Laboratoriumdiensten Published by Tenders Electronic Daily

Laboratoriumdiensten

Application deadline

30.09.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Services provided by medical laboratories
    85145000-7
Language

Dutch

Contracting authority / owner

GGD regio Utrecht
De Dreef 5
3706BR ZEIST
Netherlands
E-Mail: muusse@mentiz-info.nl
Website: http://www.ggdru.nl

assignment

Laboratoriumdiensten voor testen en bepalingen soa en PrEP.De procedure Sociale en andere Specifieke Diensten wordt toegepast

Description of procurement /scope of services

Maximale waarde van de opdracht is euro 4.000.000 ex BTW.

Project adress

Region (NUTS code): NL31 Utrecht
Utrecht

Nederland-Zeist: Diensten verleend door medische laboratoria

2022/S 172-487668

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GGD regio Utrecht
Nationaal identificatienummer: 12090733
Postadres: De Dreef 5
Plaats: ZEIST
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3706BR
Land: Nederland
Contactpersoon: Karl Muusse
E-mail: muusse@mentiz-info.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ggdru.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd97fd8506c58abef89cece79f6271f7
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/dd97fd8506c58abef89cece79f6271f7
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratoriumdiensten

Referentienummer: 202222033
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85145000 Diensten verleend door medische laboratoria
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Laboratoriumdiensten voor testen en bepalingen soa en PrEP.

De procedure Sociale en andere Specifieke Diensten wordt toegepast

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maximale waarde van de opdracht is euro 4.000.000 ex BTW.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aanvullende kwaliteitscriteria / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/09/2022
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/09/2022
Plaatselijke tijd: 09:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De procedure van Sociale en andere Specifieke Diensten wordt toegepast. Op Tenderned wordt standaard de Openbare procedure aangegeven. Het betreft dus echter de procedure Sociale en andere Specifieke Diensten

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: communicatie.rb.utrecht@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/utrecht
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/09/2022