„Денонощна, физическа, невъоръжена охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски” № 152“ Published by Tenders Electronic Daily

„Денонощна, физическа, невъоръжена охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски” № 152“

Application deadline

29.09.2022, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Guard services
    79713000-5
Language

Bulgarian

Contracting authority / owner

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
пл. ЦЕНТЪР №.2
5000 гр.Велико Търново
Bulgaria
Tel.: +359 62617207
Fax: +359 62625987
E-Mail: l.dimitrova@ro04.nra.bg
Website: https://nra.bg/

assignment

Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски” №152 в работни, почивни и празнични дни. Осигуряване на контролно-пропускателен режим само в работни дни  за времето от 9:00 часа  до 17:30 часа на двата входа на административните сгради на Офис Плевен, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски“ №152.
Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран”...
Show more

Description of procurement /scope of services

Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски” №152 в работни, почивни и празнични дни. Осигуряване на контролно-пропускателен режим само в работни дни за времето от 9:00 часа до 17:30 часа на двата входа на административните сгради на Офис Плевен, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски“ №152.
Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран”...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): BG314 Плевен (Pleven)
Административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски” № 152.

България-Велико Търново: Охранителни услуги

2022/S 169-479883

Социални и други специфични услуги – обществени поръчки

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Национален регистрационен номер: 1310631880291
Пощенски адрес: пл. ЦЕНТЪР №.2
Град: гр.Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново / Veliko Tarnovo
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: Л. Димитрова
Електронна поща: l.dimitrova@ro04.nra.bg
Телефон: +359 62617207
Факс: +359 62625987
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://nra.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/2425
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/235566
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/235566
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Денонощна, физическа, невъоръжена охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски” № 152“

II.1.2)Основен CPV код
79713000 Охранителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски” №152 в работни, почивни и празнични дни. Осигуряване на контролно-пропускателен режим само в работни дни  за времето от 9:00 часа  до 17:30 часа на двата входа на административните сгради на Офис Плевен, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски“ №152.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 130 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен / Pleven
Основно място на изпълнение:

Административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски” № 152.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на административните сгради на офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски” №152 в работни, почивни и празнични дни. Осигуряване на контролно-пропускателен режим само в работни дни за времето от 9:00 часа до 17:30 часа на двата входа на административните сгради на Офис Плевен, находящи се в гр. Плевен, ул. „Дойран” № 43 и ул. „Васил Левски“ №152.

II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 130 000.00 BGN
II.2.7)Срок на договора или на рамковото споразумение
Продължителност в месеци: 24
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Критерий за определяне на икономически най-изгодната оферта – най -ниска цена /най-ниска месечна абонаментна вноска без ДДС/. Плащането се извършва от ТД на НАП Велико Търново по банков път в срок до 30 дни след представяне на фактура и приемо – предавателен протокол за извършените услуги. Възложителят изисква

гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността договора без ДДС.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

За доказване на годност, възложителят изисква попълване на част ІV, раздел А „Годност" от ЕЕДОП. За доказване на наличието технически и професионални способности, възложителят изисква попълване на част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП. Детайлно описание на критериите за подбор се съдържа в документ "Указания за подготовка на офертата" неразделна част от документацията за участие. Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора документите, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за подбор, съгласно чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Закон за частната охранителна дейност.

III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Критериите за подбор се съдържат в документ "Указания за подготовка на офертата", а изискванията към изпълнението се съдържат в документ "Технически спецификации. Описание предмета на поръчката. Изисквания за изпълнението", представляващи неразделна част от документацията за участие.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамковото споразумение
IV.1.10)Определяне на националните правила, приложими към процедурата:
IV.1.11)Основни характеристики на процедурата по възлагане:

Офертите за участие ще бъдат отворени чрез ЦАИС ЕОП в 14:00 часа, на 03.10.2022 г. Срок на валидност на офертите - 6 месеца, считано от крайният срок за подаване на оферти. Поръчката е за услуги попадащи в Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП и общата прогнозна стойност на всички поръчки със сходен предмет предвидени за възлагане в системата на НАП за 2022 година е на стойност над 1 000 000 лв. без ДДС.

IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие / Срок за получаване на заявления за интерес
Дата: 29/09/2022
Местно време: 23:59
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят ще отстрани от участие участник, за когото са налице освен основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, чл. 69 от ЗПКОНПИ, тези които са посочени в Указания за подготовка на офертата, неразделна част от документацията, когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с префернциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и за което са налице обстоятелствата по чл. 5к, т.1 от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 08.04.22 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. До документацията на обществената поръчка е предоставен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път и същата може да бъде намерена в електронната преписка на процедурата на интернет адреса на възложителя: https://app.eop.bg/buyer/2425 от датата на публикуване на обявлението за поръчка в ОВ на ЕС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/08/2022