheer.De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 4 jaar en maximaal 10 jaar.
De overeenkomst bestaat uit het beschikbaar stellen, onderhouden en ondersteunen van een Enterprise Service Bus (hierna: ESB) en (digi)koppelingen. De bestaande (digi)koppelingen van de gemeente dienen via deze nieuwe ESB te gaan lopen. Daarnaast moeten toekomstige nieuwe (digi)koppelingen door de dienstverlener...
Show more

Description of procurement /scope of services

De overeenkomst bestaat uit het beschikbaar stellen, onderhouden en ondersteunen van een Enterprise Service Bus (hierna: ESB) en (digi)koppelingen. De bestaande (digi)koppelingen van de gemeente dienen via deze nieuwe ESB te gaan lopen. Daarnaast moeten toekomstige nieuwe (digi)koppelingen door de dienstverlener ingericht en beschikbaar gesteld te worden. De dienstverlener is verantwoordelijk voor zowel het technisch als het functioneel beheer.De opdracht is een samenvoeging. De ESB en (digi)koppelingen vertonen echter dermate veel samenhang dat opsplitsen niet gewenst. De leveranciers hebben hun eigen lijnen liggen met de landelijke voorzieningen en een derde partij maakt dat de verantwoordelijkheden bij issues minder transparant worden en het aanleggen van koppelingen meer geld en tijd kost.De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 4 jaar en maximaal 10 jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 december 2022.
De overeenkomst bestaat uit het beschikbaar stellen, onderhouden en ondersteunen van een Enterprise Service Bus (hierna: ESB) en (digi)koppelingen. De bestaande (digi)koppelingen van de gemeente dienen via deze nieuwe ESB te gaan lopen. Daarnaast moeten toekomstige nieuwe (digi)koppelingen door de dienstverlener...
Show more

Others CPV Codes
  • Software package and information systems
    48000000-8
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Veldhoven

Nederland-Veldhoven: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 170-482106

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Veldhoven
Postadres: Meiveld 1
Plaats: Veldhoven
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5501 KA
Land: Nederland
Contactpersoon: Rob van Unnik
E-mail: r.vanunnik@bizob.nl
Telefoon: +31 683550075
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206733
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206733
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Enterprise Service Bus en (digi)koppelingen Veldhoven

Referentienummer: BIZOB-2022-VEL-RUN-00085
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De overeenkomst bestaat uit het beschikbaar stellen, onderhouden en ondersteunen van een Enterprise Service Bus (hierna: ESB) en (digi)koppelingen. De bestaande (digi)koppelingen van de gemeente dienen via deze nieuwe ESB te gaan lopen. Daarnaast moeten toekomstige nieuwe (digi)koppelingen door de dienstverlener ingericht en beschikbaar gesteld te worden. De dienstverlener is verantwoordelijk voor zowel het technisch als het functioneel beheer.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 4 jaar en maximaal 10 jaar.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Veldhoven

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst bestaat uit het beschikbaar stellen, onderhouden en ondersteunen van een Enterprise Service Bus (hierna: ESB) en (digi)koppelingen. De bestaande (digi)koppelingen van de gemeente dienen via deze nieuwe ESB te gaan lopen. Daarnaast moeten toekomstige nieuwe (digi)koppelingen door de dienstverlener ingericht en beschikbaar gesteld te worden. De dienstverlener is verantwoordelijk voor zowel het technisch als het functioneel beheer.

De opdracht is een samenvoeging. De ESB en (digi)koppelingen vertonen echter dermate veel samenhang dat opsplitsen niet gewenst. De leveranciers hebben hun eigen lijnen liggen met de landelijke voorzieningen en een derde partij maakt dat de verantwoordelijkheden bij issues minder transparant worden en het aanleggen van koppelingen meer geld en tijd kost.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 4 jaar en maximaal 10 jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 december 2022.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Concept implementatieplan / Weging: 21
Kwaliteitscriterium - Naam: Onderhoud en ondersteuning / Weging: 49
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na de initiële looptijd kan de overeenkomst drie keer met twee jaar verlengd worden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Referenties

Eventuele minimumeisen:

Kerncompetentie 1:

De inschrijver biedt “proven technology” en kan dit aantonen met een referentieproject, waarin hij in de afgelopen drie jaar bij een gemeente een koppeling tussen Genetics Powerbrowser en Centric Key2Datadistributie tot stand heeft gebracht, die in productie is genomen. De koppeling dient tot stand te zijn gebracht middels de van toepassing zijnde standaard(en) uit de GEMMA softwarecatalogus.

Kerncompetentie 2:

De inschrijver biedt “proven technology” en kan dit aantonen met een referentieproject, waarin hij in de afgelopen drie jaar bij een gemeente een koppeling tussen Visma Circle Djuma en MijnOverheid tot stand is gebracht en in productie is genomen. De koppeling dient tot stand te zijn gebracht middels de van toepassing zijnde standaard(en) uit de GEMMA softwarecatalogus.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/10/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/10/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

N.v.t.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen op zo kort mogelijke termijn een proces verbaal van opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: ’s-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/08/2022