Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju - etap I Published by Tenders Electronic Daily

Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju - etap I

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/95951351/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work
    45000000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
ul. Tadeusza Kościuszki 94
23-400 Biłgoraj
Poland
Tel.: +48 846882006
E-Mail: zamowienia@bilgorajski.pl
Website: www.bilgorajski.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju - etap IOpis inwestycji w zakresie współfinansowanym ze środków Funduszu Polski Ład: Jedyna kryta pływalnia w Biłgoraju z 1988 r. zostanie rozbudowana o nowoczesnąhalę basenową zawierającą część rekreacyjną. Jest to jedyna kryta pływalnia w powiecie biłgorajskim liczącym ponad 100 tys. mieszkańców zamieszkujących14 gmin. Wybudowana w I etapie hala basenu rekreacyjnego o pow. użytkowej 1322 m2 zawierać będzie w szczególności: - baseny rekreacyjne o powierzchni lustra wody 302m2 wyposażone m. in. w masaże podwodne i powietrzne, sztuczną rzekę, basen do nauki pływania i brodzik dla najmłodszych - zjeżdżalnie wodne o długościach ok. 90 i 60 mb - wanny jacuzzi - podbasenie z wyposażeniem technologicznym - instalacje kanalizacyjne i wodociągoweCiąg dalszy w sekcji II.2.4
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju - etap IOpis inwestycji w zakresie współfinansowanym ze środków Funduszu Polski Ład: Jedyna kryta pływalnia w Biłgoraju z 1988 r. zostanie rozbudowana o nowoczesnąhalę basenową zawierającą część...
Show more

Polska-Biłgoraj: Roboty budowlane

2022/S 175-494632

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 167-472783)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
Adres pocztowy: ul. Tadeusza Kościuszki 94
Miejscowość: Biłgoraj
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 23-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Pani Renata Małysz
E-mail: zamowienia@bilgorajski.pl
Tel.: +48 846882006
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bilgorajski.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju - etap I

Numer referencyjny: IZ.273.14.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju - etap I

Opis inwestycji w zakresie współfinansowanym ze środków Funduszu Polski Ład:

Jedyna kryta pływalnia w Biłgoraju z 1988 r. zostanie rozbudowana o nowoczesną

halę basenową zawierającą część rekreacyjną. Jest to jedyna kryta pływalnia w powiecie biłgorajskim liczącym ponad 100 tys. mieszkańców zamieszkujących14 gmin. Wybudowana w I etapie hala basenu rekreacyjnego o pow. użytkowej 1322 m2 zawierać będzie w szczególności: - baseny rekreacyjne o powierzchni lustra wody 302m2 wyposażone m. in. w masaże podwodne i powietrzne, sztuczną rzekę, basen do nauki pływania i brodzik dla najmłodszych - zjeżdżalnie wodne o długościach ok. 90 i 60 mb - wanny jacuzzi - podbasenie z wyposażeniem technologicznym - instalacje kanalizacyjne i wodociągowe

Ciąg dalszy w sekcji II.2.4

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 167-472783

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego, Wykaz i krótki opis warunków:
Zamiast:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków w udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane z których każda:

a) polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku krytej pływalni posiadającej co najmniej jedną nieckę basenową, o powierzchni minimum 250 m2,

b) miała wartość minimum 4.000.000,00 zł brutto

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia

i skierują do jego realizacji:

a) min. jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

b) min. jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

c) min. jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

d) min. jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

7.1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp

7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp

7.7. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7.14. Wykluczenie Wykonawcy następuje również na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022).

Powinno być:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków w udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu

6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

6.1.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane z których każda:

a) polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku krytej pływalni posiadającej co najmniej jedną nieckę basenową, o powierzchni minimum 250 m2,

b) miała wartość minimum 4.000.000,00 zł brutto

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia

i skierują do jego realizacji:

a) min. jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

b) min. jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

c) min. jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

d) min. jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie umożliwiającym kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

7.1. Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlega Wykonawca, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp

7.2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7-10 ustawy Pzp

7.7. Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7.14. Wykluczenie Wykonawcy następuje również na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 8.4.2022).

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa, Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg Załącznika Nr 4 do SWZ.

8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.

8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

8.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 5 do SWZ.

8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

Powinno być:

8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8.1.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ” – wg Załącznika Nr 4 do SWZ.

8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub jest ono niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.1.3. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.

8.1.4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzi wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

8.2. W przypadku, o którym mowa w pkt 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 5 do SWZ.

8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

8.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2022

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2022

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/10/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: