Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – leków onkologicznych Published by Tenders Electronic Daily

Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – leków onkologicznych

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/53861283/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Pharmaceutical products
    33600000-6
Language

Polish

Contracting authority / owner

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz
Poland
Tel.: +48 627651397
Fax: +48 627571323
E-Mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
Website: www.szpital.kalisz.pl

assignment

Przedmiot zamówienia składa się z 21 niepodzielnych zadań, których szczegółowy opis w związku z ograniczoną ilością znaków znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Polska-Kalisz: Produkty farmaceutyczne

2022/S 172-487293

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 161-458444)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu
Adres pocztowy: ul. Poznańska 79
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
Tel.: +48 627651397
Faks: +48 627571323
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.kalisz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – leków onkologicznych

Numer referencyjny: 45/22
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia składa się z 21 niepodzielnych zadań, których szczegółowy opis w związku z ograniczoną ilością znaków znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 161-458444

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 19/09/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 22/09/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/09/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 22/09/2022
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: