Zakup energii elektrycznej Published by Tenders Electronic Daily

Zakup energii elektrycznej

There are changes or additional information to this announcement. Zakup energii elektrycznej (23.09.2022 20:18)

Application deadline

17.10.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity
    09310000-5
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Miedźno-Urząd Gminy
ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno
Poland
Tel.: +48 343106966
E-Mail: ug@miedzno.pl
Website: http://bip.miedzno.akcessnet.net/

assignment

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. dostępnej w obrocie spełniającej standardy jakościowe określone przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) dla potrzeb zasilania obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego Gminy Miedźno.
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. dostępnej w obrocie spełniającej standardy jakościowe określone przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) dla potrzeb zasilania...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. dostępnej w obrocie spełniającej standardy jakościowe określone przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) dla potrzeb zasilania obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego Gminy Miedźno. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wspólnie przez Zamawiających: Gmina Miedźno – Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno (LIDER GZ);Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej, Mokra 195, 42-120 Mokra;Ochotnicza Straż Pożarna w Miedźnie, ul. Gen. J. Filipowicza 5, 42-120 Miedźno; Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowicach, Kołaczkowice 110/A, 42-120 Kołaczkowice;Ludowy Klub Sportowy NAPRZÓD, ul. Sportowa 33, 42-122 Ostrowy nad Okszą; Gminny Ośrodek Kultury, ul. gen. J. Filipowicza 5, 42-120 Miedźno.Grupa zakupowa została utworzona Zarządzeniem nr 74/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 września 2022 r. w sprawie utworzenia Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 2023 r. oraz udzielenia zamówienia na Zakup energii elektrycznej na 2023 r. Liderem Grupy Zakupowej jest Gmina Miedźno – Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 MIEDŹNO, który przygotuje dokumentację i przeprowadzi całą procedurę oraz udzieli zamówienia w imieniu i na rzecz każdego uczestnika GZ.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dodatek nr 8, 9 do SWZ oraz wzór umowy stanowiący dodatek nr 7 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. dostępnej w obrocie spełniającej standardy jakościowe określone przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) dla potrzeb zasilania...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL22 Śląskie
Polska, województwo śląskie

Polska-Miedźno: Elektryczność

2022/S 180-508654

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miedźno-Urząd Gminy
Krajowy numer identyfikacyjny: 151398327
Adres pocztowy: ul. Ułańska 25
Miejscowość: Miedźno
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Antczak
E-mail: ug@miedzno.pl
Tel.: +48 343106966
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miedzno.akcessnet.net/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Miedźnie
Krajowy numer identyfikacyjny: 240035343
Adres pocztowy: ul. Gen. J. Filipowicza 5
Miejscowość: Miedźno
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Antczak
E-mail: ug@miedzno.pl
Tel.: +48 343106966
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miedzno.akcessnet.net/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 152079386
Adres pocztowy: Kołaczkowice 110/A,
Miejscowość: Kołaczkowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Antczak
E-mail: ug@miedzno.pl
Tel.: +48 343106966
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miedzno.akcessnet.net/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ludowy Klub Sportowy NAPRZÓD
Krajowy numer identyfikacyjny: 151960071
Adres pocztowy: ul. Sportowa 33
Miejscowość: Ostrowy nad Okszą
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-122
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Antczak
E-mail: ug@miedzno.pl
Tel.: +48 343106966
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miedzno.akcessnet.net/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej
Krajowy numer identyfikacyjny: 240409915
Adres pocztowy: Mokra 195
Miejscowość: Mokra
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Antczak
E-mail: ug@miedzno.pl
Tel.: +48 343106966
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miedzno.akcessnet.net/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Kultury
Krajowy numer identyfikacyjny: 001063505
Adres pocztowy: ul. gen. J. Filipowicza 5
Miejscowość: Miedźno
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Antczak
E-mail: ug@miedzno.pl
Tel.: +48 343106966
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.miedzno.akcessnet.net/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.miedzno.akcessnet.net/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej

Numer referencyjny: RR.271.2.11.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. dostępnej w obrocie spełniającej standardy jakościowe określone przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) dla potrzeb zasilania obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego Gminy Miedźno.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 105 910.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo śląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. dostępnej w obrocie spełniającej standardy jakościowe określone przepisami ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) dla potrzeb zasilania obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego Gminy Miedźno.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wspólnie przez Zamawiających:

Gmina Miedźno – Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno (LIDER GZ);

Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej, Mokra 195, 42-120 Mokra;

Ochotnicza Straż Pożarna w Miedźnie, ul. Gen. J. Filipowicza 5, 42-120 Miedźno;

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczkowicach, Kołaczkowice 110/A, 42-120 Kołaczkowice;

Ludowy Klub Sportowy NAPRZÓD, ul. Sportowa 33, 42-122 Ostrowy nad Okszą;

Gminny Ośrodek Kultury, ul. gen. J. Filipowicza 5, 42-120 Miedźno.

Grupa zakupowa została utworzona Zarządzeniem nr 74/2022 Wójta Gminy Miedźno z dnia 9 września 2022 r. w sprawie utworzenia Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 2023 r. oraz udzielenia zamówienia na Zakup energii elektrycznej na 2023 r. Liderem Grupy Zakupowej jest Gmina Miedźno – Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 MIEDŹNO, który przygotuje dokumentację i przeprowadzi całą procedurę oraz udzieli zamówienia w imieniu i na rzecz każdego uczestnika GZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dodatek nr 8, 9 do SWZ oraz wzór umowy stanowiący dodatek nr 7 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 105 910.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert: Cena 100 %,

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wymagane jest posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj.:

wykazanie posiadania wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne.Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne.1. Podstawy wykluczenia: a) z postępowania Zamawiający wykluczy wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( ustawy Pzp) oraz w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy- szczegóły w SWZ, b) Zamawiający wykluczy także z postępowania wykonawców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( DZ. U. z 2022 r. poz. 835). W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy odpowiednio do etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. c)Zamawiający wykluczy także z postępowania wykonawców zgodnie z art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. 1a. Zamawiający bada, czy nie zachodzą wobec podmiotu udostępniającego zasoby podstawy wykluczenia wymienione w pkt 5.5, pkt 5.6, pkt 5.8 SWZ oraz czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia zgodnie z art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (pkt 5.11 SWZ).1b. Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, wobec podwykonawców nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby zgodnie z art. 118 ustawy, dostawców, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zgodnie z wzorem zawartym w treści pkt 9 formularza ofertowego. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert:

1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SWZ,

2) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zwanego dalej JEDZ lub Jednolity Dokument lub Jednolite Dokumenty- stanowiące wstępne potwierdzenie :

a) braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosunku

do Wykonawcy,

tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt 2 (JEDZ), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby)cd w pkt III.1.2)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.cd. z pkt III1.1)Uwaga dot. JEDZ:

JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.JEDZ sporządza się zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE szczegóły w SWZ, 4) oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – zgodnie z pkt 8.2 ppkt 6 SWZ – dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 3 do SWZ,5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.6) oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.11 SWZ - zgodnie z art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 2a do SWZ,

7) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z art. 118 ustawy - w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.11 SWZ - zgodnie z art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 2b do SWZ,

8) pełnomocnictwo/-a - do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118

ustawy, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu – Wykonawca składa wraz z ofertą,

9) przedmiotowe środki dowodowe - Zamawiający nie wymaga złożenia.3. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni (od dnia wezwania), aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych.4. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy (zgodne z wzorem stanowiącym dodatek nr 4a do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.

W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2a) oświadczenie Wykonawcy (zgodne z wzorem stanowiącym dodatek nr 4a do SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 5.8 oraz 5.11 SWZ:

a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

b) W związku z art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.

3) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) oświadczenie wymienione w pkt 10.4.1. ppkt 2) SWZ podmiotu udostępniającego te zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4b do SWZ,

b) oświadczenie wymienione w w pkt 10.4.1. ppkt 2a) SWZ podmiotu udostępniającego te zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4b do SWZ,

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.

4) oświadczenie Wykonawcy (zgodne z wzorem stanowiącym dodatek nr 5 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty - niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ;

5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

6) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 10.4.1 ppkt 1,3,5 podmiotu udostępniającego te zasoby.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.5. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,o którym mowa w pkt 10.4.1 SWZ:1) ppkt 1 -– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;2) ppkt 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt. 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy, a o których mowa w pkt 5 ppkt. 2) powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, przed ich złożeniem. cd w pkt III.1.3)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

cd z pkt III.1.2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.1 SWZ. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Szczegóły w SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawarte zostały we wzorze/projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 7 do SWZ .Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian umowy, zostały określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 7 do SWZ oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy oraz art. 455 ust. 2 ustawy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Urząd Gminy Miedźno ul. Ułańska 25

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie ofert: miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty zawarto w SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

wrzesień 2023r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu- art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. 2.Informacje dot. przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Rozdziale 24 SWZ 3. Oferty należy złożyć za pomocą miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl 4.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 1) miniPortalu, który dostępny jest podadresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 2)ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza nazwa: Gmina Miedźno adres ePUAP:/8sm57mpm7e/SkrytkaESP 3) adres poczty elektronicznej: ug@miedzno.pl 4)https://www.bip.miedzno.akcessnet.net/ 5. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące

korespondencji elektronicznej:1)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto

na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Złożenia, zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza komunikacji.

2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych( w tym m.in. elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich

użyciu) zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy

usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosków oraz do komunikacji wynosi 150 MB.4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych( w tym m.in.oświadczeń,elektronicznych kopii dokumentów lub innych informacji ) przyjmuje się datę ichprzekazania na ePUAP. 5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest w Liście wszystkich postępowańna miniPortalu oraz stanowi dodatek nr 6 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej na opcję " Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki "POSTĘPOWANIA".6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż wskazane w 11.2 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) -Elektroniczna Skrzynka Podawcza- nazwa: Gmina Miedźno adres ePUAP:/8sm57mpm7e/SkrytkaESP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (DZUUE lub ID postępowania na miniPortalu) lub numerempostępowania nadanym przez Zamawiającego RR.271.2.11.2022.7)Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: ug@miedzno.pl (maksymalny rozmiar przesyłanych plików15MB).8) Szczegóły w SWZ.6.Zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców Szczegóły wSWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

2. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1; 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego "sądem zamówień publicznych", za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800 / 224587803
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2022