MEDICAMENTE SCLEROZA MULTIPLA VOL I Published by Tenders Electronic Daily

MEDICAMENTE SCLEROZA MULTIPLA VOL I

There are changes or additional information to this announcement. MEDICAMENTE SCLEROZA MULTIPLA VOL I (23.09.2022 20:20)

Application deadline

20.10.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Medicinal products for the nervous system
    33661000-1
Language

Romanian

Contracting authority / owner

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Strada: Halipa Pantelimon, nr. 14
700614 Iasi
Romania
Tel.: +40 332410774
Fax: +40 0332410774
E-Mail: achizitii@scr.ro
Website: www.scr.ro

assignment

achizitionarea medicamentului - DCI- siponimod in vederea asigurarii tratamentului pacientilor diagnosticati cu scleroza multipla si tinand cont ca a fost introduse in PNS, subprogramul de tratament al sclerozei multiple produsul ; conform cerintelor din caietul de sarcini atasat;Termenul de solicitare clarificari: in a 18 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor iar termenul de raspuns la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici :in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelorPe perioada derularii acordului cadru, preturile se ajusteaza in functie de preturile de decontare din Normele Tehnice in vigoare pentru Programele Nationale de Sanatate, conform formulei de mai jos:P nou=P vechi(adjudecat in urma licitatiei)xP nou din norme/P vechi din norme(momentul deschiderii ofertelor), unde: P= pret.Se accepta actualizarea pretului in functie de modificarile facute prin acte administrative emise de MS (ordine de pret). Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul sa nu incheie contracte subsecvente pentru unul sau mai multe produse, in cazul in care acestea nu vor fi necesare sau resursele financiare nu o vor permite.
achizitionarea medicamentului - DCI- siponimod in vederea asigurarii tratamentului pacientilor diagnosticati cu scleroza multipla si tinand cont ca a fost introduse in PNS, subprogramul de tratament al sclerozei multiple produsul ; conform cerintelor din caietul de sarcini atasat;Termenul de solicitare...
Show more

Lots 1

Job / name

LOT 1- SIPONIMOD

Description of procurement /scope of services

concentrație/UT:0.25 mg/comprimatDCI:SIPONIMODUM comprimat filmatCantitate min AC:2000Cantitate maxima AC 294000 Cantitate min CS 120 Cantitate maxima CS 6000Valoare maxima CS fara TVA - 242,068.00 lei fara TVA

Others CPV Codes
  • Medicinal products for the nervous system
    33661000-1
Project adress

Region (NUTS code): RO213 Iaşi
Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

Lots 2

Job / name

LOT 2: SIPONIMOD

Description of procurement /scope of services

concentrație/UT: 2 mg/comprimatDCI: SIPONIMODUM: comprimat filmatCantitate min AC : 1000cantitate max AC: 190000Cantitate min cs: 28Cantitate max cs: 2800Valoare max CS 452,063.00 lei fara TVA

Others CPV Codes
  • Medicinal products for the nervous system
    33661000-1
Project adress

Region (NUTS code): RO213 Iaşi
Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

România-Iași: Medicamente pentru sistemul nervos

2022/S 177-500307

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Număr naţional de înregistrare: 4541092
Adresă: Strada: Halipa Pantelimon, nr. 14
Localitate: Iasi
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700614
Țară: România
Persoană de contact: Cozma Monica Tamara
E-mail: achizitii@scr.ro
Telefon: +40 332410774
Fax: +40 0332410774
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.scr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100155688
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

MEDICAMENTE SCLEROZA MULTIPLA VOL I

Număr de referinţă: 454109220221
II.1.2)Cod CPV principal
33661000 Medicamente pentru sistemul nervos
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

achizitionarea medicamentului - DCI- siponimod in vederea asigurarii tratamentului pacientilor diagnosticati cu scleroza multipla si tinand cont ca a fost introduse in PNS, subprogramul de tratament al sclerozei multiple produsul ; conform cerintelor din caietul de sarcini atasat;

Termenul de solicitare clarificari: in a 18 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor iar termenul de raspuns la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici :in a 11 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

Pe perioada derularii acordului cadru, preturile se ajusteaza in functie de preturile de decontare din Normele Tehnice in vigoare pentru Programele Nationale de Sanatate, conform formulei de mai jos:

P nou=P vechi(adjudecat in urma licitatiei)xP nou din norme/P vechi din norme(momentul deschiderii ofertelor), unde: P= pret.

