ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΠΑΦΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΑΦΟΥ - ΧΛΩΡΑΚΑΣ Published by Tenders Electronic Daily

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΠΑΦΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΑΦΟΥ - ΧΛΩΡΑΚΑΣ

This is a supplement / update of <a href="https://bimworx.net/tender/84696423/profile/">% reference%</a>

Application deadline

Unknown

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Construction work
    45000000-7
Language

Greek

Contracting authority / owner

Δήμος Πάφου
Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος Πλατεία 28ης Οκτωβρίου
8010 Πάφος
Cyprus
Tel.: +357 26822354
Fax: +357 26934762
E-Mail: prosfores@pafos.org.cy
Website: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5560572

assignment

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΠΑΦΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΑΦΟΥ - ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Κύπρος-Πάφος: Κατασκευαστικές εργασίες

2022/S 174-489485

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Έργα

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022/S 150-425699)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Πάφου
Αριθμός ταυτοποίησης: 1835
Ταχ. διεύθυνση: Τ.Θ. 60032, 8100 Πάφος Πλατεία 28ης Οκτωβρίου
Πόλη: Πάφος
Κωδικός NUTS: CY Κύπρος  / Kýpros
Ταχ. κωδικός: 8010
Χώρα: ΚYΠΡΟΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prosfores@pafos.org.cy
Τηλέφωνο: +357 26822354
Φαξ: +357 26934762
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5560572
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5560572

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΠΑΦΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΑΦΟΥ - ΧΛΩΡΑΚΑΣ

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
45000000 Κατασκευαστικές εργασίες
II.1.3)Είδος σύμβασης
Έργα
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΠΑΦΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΑΦΟΥ - ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/09/2022
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 150-425699

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Αντί:
Ημερομηνία: 19/09/2022
Τοπική ώρα: 12:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 28/09/2022
Τοπική ώρα: 12:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Αντί:
Ημερομηνία: 19/09/2022
Τοπική ώρα: 12:30
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 28/09/2022
Τοπική ώρα: 12:30
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: