White Rabbit network switch modules Published by Tenders Electronic Daily

White Rabbit network switch modules

Application deadline

25.10.2022, 13:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Network components
    32422000-7
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Oude Hoogeveensedijk 4
7991 PD Dwingeloo
Netherlands
Tel.: +31 521595100
E-Mail: aanbestedingen@astron.nl
Website: http://www.astron.nl

assignment

Supply and delivery of “White Rabbit” network switch modules

Description of procurement /scope of services

56

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Dwingeloo

Nederland-Dwingeloo: Netwerkcomponenten

2022/S 180-508967

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I)
Nationaal identificatienummer: 111590197
Postadres: Oude Hoogeveensedijk 4
Plaats: Dwingeloo
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 7991 PD
Land: Nederland
Contactpersoon: Gerda Sikken
E-mail: aanbestedingen@astron.nl
Telefoon: +31 521595100
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.astron.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/64f668056063206a19528ad813a3c179
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/64f668056063206a19528ad813a3c179
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

White Rabbit network switch modules

Referentienummer: ASTRON-INK-GJS-220914
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32422000 Netwerkcomponenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply and delivery of “White Rabbit” network switch modules

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dwingeloo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

56

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 29/11/2022
Einde: 31/12/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/10/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/10/2022
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Vrouwe Justitiaplein 1
Plaats: Utrecht
Postcode: 3511 EX
Land: Nederland
E-mail: Civiel.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883611740
Fax: +31 883610480
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/09/2022