„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ДП НКЖИ“ Published by Tenders Electronic Daily

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ДП НКЖИ“

Application deadline

06.10.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity
    09310000-5
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
1233 гр. София
Bulgaria
Tel.: +359 29323062
Fax: +359 29310663
E-Mail: p.markov@rail-infra.bg
Website: https://www.rail-infra.bg

assignment

Предмет на настоящата поръчка е доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ДП НКЖИ, съгласно Закона за енергетиката /ЗЕ/, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Закона за обществените поръчки /ЗОП/, включващо доставка за период от 12 (дванадесет) последователни месеца на общо прогнозно количество от 52 000 (петдесет и две хиляди) MWh (Мегават час) електрическа енергия и изпълнение на задължения на координатор на балансираща група и включва предложена на цена за „Търговска надбавка за разходи по регистрирани небаланси и администриране дейността по обектите на ДП НКЖИ на свободен пазар на електроенергия“ за 1 (един) MWh, за обекти, собственост на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на Република България, съгласно условията на приложената техническа спецификация /Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка/.
Предмет на настоящата поръчка е доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ДП НКЖИ, съгласно Закона за енергетиката /ЗЕ/, Правилата...
Show more

Description of procurement /scope of services

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ДП НКЖИ“, съгласно Закон за енергетиката /ЗЕ/, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Закон за обществените поръчки /ЗОП/.Обхвата на обществената поръчка е доставка за период от 12 (дванадесет) последователни месеца на общо прогнозно количество от 52 000 (петдесет и две хиляди) MWh (Мегават час) електрическа енергия и изпълнение на задължения на координатор на балансираща група, с включено предложение на цена за „Търговска надбавка за разходи по регистрирани небаланси и администриране дейността по обектите на ДП НКЖИ на свободен пазар на електроенергия“ за 1 (един) MWh, за обекти, собственост на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на Република България, съгласно условията на приложената техническа спецификация, Приложение № 1 от настоящата документация за обществената поръчка. При доставката да се осигури непрекъснатост на услугата по ред, съгласно предвидените в ЗЕ и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставка на електрическа енергия /в т.ч. ПТЕЕ, Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и наредби издадени на основание ЗЕ/.Дейността на Изпълнителя е пълно администриране за своя сметка и поемане на отговорност за дейността на Възложителя на свободния пазар на електроенергия, като включи Възложителя за непряк член на своя стандартна балансираща група поемайки разходите по регистрираните небаланси, прогнозиране на потреблението, изготвяне и регистриране на графици и др. съгласно ПТЕЕ за обектите собственост на Възложителя.На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП, Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане да се извърши преди разглеждане на документите и проверка за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор. Председателят на комисията декриптира офертите, подадени през платформата и отваря ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.
„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ДП НКЖИ“, съгласно Закон за енергетиката /ЗЕ/, Правилата за търговия с електрическа...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
Обекти на ДП НКЖИ с измервателни точки, намиращи се на територията на Република България, подробно изброени в Техническата спецификация, Приложение № 1 към документацията на обществената поръчка.

България-София: Електрическа енергия

2022/S 164-463879

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП
Национален регистрационен номер: 130823243
Пощенски адрес: бул. "Княгиня Мария Луиза” № 110
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1233
Държава: България
Лице за контакт: Павел Марков
Електронна поща: p.markov@rail-infra.bg
Телефон: +359 29323062
Факс: +359 29310663
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/223445
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/223445
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Поддържане на жп инфраструктура

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ДП НКЖИ“

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ДП НКЖИ, съгласно Закона за енергетиката /ЗЕ/, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Закона за обществените поръчки /ЗОП/, включващо доставка за период от 12 (дванадесет) последователни месеца на общо прогнозно количество от 52 000 (петдесет и две хиляди) MWh (Мегават час) електрическа енергия и изпълнение на задължения на координатор на балансираща група и включва предложена на цена за „Търговска надбавка за разходи по регистрирани небаланси и администриране дейността по обектите на ДП НКЖИ на свободен пазар на електроенергия“ за 1 (един) MWh, за обекти, собственост на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на Република България, съгласно условията на приложената техническа спецификация /Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка/.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21 323 038.12 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Обекти на ДП НКЖИ с измервателни точки, намиращи се на територията на Република България, подробно изброени в Техническата спецификация, Приложение № 1 към документацията на обществената поръчка.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за обекти на ДП НКЖИ“, съгласно Закон за енергетиката /ЗЕ/, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Закон за обществените поръчки /ЗОП/.

Обхвата на обществената поръчка е доставка за период от 12 (дванадесет) последователни месеца на общо прогнозно количество от 52 000 (петдесет и две хиляди) MWh (Мегават час) електрическа енергия и изпълнение на задължения на координатор на балансираща група, с включено предложение на цена за „Търговска надбавка за разходи по регистрирани небаланси и администриране дейността по обектите на ДП НКЖИ на свободен пазар на електроенергия“ за 1 (един) MWh, за обекти, собственост на ДП НКЖИ, намиращи се на територията на Република България, съгласно условията на приложената техническа спецификация, Приложение № 1 от настоящата документация за обществената поръчка. При доставката да се осигури непрекъснатост на услугата по ред, съгласно предвидените в ЗЕ и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставка на електрическа енергия /в т.ч. ПТЕЕ, Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и наредби издадени на основание ЗЕ/.

