Raamovereenkomst voor het uitvoeren van VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten Published by Tenders Electronic Daily

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten

Application deadline

19.10.2022, 10:15 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Cleaning services
    90910000-9
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Stropstraat 1
9000 GENT
Belgium
E-Mail: aankoop@farys.be
Website: www.farys.be

assignment

De onderhavige overeenkomst betreft het uitvoeren van VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten

Description of procurement /scope of services

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten

Project adress

Region (NUTS code): BE BELGIQUE-BELGIË

België-Gent: Reinigingsdiensten

2022/S 172-487674

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationaal identificatienummer: 0200.068.636_22840
Postadres: Stropstraat 1
Plaats: GENT
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
E-mail: aankoop@farys.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.farys.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456976
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456976
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=TMVW-ALL-22-005-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: OV
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten

Referentienummer: TMVW-ALL-22-005-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige overeenkomst betreft het uitvoeren van VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van VSR-keuringen bij schoonmaakopdrachten

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie bestekdocument

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/10/2022
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349499
Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/09/2022