Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog održavanja te održavanja vodovoda i kanalizacije u Zračnoj luci Split Published by Tenders Electronic Daily

Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog održavanja te održavanja vodovoda i kanalizacije u Zračnoj luci Split

There are changes or additional information to this announcement. Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog održavanja te održavanja vodovoda i kanalizacije u Zračnoj luci Split (19.09.2022 20:19)

Application deadline

06.10.2022, 09:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
    50110000-9
Language

Croatian

Contracting authority / owner

Zračna luka Split, d.o.o.
Cesta dr. Franje Tuđmana 1270
21217 Kaštel Štafilić
Croatia
Tel.: +385 21203349
Fax: +385 21203422
E-Mail: ana.crnkovic@split-airport.hr
Website: www.spli-airport.hr

assignment

Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog održavanja te održavanja vodovoda i kanalizacije u Zračnoj luci Split

Description of procurement /scope of services

Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog održavanja te održavanja vodovoda i kanalizacije u Zračnoj luci Split

Others CPV Codes
  • Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
    50110000-9
Project adress

Region (NUTS code): HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić

Hrvatska-Kaštel Štafilić: Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu

2022/S 177-502406

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Zračna luka Split, d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 83462362655
Poštanska adresa: Cesta dr. Franje Tuđmana 1270
Mjesto: Kaštel Štafilić
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Poštanski broj: 21217
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Crnković
E-pošta: ana.crnkovic@split-airport.hr
Telefon: +385 21203349
Telefaks: +385 21203422
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.spli-airport.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F5-0035935
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Djelatnosti povezane sa zračnim lukama

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog održavanja te održavanja vodovoda i kanalizacije u Zračnoj luci Split

Referentni broj: 04-27/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50110000 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog održavanja te održavanja vodovoda i kanalizacije u Zračnoj luci Split

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50110000 Usluge popravljanje i održavanja za motorna vozila i pripadajuću opremu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR035 Splitsko-dalmatinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, 21217 Kaštel Štafilić

II.2.4)Opis nabave:

Usluga ispomoći radne snage u procesima strojnog, bravarskog, bojadisarsko-ličilačkog održavanja te održavanja vodovoda i kanalizacije u Zračnoj luci Split

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: UPRAVLJANJE RIZICIMA - U 15% / Ponder: 15 bodova
Kriterij troška - Naziv: CIJENA - C 85 % / Ponder: 85 bodova
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 8 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki gospodarski subjekt u ovom postupku javne nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.6)Tražena jamstva :

jamstvo za ozbiljnost ponude

jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Plaćanje nakon izvršene usluge, a u roku od 30 (trideset) dana od dana izdavanja e-računa. Naručitelj ne predviđa plaćanje predujma (avansa)

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Članovi Zajednice gospodarskih subjekata obvezni su u ponudi dostaviti određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (npr. međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili slično). Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice gospodarskih subjekata. Navedenim pravnim aktom trebaju se riješiti međusobni odnosi članova Zajednice gospodarskih subjekata vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 06/10/2022
Lokalno vrijeme: 09:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 06/10/2022
Lokalno vrijeme: 09:30
Mjesto:

Zračna luka Split d.o.o., Cesta dr. Franje Tuđmana 1270, Kaštel Štafilić, Upravna zgrada, II kat - sala za sastanke.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/09/2022