PN-97/22 Dostawa wraz z transportem, wniesieniem i instalacją cytometru przepływowego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego Published by Tenders Electronic Daily

PN-97/22 Dostawa wraz z transportem, wniesieniem i instalacją cytometru przepływowego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

Application deadline

17.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Detection and analysis apparatus
    38430000-8
Language

Polish

Contracting authority / owner

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
Poland
Tel.: +48 618546017
E-Mail: dzp@ump.edu.pl
Website: www.ump.edu.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z transportem, wniesieniem i instalacją cytometru przepływowego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego.

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z transportem, wniesieniem i instalacją cytometru przepływowego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego.UWAGA: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA URZĄDZENIE UŻYWANE, W PEŁNI SPRAWNE I POSIADAJĄCE GWARANCJĘ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z transportem, wniesieniem i instalacją cytometru przepływowego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego.UWAGA: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA URZĄDZENIE UŻYWANE, W PEŁNI SPRAWNE I POSIADAJĄCE GWARANCJĘ.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawarty...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL415 Miasto Poznań

Polska-Poznań: Aparatura do wykrywania i analizy

2022/S 179-503706

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Fredry 10
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-701
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Pracownik Działu Zamówień Publicznych: Justyna Bittner-Dobak
E-mail: dzp@ump.edu.pl
Tel.: +48 618546017
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ump.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ump
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PN-97/22 Dostawa wraz z transportem, wniesieniem i instalacją cytometru przepływowego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego

Numer referencyjny: PN-97/22
II.1.2)Główny kod CPV
38430000 Aparatura do wykrywania i analizy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z transportem, wniesieniem i instalacją cytometru przepływowego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wraz z transportem, wniesieniem i instalacją cytometru przepływowego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego.

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA URZĄDZENIE UŻYWANE, W PEŁNI SPRAWNE I POSIADAJĄCE GWARANCJĘ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawarty jest w załączniku nr 3 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie definiuje warunku dla zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie definiuje warunku dla zamówienia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie definiuje warunku dla zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 17/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Miejscem składania ofert jest:

Platforma zakupowa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu https://platformazakupowa.pl/pn/ump

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiającego z udziałem członków komisji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 I W ART. 109 UST. 1 PZP oraz w przepisach związanych z wprowadzeniem sankcji na Federację Rosyjską zostały szczegółowo opisane w punkcie 13 SWZ

II. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA, ORAZ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH znajduje się w punkcie 19 SWZ

III. Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.

IV. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 4 do SWZ. Jednolity dokument (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania związanych z sankcjami na Federację Rosyjską, o którym mowa w punkcie 19.1 ppkt 2 SWZ

V. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z 19.5 SWZ.

VI. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczony zostanie wykonawca o jakim mowa w:

a) art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111

z 8.4.2022, str. 1);

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/09/2022