Дейността на Изпълнителя е пълно администриране за своя сметка и поемане на отговорност за дейността на Възложителя на свободния пазар на електроенергия, като включи Възложителя за непряк член на своя стандартна балансираща група поемайки разходите по регистрираните небаланси, прогнозиране на потреблението, изготвяне и регистриране на графици и др. съгласно ПТЕЕ за обектите собственост на Възложителя.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП, Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в настоящата процедура за възлагане да се извърши преди разглеждане на документите и проверка за наличие на основания за отстраняване и за съответствие с критериите за подбор. Председателят на комисията декриптира офертите, подадени през платформата и отваря ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21 323 038.12 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът да има валидна лицензия за извършване на дейността „Търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „Координатор на стандартна балансираща група“, валидна за територията на цялата страна;

2. Участникът да е вписан в регистъра на ЕСО ЕАД на търговските участници регистрирани, като координатори на стандартни балансиращи групи с идентификационен номер (EIC) и код за статус „Активен;

3. Участникът да има сключен/и рамков/и договор/и по смисъла на чл. 11, т. 13 от ПТЕЕ, със съответния мрежови оператор.

Ако участник в процедурата е чуждестранно лице, същият следва да е вписан в аналогични регистри съгласно законодателство на държавата членка, в която е установен към датата на подаване на офертата. При сключване на договор се прилага относимото към предмета на процедурата българско законодателство.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.

Когато, участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Участникът не може да се позовава на капацитета на трети лица по отношение на критерия за подбор.

3. За доказване съответствието с критериите се представят:

-по т.1 Заверено копие на валидна лицензия доказваща правото на участника за търговия с електрическа енергия;

-по т.2 Заверено копие на документ за регистрация в регистъра на ЕСО ЕАД, като координатор на стандартна балансираща група с посочен идентификационен номер /EIC/ и код за статус „Активен“

-по т. 3 сключен/и рамков/и договор/и по смисъла на ПТЕЕ ( чл. 11, т. 13), със съответният/е мрежови оператор/и – копие/я заверено/и от участника..

4. Документите се представя от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключени финансови години.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т.1 се доказва от обединението участник.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

2. За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят следните документи, във връзка с поставеното изискване:

- Удостоверения от банки; или

- Годишните отчети или техните съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; или

- Справка за общия оборот, по образец.

3. Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от участника, определен за изпълнител.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот 28 000 000,00 лева без ДДС, попадащ в обхвата на поръчката изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности за доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

За целите на настоящата поръчка под „дейност за доставки, с предмет и обем сходни с предмета и обема на поръчката“, се разбира доставка на минимум 99 000 MWh електроенергия на свободен пазар и изпълнение на задължения на координатор на стандартна балансираща група.

За „изпълнена дейност“ се приема, тази, която към датата на подаване на офертата е одобрена и приета от съответния възложител, клиент, получател, или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 1 се доказва от обединението участник, а по т. 2. от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора/документ за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът ще използва техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

3. За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

3.1 По т. 1.: Списък на доставките с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка, по образец;

По т. 2.: Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по серията европейски стандарт от ИА БСА или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал.7 от ЗОП;

4. Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от участника, определен за изпълнител.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум една дейност за доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на един или няколко договора;

2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват на сертификация, включващ предмета на поръчката (търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група).

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64, ал. 7 от ЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Начин на плащане:

Начинът на плащане и фактурирането са съгласно посоченото в раздел ІІІ от Проекта на договора - Приложение № 2 от документацията за обществената поръчка.

Не се предвижда авансово плащане;

Плащанията ще се извършват съгласно условията определени в Раздел ІІІ на проекта на договора, Приложение № 2 от документацията за обществената поръчка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/10/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/10/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

В процедурата може да участва всеки участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал.1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице/ЮЛ/, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или ЮЛ. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.т.1-7, чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 и чл.107 от ЗОП и обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато не са налице усл. по чл.4 от същия закон, както и наличие на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ. Когато уч-кът е обединение, което не е ЮЛ, задължително се представя копие от документ със срок не по-кратък от срока за изпълнение на договора. Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:1.правата и задълженията на участниците в обединението;2.разпределението на отговорността м/у членовете на обединението;3.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, определянето на партньора, който представлява обединението за целите на ОП, както и обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за участието си и изпълнението на поръчката. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,т.т.1-7 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.55,ал.1,т.1,т.4и т.5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата и когато в случаите по чл.56, ал.2 е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на участника. Съгл.чл.67,ал.1 от ЗОП при подаване на офертата за участие уч-кът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. Ако уч-кът е обединение, което не е ЮЛ, еЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, еЕЕДОП се подава и за обединението. Отделен еЕЕДОП се представя за подизпълнителите и третите лица. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, могат да бъдат изисквани при условията на чл.67,ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП. Документите се представят от обединението участник и/или всеки член на обединението, което не е ЮЛ, и от подизпълнителите и третите лица ако има такива, когато е приложимо. Въз-лят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са налице забраните и ограниченията, поставени в чл.5к от Регламент(EС) №2022/576 на Съвета от 8.4.2022г. за изменение на Регламент(ЕС) №833/2014г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Не може да се ползва подизпълнител и трето лице, ако има такива, които попадат в обхвата на забраните и ограниченията, поставени в чл.5к от Регл.(EС) № 2022/576 на Съвета от 8.4.2022г. за изменение на Регл.(ЕС) № 833/2014г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

При сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка, определеният за изпълнител представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5% от стойността на договора (прогнозната стойност на обществената поръчка) без ДДС, в оригинал, в една от формите съгласно чл.111, ал.5 от ЗОП. Условията, валидността и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията се уреждат в раздел VІІ от Проекта договора –Приложение №2 от документацията за обществената поръчка.

Договорът се сключва при условията на чл.114 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/08/2022