Isporuka modularne i prijenosne zgrade u vidu montažnih modularnih segmenata, te izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola Published by Tenders Electronic Daily

Isporuka modularne i prijenosne zgrade u vidu montažnih modularnih segmenata, te izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola

Application deadline

03.10.2022, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Modular and portable buildings
    44211100-3
Language

Croatian

Contracting authority / owner

IMUNOLOŠKI ZAVOD
ROCKEFELLEROVA 2
10000 ZAGREB
Croatia
Tel.: +385 16414296
E-Mail: zpelin@imz.hr
Website: www.imz.hr

assignment

Isporuka modularne i prijenosne zgrade u vidu montažnih modularnih segmenata, te izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola

Description of procurement /scope of services

Isporuka modularne i prijenosne zgrade u vidu montažnih modularnih segmenata, te izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola

Others CPV Codes
  • Modular and portable buildings
    44211100-3
Project adress

Radna zona Rugvica-sjever, Općina Rugvica

Hrvatska-Zagreb: Modularne i prijenosne zgrade

2022/S 169-476414

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: IMUNOLOŠKI ZAVOD
Nacionalni registracijski broj: 51786203438
Poštanska adresa: ROCKEFELLEROVA 2
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Željka Pelin
E-pošta: zpelin@imz.hr
Telefon: +385 16414296
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.imz.hr
Adresa profila kupca: www.imz.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0034281
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Isporuka modularne i prijenosne zgrade u vidu montažnih modularnih segmenata, te izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola

Referentni broj: EV 112/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
44211100 Modularne i prijenosne zgrade
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Isporuka modularne i prijenosne zgrade u vidu montažnih modularnih segmenata, te izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 19 800 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
44211100 Modularne i prijenosne zgrade
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Radna zona Rugvica-sjever, Općina Rugvica

II.2.4)Opis nabave:

Isporuka modularne i prijenosne zgrade u vidu montažnih modularnih segmenata, te izrada projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje svih potrebnih dozvola

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 40%
Cijena - Ponder: 60%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 19 800 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 28
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

U ugovoru o javnoj nabavi roba bit će navedeni posebni uvjeti za izvršenje ugovora:

- Razdoblje provedbe ugovora uključuje osim trajanja ugovora i jamstveni rok,

- Naručitelj će imenovati osobu zaduženu za provedbu ugovora, a to je Ivan Jukić, tel. +385 01 6414320, e-mail:ijukic@imz.hr.

- rok izvršenja i cijena iz prihvaćene ponude isporučitelja,

- po sklapanju ugovora dostavlja se jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ili novčani polog kao jamstvo,

- odredba o ugovornoj kazni sastavni je dio ugovora i iskazana je u zasebnom članku, a odnosi se na obvezu isporučitelja da se po sklapanju ugovora pridržava rokova isporuke predmetne robe, u slučaju prekoračenja roka krivnjom isporučitelja, isporučitelja se obvezuje platiti Naručitelju ugovornu kaznu u visini 2‰ (dva promila) po danu zakašnjenja od ukupno ugovorene vrijednosti, a najviše 5% (pet posto) ukupno ugovorene vrijednosti, kao i eventualno nastalu štetu. Ako je šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka veća od iznosa ugovorne kazne, Naručitelj ima pravo na raskid ugovora i/ili naknadu štete u punom iznosu.

- obveza isporučitelja da se tijekom izvršenja ugovora pridržava primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016,

- u slučaju izmjene ugovora primjenjivati će se odredbe sukladno člancima 315. st. 1., 316., 317. i 318. ZJN 2016.,

- u slučajevima izmjena ugovora tijekom njegova trajanja, a koje nisu značajne, primjenjuju odredbe članaka 320. i 321. ZJN 2016.,

- zaprimljeni računi OBVEZNO sadrže referencu na broj ugovora temeljem kojeg je roba isporučena

- odredba o članovima Zajednice ponuditelja sastavni je dio ugovora i iskazana je u zasebnom članku, a odnosi se na obvezu članova Zajednice ponuditelja da nakon sklapanja ugovora u roku od 15 dana dostave određeni pravni akt u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora (primjerice međusobni sporazum, ugovor o poslovnoj suradnji ili sl.) koji mora sadržavati odredbu o solidarnoj odgovornosti svih članova zajednice. Navedeni akt mora biti potpisan i ovjeren (samo ukoliko se u zemlji poslovnog nastana koristi pečat) od svih članova Zajednice ponuditelja. Navedenim pravnim aktom se trebaju riješiti međusobni odnosi članova Zajednice ponuditelja vezani uz izvršavanje ugovora o javnoj nabavi, primjerice dostava jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, dijelovi ugovora koje će izvršavati svaki član Zajednice ponuditelja, obveze svakog člana Zajednice ponuditelja u ispunjenju ugovora o javnoj nabavi, obavještavanje Naručitelja o promjenama vezanim uz potpisnike ugovora o javnoj nabavi, način odvijanja komunikacije (koji član Zajednice na koji e-mail, fax i slično), način sklapanja ugovora i potpisnik ugovora, izdavanje jamstava na temelju ugovora, komunikacija vezana uz izvršavanje ugovora, izdavanje računa, plaćanje računa, potpisivanje primopredajnog zapisnika i ostala bitna pitanja.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/10/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 03/10/2022
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Zagreb, Rockefellerova 5

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/08/2022