DAS ICT hardware – touchscreens Published by Tenders Electronic Daily

DAS ICT hardware – touchscreens

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/71091310/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Restricted procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Touch screen monitors
    30231320-6
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Savannahweg 50
3542 AW Utrecht
Netherlands
Tel.: +31 307371237
E-Mail: bestuur@rksvdmh.nl
Website: http://www.rkscholenvdmh.nl

assignment

Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – touchscreens voor Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van touchscreens en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.
Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – touchscreens voor Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van touchscreens en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan...
Show more

Nederland-Utrecht: Touchscreenmonitors

2020/S 054-128429

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 099-239097)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens
Nationaal identificatienummer: 422385294
Postadres: Savannahweg 50
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL
Postcode: 3542 AW
Land: Nederland
Contactpersoon: DAS makkelijk
E-mail: bestuur@rksvdmh.nl
Telefoon: +31 307371237

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rkscholenvdmh.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

DAS ICT hardware – touchscreens

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30231320
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Welkom op het DAS voor de levering van ICT hardware – touchscreens voor Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van touchscreens en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 099-239097

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van:

Kwaliteitscriterium - naam: kwaliteit

Kwaliteitscriterium - weging: dertig

Prijs - weging: zeventig

Te lezen:

Kwaliteitscriterium - naam: kwaliteit

Kwaliteitscriterium - weging: vijftig

Prijs - weging: vijftig

VII.2)Overige nadere inlichtingen: