„Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за обекти на "Напоителни системи“ ЕАД“ Published by Tenders Electronic Daily

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за обекти на "Напоителни системи“ ЕАД“

Application deadline

26.09.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity
    09310000-5
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
бул. "Цар Борис" ІІІ № 136, ет. 3
1618 гр. София
Bulgaria
Tel.: +359 28085001
E-Mail: office@nps.bg
Website: https://nps.bg/

assignment

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за обекти на "Напоителни системи“ ЕАД“

Description of procurement /scope of services

Доставчикът на електрическа енергия и координатор на балансираща група доставя за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД“ за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка, нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение. Прогнозното количество електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е приблизително 8 688,99 MWh ± 10 % нетна активна електрическа енергия плюс опция за 3000 MWh. Цената трябва да е с включени небаланси за сметка на доставчика, като "Напоителни системи" ЕАД следва да бъде включено в балансираща група. Поради спецификата и естеството на работа на възложителя се изисква предложената от участника цена да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансираща група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Качеството на доставената електрическа енергия да отговаря на актуалните в страната стандарти и нормативи. При доставката следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
Доставчикът на електрическа енергия и координатор на балансираща група доставя за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД“ за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
Република България

България-София: Електрическа енергия

2022/S 165-468487

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
Национален регистрационен номер: 831160078
Пощенски адрес: бул. "Цар Борис" ІІІ № 136, ет. 3
Град: гр. София
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Емилия Джамбазова
Електронна поща: office@nps.bg
Телефон: +359 28085001
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://nps.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/5570
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/226631
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/226631
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за обекти на "Напоителни системи“ ЕАД“

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група за обекти на "Напоителни системи“ ЕАД“

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 380 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставчикът на електрическа енергия и координатор на балансираща група доставя за нуждите на "Напоителни системи" ЕАД“ за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на първата доставка, нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение. Прогнозното количество електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е приблизително 8 688,99 MWh ± 10 % нетна активна електрическа енергия плюс опция за 3000 MWh. Цената трябва да е с включени небаланси за сметка на доставчика, като "Напоителни системи" ЕАД следва да бъде включено в балансираща група. Поради спецификата и естеството на работа на възложителя се изисква предложената от участника цена да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансираща група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Качеството на доставената електрическа енергия да отговаря на актуалните в страната стандарти и нормативи. При доставката следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 380 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Опцията включва доставки и дейности за срок от 4 месеца от датата на изтичане на срока на изпълнение на поръчката, както следва:

- доставка на активна електроенергия средно и ниско напрежение нуждите на централно управление на "Напоителни системи" ЕАД и неговите 14 клона, изброени в техническата спецификация към настоящата поръчка;

- общо прогнозно количество в размер на 3000 МWh. Възложителят не се ангажира с пълното консумиране на посоченото количество електроенергия;

- осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението;

- изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя.

Прогнозната стойност на опцията е в размер на 1 380 000 лева, без да включват стойностите, дължими за мрежови услуги (достъп до електро преносната и електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през тях), нормативно определената цена за „задължения към обществото”, дължимия акциз и ДДС. Единичната цена на опцията е съгласно оферираната цена от участника.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1.Участникът следва да е лицензиран за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от Закона за енергетиката, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

• При подаване на оферта участникът декларира съответствие с изискването като попълва информация за притежавания/притежаваните лицензи в част ІV, буква А от ЕЕДОП.

• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи: копие на валидни лицензи за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „Kоординатор на стандартна балансираща група“.

2.Участникът следва да е вписан в регистъра на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), на търговските участници регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи с посочен идентификационен номер/EIC код и със статус „активен“, за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, съгласно наименованието на публичния регистър на ЕСО ЕАД, публикуван на следния интернет адрес http://www.eso.bg/doc/?mms-registers&mmsType=2.

• При подаване на оферта участникът декларира съответствие с изискването като попълва информация за притежавания/притежаваните лицензи в част ІV, буква А от ЕЕДОП.

• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи: Документ, удостоверяващ изисканите регистрации, доказващи правото за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълването на ЕЕДОП. Посочените по-горе документи, с които се доказва годността за упражняване на професионална дейност на участника, определен за изпълнител, както и удостоверение от съответните мрежови оператори за сключен договор по смисъла на чл. 11, т. 13 и чл. 23 от ПТЕЕ се представят преди сключване на договора за обществената поръчка. Ако определеният изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително валиден/и лиценз/и, издаден/и от КЕВР и ЕСО ЕАД, доказващи правото за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група или аналогичен/ни документ/и от друг компетентен орган, във връзка с разпоредбата на чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ПТЕЕ, във връзка с чл. 40, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 39, ал. 5, във връзка с ал. 1, т. 5 от ЗЕ и чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, следва да се разбира: доставки на нетна активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за клиенти, чието годишно потребление е приблизително равно, с отклонение до 1% на годишна база, или по-високо от потреблението на възложителя, включително опцията.