Se accepta actualizarea pretului in functie de modificarile facute prin acte administrative emise de MS (ordine de pret). Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul sa nu incheie contracte subsecvente pentru unul sau mai multe produse, in cazul in care acestea nu vor fi necesare sau resursele financiare nu o vor permite.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 42 537 035.57 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

ofertanții pot depune oferte pentru: unul sau pentru mai multe loturi;

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 1- SIPONIMOD

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661000 Medicamente pentru sistemul nervos
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

concentrație/UT:0.25 mg/comprimat

DCI:SIPONIMOD

UM comprimat filmat

Cantitate min AC:2000

Cantitate maxima AC 294000

Cantitate min CS 120

Cantitate maxima CS 6000

Valoare maxima CS fara TVA - 242,068.00 lei fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare produs / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 11 861 332.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2: SIPONIMOD

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661000 Medicamente pentru sistemul nervos
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Recuperare Iasi

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

concentrație/UT: 2 mg/comprimat

DCI: SIPONIMOD

UM: comprimat filmat

Cantitate min AC : 1000

cantitate max AC: 190000

Cantitate min cs: 28

Cantitate max cs: 2800

Valoare max CS 452,063.00 lei fara TVA

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termen de livrare produs: / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 675 703.57 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) PARTEA a III-a Motive de excludere punctele A, B, C, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de operatorii economici clasati pe primele trei locuri in ordinea clasamentului în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1. certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz.

• Evitarea conflictului de interese Legea nr. 98/2016. Conf. art. 58-63, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

1.ec. CUMPAT CARMEN MARINELA, in calitate de manager

2.dr. BALTAG DORU, in calitate de director medical

3.ec. HUTU DANIELA, in calitate de director financiar-contabil

4.Ec MANCAS ELENA, in calitate de sef serviciu investitii si contractare

5.av. MUNTEANU-VASILIU ADRIANA, juridic.

6. dr. Ignat Emilian Bogdan, coordonat program

În cazul unei asocieri, fiecare asociat (inclusiv liderul) este obligat sa nu se incadreze in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165 sau 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Potrivit art. 60 din HG 395/2016, operatorii economici vor depune obligatoriu DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota 1. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea acordului cadru de furnizare produse, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici clasati pe primele trei locuri in ordinea clasamentului în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Nota 2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritaticompetente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

Cerinta nr.1 - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Mod de indeplinire cerinta 1: Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) PARTEA a IV-a Criterii de selectie punctul A: Capacitatea de a corespunde cerintelor, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul constatator emis de O.N.R.C. (Oficiul National al Registrului Comertului) sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune în limba româna, traduse de traducator autorizat.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

In vederea prevenirii apariţiei erorilor şi combaterea fenomenului corupţiei în domeniul achiziţiilor publice si pentru o abordare unitara si nediscriminatorie a ofertantilor, acest criteriu de calificare este necesar pentru a dovedi ca ofertantul este inregistrat ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care este stabilit.

Informatiile solicitate in cadrul acestei sectiuni ne sunt necesare in vederea asigurarii autoritatii contractante ca derularea propriu-zisa a contractului cu ofertantii declarati castigatori, nu va fi impiedicata de aparitia unor situati juridice care nu au putut fi cunoscute la momentul licitatiei, de genul: societatea comerciala inregistreaza anumite deficiente la Oficiul Registrului Comertului de natura sa puna in imposibilitate buna functionare, starea prezenta a societatii comerciale respective.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2Proportia de subcontractareCerinta nr. 1 – Partea/ Partile din contract pe care operatorii economici intentioneaza sa o/ le subcontracteze Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit. În cazul în care, parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, atunci atoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantiii nominalizati în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiCerinta nr.2 - Autorizatia de distributie angro eliberata de MS -Agentia Nationala a Medicamentului - Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere(depozitare)/manipulare, livrare/transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de distributie angro eliberata de MS –ANM, in conformitate cu dispozitiile art. 800 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 si ale art. 2 din normele la Ordinul nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea de indeplinire: Operatorii economici vor depune obligatoriu DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) PARTEA a IV-a Criterii de selectie punctul C: Capacitatea tehnica si profesionala – Proportia de subcontractare, completat cu informatiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Se ataseaza si acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de subcontractare vor fi solicitate doar ofertantilor castigatori la solicitarea autoritatii contractante-mentionam ca activitatea de furnizare nu poate fi subcontractata

Mod de indeplinire: Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European)- PARTEA a IV-a Criterii de selectie punctul C: Capacitatea tehnica si profesionala – Pentru contractele de achizitie de bunuri: Certificate emise de organisme de control al calitatii, urmând ca documentul justificativ, respectiv Autorizatia de distributie angro eliberata de MS -Agentia Nationala a Medicamentului - Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare/comercializare, activitati de detinere(depozitare)/manipulare, livrare/transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de distributie angro eliberata de MS –ANM, in conformitate cu dispozitiile art. 800 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 si ale art. 2 din normele la Ordinul nr. 131/2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman, certificarea de buna practica de distributie si înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar primilor trei operatori economici clasati in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În cazul în care tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul este alta decât România, apartenenta din punct de vedere profesional va fi dovedita cu documente din tara de origine, echivalente cu cele solicitate. Aceste documente se vor depune în limba româna, traduse de traducator autorizat.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/10/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/04/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/10/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Modalitatea de departajare a ofertelor cu pret egal „În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.8 alin.(1) lit.a) din Legea nr.101/2016, conform Art. 154 Lege 98/2016; Art. 20(2) și (3) H.G 395/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
09/09/2022