Výměna koberců a podlahových krytin v budovách MMR Published by Tenders Electronic Daily

Výměna koberců a podlahových krytin v budovách MMR

Application deadline

29.09.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Floor coverings
    44112200-0
Language

Czech

Contracting authority / owner

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 6
Praha 1
Czechia
E-Mail: martin.borkovec@mmr.cz
Website: https://www.mmr.cz

assignment

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu ust. § 131 ZZVZ na poskytování dodávek podlahových krytin a souvisejících služeb ve smyslu pokládky podlahových krytin včetně případných úprav stávajících podlah v budovách zadavatele na území hl. města Prahy. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu ust. § 131 ZZVZ na poskytování dodávek podlahových krytin a souvisejících služeb ve smyslu pokládky podlahových krytin včetně případných úprav stávajících podlah v budovách zadavatele na území hl. města Prahy....
Show more

Description of procurement /scope of services

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu ust. § 131 ZZVZ na poskytování dodávek podlahových krytin a souvisejících služeb ve smyslu pokládky podlahových krytin včetně případných úprav stávajících podlah v budovách zadavatele na území hl. města Prahy. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem. Podrobný popis požadavků zadavatele je uveden v závazném návrhu rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu ust. § 131 ZZVZ na poskytování dodávek podlahových krytin a souvisejících služeb ve smyslu pokládky podlahových krytin včetně případných úprav stávajících podlah v budovách zadavatele na území hl. města Prahy....
Show more

Others CPV Codes
  • Carpets
    39531000-3
  • Floor and wall covering work
    45430000-0
Project adress

Region (NUTS code): CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Místem plnění jsou budovy zadavatele na území hl. města Prahy. Adresy budov jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Česko-Praha: Podlahové krytiny

2022/S 164-463922

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní identifikační číslo: 66002222
Poštovní adresa: Staroměstské náměstí 6
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ Česko
Země: Česko
Kontaktní osoba: Ing. Martin Borkovec
E-mail: martin.borkovec@mmr.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.mmr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/mmr
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://nen.nipez.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výměna koberců a podlahových krytin v budovách MMR

II.1.2)Hlavní kód CPV
44112200 Podlahové krytiny
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu ust. § 131 ZZVZ na poskytování dodávek podlahových krytin a souvisejících služeb ve smyslu pokládky podlahových krytin včetně případných úprav stávajících podlah v budovách zadavatele na území hl. města Prahy. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 9 500 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
39531000 Koberce
45430000 Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ0 Česko
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Místem plnění jsou budovy zadavatele na území hl. města Prahy. Adresy budov jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu ust. § 131 ZZVZ na poskytování dodávek podlahových krytin a souvisejících služeb ve smyslu pokládky podlahových krytin včetně případných úprav stávajících podlah v budovách zadavatele na území hl. města Prahy. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem.

Podrobný popis požadavků zadavatele je uveden v závazném návrhu rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 9 500 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Prohlídka místa plnění je blíže uvedena v čl. 4.3. zadávací dokumentace, uveřejněna na profilu zadavatele. Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to:

a)na dobu 48 měsíců ode dne nabytí účinnosti této dohody, nebo

b)dosažením součtu hodnot všech dílčích objednávek provedených z této dohody ve výši 9500000 Kč bez DPH, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Blíže uvedeno v RD

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti v následujícím rozsahu. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel předložením dokladu, ze kterého vyplyne, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Dodavatel doloží zejména živnostenské oprávnění pro předmět podnikání Truhlářství a podlahářství (popř. jiné oprávnění obdobného charakteru, které odpovídá předmětu plnění veřejné zakázky).

Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti nemusí dodavatel v souladu s § 77 odst. 3 ZZVZ předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/09/2022
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština, Slovenština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 29/09/2022
Místní čas: 10:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/08/2022