Възложителят ще приеме доказване на обема с една или повече доставки, изпълнени през посочения период.

• На етап подаване на оферти участниците декларират съответствие с поставеното изисквания, като попълва Част ІV, буква В, от ЕЕДОП с описание на вида и обема на извършените доставки, стойността, датата и получателя.

• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

За извършена доставка възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

2.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката.

Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Под еквивалент следва да се разбира удостоверение или сертификат със същия обхват и изисквания като на посочените версии (година). Всяка версия има изисквания, като всяка следваща надгражда предходната и в този смисъл няма да се приемат сертификати или еквиваленти, макар и валидни, на по-стари версии.

• На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с поставените изисквания в Част IV, раздел „Г“ от ЕЕДОП, като декларира номера, обхвата и дата на валидност на сертификата.

• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи доказателство за декларираното в ЕЕДОП.

3.Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката.

Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Под еквивалент следва да се разбира удостоверение или сертификат със същия обхват и изисквания като на посочените версии (година). Всяка версия има изисквания, като всяка следваща надгражда предходната и в този смисъл няма да се приемат сертификати или еквиваленти, макар и валидни, на по-стари версии.

• На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с поставените изисквания в Част IV, раздел „Г“ от ЕЕДОП, като декларира номера, обхвата и дата на валидност на сертификата.

• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи доказателство за декларираното в ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

Под дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, следва да се разбира: доставки на нетна активна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за клиенти, чието годишно потребление е приблизително равно, с отклонение до 1% на годишна база, или по-високо от потреблението на възложителя, включително опцията.

Възложителят ще приеме доказване на обема с една или повече доставки, изпълнени през посочения период.

• На етап подаване на оферти участниците декларират съответствие с поставеното изисквания, като попълва Част ІV, буква В, от ЕЕДОП с описание на вида и обема на извършените доставки, стойността, датата и получателя.

• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

За извършена доставка възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.

2.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката.

Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Под еквивалент следва да се разбира удостоверение или сертификат със същия обхват и изисквания като на посочените версии (година). Всяка версия има изисквания, като всяка следваща надгражда предходната и в този смисъл няма да се приемат сертификати или еквиваленти, макар и валидни, на по-стари версии.

• На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с поставените изисквания в Част IV, раздел „Г“ от ЕЕДОП, като декларира номера, обхвата и дата на валидност на сертификата.

• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи доказателство за декларираното в ЕЕДОП.

3.Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката.

Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Под еквивалент следва да се разбира удостоверение или сертификат със същия обхват и изисквания като на посочените версии (година). Всяка версия има изисквания, като всяка следваща надгражда предходната и в този смисъл няма да се приемат сертификати или еквиваленти, макар и валидни, на по-стари версии.

• На етап подаване на оферти участниците следва да декларират съответствието с поставените изисквания в Част IV, раздел „Г“ от ЕЕДОП, като декларира номера, обхвата и дата на валидност на сертификата.

• На етап сключване на договор, участникът избран за изпълнител, следва да представи доказателство за декларираното в ЕЕДОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Качеството на доставената електрическа енергия да отговаря на актуалните в страната стандарти и нормативи. При доставката следва да се осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

В качеството на „координатор на балансираща група" Изпълнителят следва да поеме отговорността за балансиране, да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без Възложителя да заплаща такса за участие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/09/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/09/2022
Местно време: 10:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Отстранява се от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от изброените по-долу обстоятелства, възникнали преди или по време на процедурата:

1. Основания за отстраняване по чл. 55 от ЗОП:

1.1. Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. !!! Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на основанието по т.1.1, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

1.2. Сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

1.3. Доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за доставка, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

1.4. Опитал е да: а) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2. Национални основания за отстраняване:

2.1. осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252 и чл. 254а- 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП). *в случай че представляващият е осъден за престъпления, аналогични на цитираните по-горе в друга държава членка или трета страна, същият е необходимо да посочи изисканата информация.

2.2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл, 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

2.3. нарушения по чл, 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал, 1, т, 6 от ЗОП).

2.4. Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП). "Свързани лица"са тези по смисъла на §1, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

2.5. Наличие на обстоятелство по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;

2.6. Обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ.

2.7. Наличие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576..

3. Органи, от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р България и относими към настоящата поръчка, както следва:

Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки:

- НАП, интернет адрес: www.nap.bg

Относно задължения, свързани с опазване на околната среда:

- МОСВ, интернет адрес: http://www.moew.government.bg/

Относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

- МТСП, интернет адрес: www.mtsp.goverment.bg

- АЗ, интернет адрес: www.az.goverment.bg

- ИА ГИТ, интернет адрес: www.gli.goverment.bg

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл.197, ал.1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/08/2022