DNS _ Revízie, skúšky a prehliadky technických zariadení Published by Tenders Electronic Daily

DNS _ Revízie, skúšky a prehliadky technických zariadení

Application deadline

30.09.2022, 09:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Technical testing, analysis and consultancy services
  71600000-4
Language

Slovak

Contracting authority / owner

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1
81452 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovakia
Tel.: +421 259501484
E-Mail: morvayova.alena@dpb.sk
Website: http://www.dpb.sk

assignment

DNS bude slúžiť na výkon zákonom požadovaných skúšok a prehliadok určených a vyhradených technických zariadení na základe objednávky objednávateľa.

Lots 1

Job / name

Revízie a skúšky elektrických zariadení

Description of procurement /scope of services

DNS bude slúžiť na výkon zákonom požadovaných skúšok a prehliadok určených a vyhradených technických zariadení na základe objednávky objednávateľa.

Others CPV Codes
 • Technical inspection and testing services
  71630000-3
 • Leak-testing services
  71631430-3
 • Technical testing services
  71632000-7
 • Non-destructive testing services
  71632200-9
 • Services furnished by business, professional and specialist organisations
  98110000-7
 • Technical inspection and testing services
  71630000-3
 • Leak-testing services
  71631430-3
 • Technical testing services
  71632000-7
 • Non-destructive testing services
  71632200-9
 • Services furnished by business, professional and specialist organisations
  98110000-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SK SLOVENSKO
Objekty a areály v správe DPB, a. s., rozmiestnené v Bratislave

Lots 2

Job / name

Revízie a skúšky trakčných zariadení a meniarní

Description of procurement /scope of services

DNS bude slúžiť na výkon zákonom požadovaných skúšok a prehliadok určených a vyhradených technických zariadení na základe objednávky objednávateľa.

Others CPV Codes
 • Technical inspection and testing services
  71630000-3
 • Leak-testing services
  71631430-3
 • Technical testing services
  71632000-7
 • Non-destructive testing services
  71632200-9
 • Services furnished by business, professional and specialist organisations
  98110000-7
 • Technical inspection and testing services
  71630000-3
 • Leak-testing services
  71631430-3
 • Technical testing services
  71632000-7
 • Non-destructive testing services
  71632200-9
 • Services furnished by business, professional and specialist organisations
  98110000-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SK SLOVENSKO
Objekty a areály v správe DPB, a. s., rozmiestnené v Bratislave

Lots 3

Job / name

Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

Description of procurement /scope of services

DNS bude slúžiť na výkon zákonom požadovaných skúšok a prehliadok určených a vyhradených technických zariadení na základe objednávky objednávateľa.

Others CPV Codes
 • Technical inspection and testing services
  71630000-3
 • Leak-testing services
  71631430-3
 • Technical testing services
  71632000-7
 • Non-destructive testing services
  71632200-9
 • Services furnished by business, professional and specialist organisations
  98110000-7
 • Technical inspection and testing services
  71630000-3
 • Leak-testing services
  71631430-3
 • Technical testing services
  71632000-7
 • Non-destructive testing services
  71632200-9
 • Services furnished by business, professional and specialist organisations
  98110000-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SK SLOVENSKO
Objekty a areály v správe DPB, a. s., rozmiestnené v Bratislave

Lots 4

Job / name

Prehliadky oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení

Description of procurement /scope of services

DNS bude slúžiť na výkon zákonom požadovaných skúšok a prehliadok určených a vyhradených technických zariadení na základe objednávky objednávateľa.

Others CPV Codes
 • Technical inspection and testing services
  71630000-3
 • Leak-testing services
  71631430-3
 • Technical testing services
  71632000-7
 • Non-destructive testing services
  71632200-9
 • Services furnished by business, professional and specialist organisations
  98110000-7
 • Technical inspection and testing services
  71630000-3
 • Leak-testing services
  71631430-3
 • Technical testing services
  71632000-7
 • Non-destructive testing services
  71632200-9
 • Services furnished by business, professional and specialist organisations
  98110000-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SK SLOVENSKO
Objekty a areály v správe DPB, a. s., rozmiestnené v Bratislave

Lots 5

Job / name

Úradné skúšky zdvíhacích zariadení

Description of procurement /scope of services

DNS bude slúžiť na výkon zákonom požadovaných skúšok a prehliadok určených a vyhradených technických zariadení na základe objednávky objednávateľa.

Others CPV Codes
 • Technical inspection and testing services
  71630000-3
 • Leak-testing services
  71631430-3
 • Technical testing services
  71632000-7
 • Non-destructive testing services
  71632200-9
 • Services furnished by business, professional and specialist organisations
  98110000-7
 • Technical inspection and testing services
  71630000-3
 • Leak-testing services
  71631430-3
 • Technical testing services
  71632000-7
 • Non-destructive testing services
  71632200-9
 • Services furnished by business, professional and specialist organisations
  98110000-7
Show more
Project adress

Region (NUTS code): SK SLOVENSKO
Objekty a areály v správe DPB, a. s., rozmiestnené v Bratislave

Slovensko-Bratislava: Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva

2022/S 167-474933

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00492736
Poštová adresa: Olejkárska 1
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81452
Štát: Slovensko
E-mail: morvayova.alena@dpb.sk
Telefón: +421 259501484
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.dpb.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6484
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/447466
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.6)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo autobusovej dopravy

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

DNS _ Revízie, skúšky a prehliadky technických zariadení

Referenčné číslo: NL DNS 19/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
71600000 Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

DNS bude slúžiť na výkon zákonom požadovaných skúšok a prehliadok určených a vyhradených technických zariadení na základe objednávky objednávateľa.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Revízie a skúšky elektrických zariadení

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71631430 Skúšky tesnosti
71632000 Technické skúšky
71630000 Technická inšpekcia a skúšanie
71632200 Nedeštruktívne skúšky
98110000 Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Objekty a areály v správe DPB, a. s., rozmiestnené v Bratislave

II.2.4)Opis obstarávania:

DNS bude slúžiť na výkon zákonom požadovaných skúšok a prehliadok určených a vyhradených technických zariadení na základe objednávky objednávateľa.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Revízie a skúšky trakčných zariadení a meniarní

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71631430 Skúšky tesnosti
71632000 Technické skúšky
71630000 Technická inšpekcia a skúšanie
71632200 Nedeštruktívne skúšky
98110000 Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Objekty a areály v správe DPB, a. s., rozmiestnené v Bratislave

II.2.4)Opis obstarávania:

DNS bude slúžiť na výkon zákonom požadovaných skúšok a prehliadok určených a vyhradených technických zariadení na základe objednávky objednávateľa.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71631430 Skúšky tesnosti
71632000 Technické skúšky
71630000 Technická inšpekcia a skúšanie
71632200 Nedeštruktívne skúšky
98110000 Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Objekty a areály v správe DPB, a. s., rozmiestnené v Bratislave

II.2.4)Opis obstarávania:

DNS bude slúžiť na výkon zákonom požadovaných skúšok a prehliadok určených a vyhradených technických zariadení na základe objednávky objednávateľa.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Prehliadky oceľových konštrukcií zdvíhacích zariadení

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71631430 Skúšky tesnosti
71632000 Technické skúšky
71630000 Technická inšpekcia a skúšanie
71632200 Nedeštruktívne skúšky
98110000 Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Objekty a areály v správe DPB, a. s., rozmiestnené v Bratislave

II.2.4)Opis obstarávania:

DNS bude slúžiť na výkon zákonom požadovaných skúšok a prehliadok určených a vyhradených technických zariadení na základe objednávky objednávateľa.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Úradné skúšky zdvíhacích zariadení

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71631430 Skúšky tesnosti
71632000 Technické skúšky
71630000 Technická inšpekcia a skúšanie
71632200 Nedeštruktívne skúšky
98110000 Služby poskytované podnikateľskými, profesijnými a odbornými organizáciami
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Objekty a areály v správe DPB, a. s., rozmiestnené v Bratislave

II.2.4)Opis obstarávania:

DNS bude slúžiť na výkon zákonom požadovaných skúšok a prehliadok určených a vyhradených technických zariadení na základe objednávky objednávateľa.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.4)Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií:

Bližšie informácie o požadovaných technických a odborných spôsobilostiach sú uvedené v SP.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/09/2022
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/08/2022