„Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2023” Published by Tenders Electronic Daily

„Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2023”

Application deadline

19.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Electricity
    09310000-5
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Strzeleczki
Rynek 4
47-364 Strzeleczki Strzeleczki
Poland
Tel.: +48 774076667
Fax: +48 774076661
E-Mail: zp@strzeleczki.pl
Website: http://www.strzeleczki.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Strzeleczki oraz zasilania obiektów użytkowych, budynków, lokali Gminy Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych wymienionych w treści umowy w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.2022 poz. 1385 z poźn.zm.). Zamawiający przewiduje złożenie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części – określone odpowiednio jako zadania: Część 1 i Część 2.Opis części zamówienia znajduje się w dziale IV SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Strzeleczki oraz zasilania obiektów użytkowych, budynków, lokali Gminy Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych wymienionych w treści umowy w rozumieniu i na podstawie...
Show more

Lots 1

Job / name

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Strzeleczki

Description of procurement /scope of services

Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5(Elektryczność)Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 50Całkowita moc umowna [kW] 145,7Grupa taryfowa wg OSD O11/O12Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do obiektów TAURON Dystrybucja SASzacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 492,60Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna zmiana Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego Rozdzielone Sposób wypowiedzenia umów Umowy Rozdzielone - nie wymagają wypowiedzeniaUmowy Kompleksowe – wymagają wypowiedzeniaInformacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawaInformacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcyInformacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnychInformacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2Informacja o płatnikach Zamawiający jest płatnikiem należności
Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5(Elektryczność)Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 50Całkowita moc umowna [kW] 145,7Grupa taryfowa wg OSD O11/O12Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do obiektów TAURON Dystrybucja SASzacunkowe zużycie...
Show more

Others CPV Codes
  • Electricity
    09310000-5

Lots 2

Job / name

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych

Description of procurement /scope of services

Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5(Elektryczność)llość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 74Całkowita moc umowna [kW] 856,9Grupa taryfowa wg OSD Zgodnie z załącznikiem nr 1 umowy Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do obiektów TAURON Dystrybucja SASzacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 534,92Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna zmiana Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego Rozdzielone / KompleksoweSposób wypowiedzenia umów Umowy Rozdzielone - nie wymagają wypowiedzeniaUmowy Kompleksowe – wymagają wypowiedzeniaInformacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawaInformacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcyInformacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnychInformacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2Informacja o płatnikach Płatnikami należności są podmioty wymienione w załączniku nr 1 do umowy
Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5(Elektryczność)llość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 74Całkowita moc umowna [kW] 856,9Grupa taryfowa wg OSD Zgodnie z załącznikiem nr 1 umowy Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do obiektów TAURON...
Show more

Others CPV Codes
  • Electricity
    09310000-5

Polska-Strzeleczki: Elektryczność

2022/S 180-508736

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Strzeleczki
Krajowy numer identyfikacyjny: 1990090013
Adres pocztowy: Rynek 4
Miejscowość: Strzeleczki
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-364 Strzeleczki
Państwo: Polska
E-mail: zp@strzeleczki.pl
Tel.: +48 774076667
Faks: +48 774076661
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.strzeleczki.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.strzeleczki.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniPortal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawy energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz zasilania obiektów administrowanych przez Gminę Strzeleczki w roku 2023”

Numer referencyjny: IR.IV.271.41.2022.MM
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg

i miejsc publicznych na terenie Gminy Strzeleczki oraz zasilania obiektów użytkowych, budynków, lokali Gminy Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych wymienionych w treści umowy w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.2022 poz. 1385 z poźn.zm.). Zamawiający przewiduje złożenie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części – określone odpowiednio jako zadania: Część 1 i Część 2.

Opis części zamówienia znajduje się w dziale IV SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Strzeleczki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
II.2.4)Opis zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5

(Elektryczność)

Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 50

Całkowita moc umowna [kW] 145,7

Grupa taryfowa wg OSD O11/O12

Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do obiektów TAURON Dystrybucja SA

Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 492,60

Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna zmiana

Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego Rozdzielone

Sposób wypowiedzenia umów Umowy Rozdzielone - nie wymagają wypowiedzenia

Umowy Kompleksowe – wymagają wypowiedzenia

Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa

Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy

Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych

Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2

Informacja o płatnikach Zamawiający jest płatnikiem należności

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Strzeleczki i jej jednostek organizacyjnych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
II.2.4)Opis zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień 09310000-5

(Elektryczność)

llość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 74

Całkowita moc umowna [kW] 856,9

Grupa taryfowa wg OSD Zgodnie z załącznikiem nr 1 umowy

Informacja o OSD dostarczającym energię elektryczną do obiektów TAURON Dystrybucja SA

Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 534,92

Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy Kolejna zmiana

Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego Rozdzielone / Kompleksowe

Sposób wypowiedzenia umów Umowy Rozdzielone - nie wymagają wypowiedzenia

Umowy Kompleksowe – wymagają wypowiedzenia

Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa

Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy

Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych

Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2

Informacja o płatnikach Płatnikami należności są podmioty wymienione w załączniku nr 1 do umowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktur / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia:

- Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. (dla każdej części);

- Posiadanie aktualnej Generalnej Umowy dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (załącznik nr 2 do SWZ)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

1. Wykonawcy nie mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III kwartał 2023 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowejowa Izby Odwoławoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z zapisami SWZ

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2022