Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - ponovljeni postupak Published by Tenders Electronic Daily

Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - ponovljeni postupak

Application deadline

15.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Maize
  03211200-5
Language

Croatian

Contracting authority / owner

HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Ulica kneza Branimira 1
10000 Zagreb
Croatia
Tel.: +385 31251713
Fax: +385 31251757
E-Mail: vlatka.grebenar@hrsume.hr
Website: www.hrsume.hr

assignment

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Lots 1

Job / name

Grupa I - UŠP Vinkovci - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Description of procurement /scope of services

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Others CPV Codes
 • Maize
  03211200-5
Project adress

Sukladno točki 20. DoN

Lots 2

Job / name

Grupa II - UŠP Osijek - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Description of procurement /scope of services

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Others CPV Codes
 • Maize
  03211200-5
Project adress

Sukladno točki 20. DoN

Lots 3

Job / name

Grupa III - UŠP Našice - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Description of procurement /scope of services

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Others CPV Codes
 • Maize
  03211200-5
Project adress

Sukladno točki 20. DoN

Lots 4

Job / name

Grupa IV - UŠP Požega - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Description of procurement /scope of services

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Others CPV Codes
 • Maize
  03211200-5
Project adress

Sukladno točki 20 DoN

Lots 5

Job / name

Grupa V - UŠP Bjelovar - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Description of procurement /scope of services

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Others CPV Codes
 • Maize
  03211200-5
Project adress

Sukladno točki 20 DoN

Lots 6

Job / name

Grupa VI - UŠP Koprivnica - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Description of procurement /scope of services

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Others CPV Codes
 • Maize
  03211200-5
Project adress

Sukladno točki 20. DoN

Lots 7

Job / name

Grupa VII - UŠP Sisak - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Description of procurement /scope of services

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Others CPV Codes
 • Maize
  03211200-5
Project adress

Sukladno točki 20. DoN

Lots 8

Job / name

Grupa VIII - UŠP Delnice - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Description of procurement /scope of services

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Others CPV Codes
 • Maize
  03211200-5
Project adress

Region (NUTS code): HR031 Primorsko-goranska županija
Sukladno točki 20. DoN

Lots 9

Job / name

Grupa IX - UŠP Senj - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Description of procurement /scope of services

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Others CPV Codes
 • Maize
  03211200-5
Project adress

Region (NUTS code): HR032 Ličko-senjska županija
Sukladno točki 20. DoN

Lots 10

Job / name

Grupa X - UŠP Gospić - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Description of procurement /scope of services

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Others CPV Codes
 • Maize
  03211200-5
Project adress

Region (NUTS code): HR032 Ličko-senjska županija
Sukladno točki 20. DoN

Lots 11

Job / name

Grupa XI - UŠP Buzet - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Description of procurement /scope of services

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Others CPV Codes
 • Maize
  03211200-5
Project adress

Region (NUTS code): HR036 Istarska županija
Sukladno točki 20. DoN

Lots 12

Job / name

Grupa XII - UŠP Split - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Description of procurement /scope of services

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Others CPV Codes
 • Maize
  03211200-5
Project adress

Region (NUTS code): HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Sukladno točki 20. DoN

Lots 13

Job / name

Grupa XIII - UŠP Slatina - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Description of procurement /scope of services

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

Others CPV Codes
 • Maize
  03211200-5
Project adress

Sukladno točki 20. DoN

Hrvatska-Zagreb: Kukuruz

2022/S 179-503951

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 69693144506
Poštanska adresa: Ulica kneza Branimira 1
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Vlatka Grebenar
E-pošta: vlatka.grebenar@hrsume.hr
Telefon: +385 31251713
Telefaks: +385 31251757
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hrsume.hr
Adresa profila kupca: www.hrsume.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0035958
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Kukuruz ZRNO za ishranu divljači - ponovljeni postupak

Referentni broj: DIR-2022-062
II.1.2)Glavna CPV oznaka
03211200 Kukuruz
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 293 700.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa I - UŠP Vinkovci - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03211200 Kukuruz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR026 Vukovarsko-srijemska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 20. DoN

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 445 500.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa II - UŠP Osijek - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03211200 Kukuruz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 20. DoN

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 958 500.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa III - UŠP Našice - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03211200 Kukuruz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR025 Osječko-baranjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 20. DoN

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 10%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 40 500.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa IV - UŠP Požega - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03211200 Kukuruz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR023 Požeško-slavonska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 20 DoN

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 380.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa V - UŠP Bjelovar - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03211200 Kukuruz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR021 Bjelovarsko-bilogorska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 20 DoN

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 324 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VI - UŠP Koprivnica - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03211200 Kukuruz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR063 Koprivničko-križevačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 20. DoN

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 135 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VII - UŠP Sisak - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03211200 Kukuruz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 20. DoN

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 40 500.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa VIII - UŠP Delnice - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Grupa br.: 8
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03211200 Kukuruz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 20. DoN

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 650 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa IX - UŠP Senj - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Grupa br.: 9
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03211200 Kukuruz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 20. DoN

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 270 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa X - UŠP Gospić - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Grupa br.: 10
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03211200 Kukuruz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR032 Ličko-senjska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 20. DoN

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 99 200.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa XI - UŠP Buzet - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Grupa br.: 11
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03211200 Kukuruz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR036 Istarska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 20. DoN

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 34 020.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa XII - UŠP Split - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Grupa br.: 12
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03211200 Kukuruz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 20. DoN

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 100.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa XIII - UŠP Slatina - Kukuruz ZRNO za ishranu divljači

Grupa br.: 13
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
03211200 Kukuruz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR022 Virovitičko-podravska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Sukladno točki 20. DoN

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je kukuruz u zrnu za ishranu divljači (uvrećan) urod 2022. godine, standardne kvalitete

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Kriterij troška - Naziv: Cijena / Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 280 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Sukladno DoN

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Gospodarski subjekti obvezni su dostaviti popis glavnih isporuka robe, predmeta nabave, u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini.

Popis sadržava vrijednost robe, datum, te naziv druge ugovorne strane.

Gospodarski subjekt mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri (3) godine koje prethode toj godini izvršio isporuku robe iste ili slične predmetu nabave. Zbroj vrijednosti (bez PDV-a) ugovora (isporuke robe) gospodarskog subjekta mora biti minimalno u visini procijenjene vrijednosti za pojedinu grupu predmeta nabave. Gospodarski subjekt na taj način dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost te da je s obzirom na opseg, predmet i procijenjenu vrijednost nabave sposoban kvalitetno obavljati isporuku robe koja je predmet nabave.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Sukladno točki 55. DoN

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/10/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/10/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Osijek, Prolaz J. Benešića 1

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno DoN

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno točki 60. DoN

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Služba za javnu nabavu
Poštanska adresa: Ulica kneza Branimira 1
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: direkcija@hrsume.hr
Telefon: +385 14804111
Telefaks: +385 14804101
Internetska adresa: www.hrsume.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/09/2022