Leveren, plaatsen en in dienst stellen van 1 SPECT CT toestel met onderhoudscontract Published by Tenders Electronic Daily

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van 1 SPECT CT toestel met onderhoudscontract

There are changes or additional information to this announcement. Leveren, plaatsen en in dienst stellen van 1 SPECT CT toestel met onderhoudscontract (31.08.2022 20:10), Leveren, plaatsen en in dienst stellen van 1 SPECT CT toestel met onderhoudscontract (22.08.2022 20:09)

Application deadline

16.09.2022, 09:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Medical equipments
    33100000-1
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis VZW
Merestraat 80
9300 Aalst
Belgium
Tel.: +32 53766890
Fax: +32 53766809
E-Mail: geert.brantegem@asz.be
Website: http://www.vzwasz.be/

assignment

zie II.2.4

Description of procurement /scope of services

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van 1 SPECT CT toestel met onderhoudscontract

Project adress

Region (NUTS code): BE231 Arr. Aalst
ASZ campus Aalst, Merestraat 80 te 9300 Aalst

België-Aalst: Medische apparatuur

2022/S 155-440875

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Medische Staf Stedelijk Ziekenhuis VZW
Nationaal identificatienummer: MSSZ VZW
Postadres: Merestraat 80
Plaats: Aalst
NUTS-code: BE231 Arr. Aalst
Postcode: 9300
Land: België
Contactpersoon: De heer Geert Brantegem
E-mail: geert.brantegem@asz.be
Telefoon: +32 53766890
Fax: +32 53766809
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vzwasz.be/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/258/J3/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van 1 SPECT CT toestel met onderhoudscontract

Referentienummer: EC2022/034/258 "Spect CT"
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE231 Arr. Aalst
Voornaamste plaats van uitvoering:

ASZ campus Aalst, Merestraat 80 te 9300 Aalst

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van 1 SPECT CT toestel met onderhoudscontract

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beeldkwaliteit / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Service en dienst na verkoop / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Technische waarde / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 19/09/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

* * De kandidaat/inschrijver dient een recent uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een document uitgaande van een erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van de Z scoren (Altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze in geval van private onderneming:

0,717 x werkkapitaal / totale bezittingen +

0,847 x totaal van ingehouden winsten / totale bezittingen +

3,107 x winst voor belastingen en intrest / totale bezittingen +

0,420 x boekwaarde van de bezittingen / boekwaarde van de schulden +

0,998 omzet / totale bezittingen.

Eventuele minimumeisen:

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8. De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

2. Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking

3. Certificaten die door officieel erkende instituten of diensten voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld, waarin de overeenstemming van goed geïdentificeerde producten wordt bevestigd door middel van referenties naar technische specificaties of normen.

Eventuele minimumeisen:

1. Minimaal 3 referenties gedurende de laatste jaar, waar een identiek toestel werd geleverd, met vermelding van de contactpersoo bij deze referentie

2. Geldig ISO 9001 certificaat

3. Geldig CE attest

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/09/2022
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/03/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/09/2022
Plaatselijke tijd: 09:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/08/2022