Autospecială pentru acces în zone foarte greu accesibile Published by Tenders Electronic Daily

Autospecială pentru acces în zone foarte greu accesibile

There are changes or additional information to this announcement. Autospecială pentru acces în zone foarte greu accesibile (19.09.2022 20:09)

Application deadline

26.09.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Emergency vehicles
    34114100-0
Language

Romanian

Contracting authority / owner

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Strada: BANU DUMITRACHE, nr. 46
032572 Bucuresti
Romania
Tel.: +40 212086150
Fax: +40 212084546
E-Mail: achizitiipublice@igsu.ro
Website: www.igsu.ro

assignment

Procedură de atribuire ce implică încheierea unui contract ce are ca obiect furnizarea a 51 complete a produsului Autospecială pentru acces în zone foarte greu accesibile – în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 67098/12.05.2022.În scopul desfășurării în condiții corespunzătoare în perioada imediat următoare a misiunilor specifice beneficiarilor, potrivit legislației incidente managementului situațiilor de urgență pentru tipurile de risc generatoare de situații de urgență/dezastre, în special pentru salvări de persoane în medii montane sau foarte greu accesibile.”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Nord Est- 7 CPL.”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Vest - 6 CPL.”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Nord Vest- 9 CPL.”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Centru- 12- CPL.”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Sud Vest- 6 CPL.”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Sud -8 CPL.”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Sud Est - 3 CPL.Clauză suspensivă: Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică va fi inițiată sub incidența unei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de aprobarea de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 a actelor adiționale de prelungire a perioadei de implementare a celor 7 (șapte) proiecte Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă va preciza la nivelul Anunțului de participare că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care perioada de implementare a celor 7 (șapte) proiecte Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale va acoperi perioada de livrare a produsului. În cazul în care, indiferent de motive, perioada de implementare a celor 7 (șapte) proiecte Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale NU va fi prelungită astfel încât să acopere perioada de livrare a produsului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu va exista o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Se va aduce la cunoștința Ofertanților că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Prin depunerea unei ofe...
Procedură de atribuire ce implică încheierea unui contract ce are ca obiect furnizarea a 51 complete a produsului Autospecială pentru acces în zone foarte greu accesibile – în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 67098/12.05.2022.În scopul desfășurării în condiții corespunzătoare...
Show more

Description of procurement /scope of services

Procedură de atribuire ce implică încheierea unui contract ce are ca obiect furnizarea produsului Autospecială pentru acces în zone foarte greu accesibile -51 complete – în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 67098/12.05.2022.În scopul desfășurării în condiții corespunzătoare în perioada imediat următoare a misiunilor specifice beneficiarilor, potrivit legislației incidente managementului situațiilor de urgență pentru tipurile de risc generatoare de situații de urgență/dezastre, în special pentru salvări de persoane în medii montane sau foarte greu accesibile.
Procedură de atribuire ce implică încheierea unui contract ce are ca obiect furnizarea produsului Autospecială pentru acces în zone foarte greu accesibile -51 complete – în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 67098/12.05.2022.În scopul desfășurării în condiții corespunzătoare...
Show more

Others CPV Codes
  • Repair and maintenance services
    50000000-5
  • Vocational training services
    80530000-8
Project adress

Region (NUTS code): RO32 Bucureşti - Ilfov
București

România-București: Vehicule de urgenţă

2022/S 161-458430

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Număr naţional de înregistrare: RO 4203997
Adresă: Strada: BANU DUMITRACHE, nr. 46
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032572
Țară: România
Persoană de contact: Aurel Stan
E-mail: achizitiipublice@igsu.ro
Telefon: +40 212086150
Fax: +40 212084546
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.igsu.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100154203
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Autospecială pentru acces în zone foarte greu accesibile

Număr de referinţă: 4203997/2022/125081/p8
II.1.2)Cod CPV principal
34114100 Vehicule de urgenţă
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Procedură de atribuire ce implică încheierea unui contract ce are ca obiect furnizarea a 51 complete a produsului Autospecială pentru acces în zone foarte greu accesibile – în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 67098/12.05.2022.

În scopul desfășurării în condiții corespunzătoare în perioada imediat următoare a misiunilor specifice beneficiarilor, potrivit legislației incidente managementului situațiilor de urgență pentru tipurile de risc generatoare de situații de urgență/dezastre, în special pentru salvări de persoane în medii montane sau foarte greu accesibile.

”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Nord Est- 7 CPL.

”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Vest - 6 CPL.

”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Nord Vest- 9 CPL.

”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Centru- 12- CPL.

”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Sud Vest- 6 CPL.

”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Sud -8 CPL.

”Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale” Regiunea Sud Est - 3 CPL.

Clauză suspensivă:

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică va fi inițiată sub incidența unei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de aprobarea de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 a actelor adiționale de prelungire a perioadei de implementare a celor 7 (șapte) proiecte Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă va preciza la nivelul Anunțului de participare că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care perioada de implementare a celor 7 (șapte) proiecte Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale va acoperi perioada de livrare a produsului. În cazul în care, indiferent de motive, perioada de implementare a celor 7 (șapte) proiecte Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale NU va fi prelungită astfel încât să acopere perioada de livrare a produsului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu va exista o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Se va aduce la cunoștința Ofertanților că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Prin depunerea unei oferte operatoriii economici vor accepta utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Termenul limită în care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare: În a 11-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor : 19

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 23 250 262.50 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50000000 Servicii de reparare şi întreţinere
80530000 Servicii de formare profesională
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Procedură de atribuire ce implică încheierea unui contract ce are ca obiect furnizarea produsului Autospecială pentru acces în zone foarte greu accesibile -51 complete – în conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr. 67098/12.05.2022.

În scopul desfășurării în condiții corespunzătoare în perioada imediat următoare a misiunilor specifice beneficiarilor, potrivit legislației incidente managementului situațiilor de urgență pentru tipurile de risc generatoare de situații de urgență/dezastre, în special pentru salvări de persoane în medii montane sau foarte greu accesibile.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Cutia de viteze / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Putere maximă combinată (termic și electric) / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 14
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

7 (șapte) proiecte -Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale -Regiunea Nord Est; Regiunea Vest; Regiunea Nord Vest; Regiunea Centru; Regiunea Sud Vest; Regiunea Sud; Regiunea Sud Est

II.2.14)Informații suplimentare

Împărțirea pe surse a celor 7 proiecte Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale:

Regiunea Nord Est = 7 cpl; Regiunea Vest= 6 cpl; Regiunea Nord Vest= 9 cpl; Regiunea Centru =12 cpl; Regiunea Sud Vest= 6 cpl; Regiunea Sud=8 cpl; Regiunea Sud Est=3 cpl

In ceea ce priveste constituirea garantiei de participare / garantiei de buna executie: ”Instituțiile de credit din România vor fi interpretate, „in stricto sensu”, conform prevederilor art.3 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare. Aveți în vedere, în acest sens, NOTIFICAREA privind acceptarea în procedurile de achiziție publică / sectorială a garanțiilor de participare / de bună execuție emise de către instituțiile financiare nebancare, disponibilă la adresa http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Notificare-IFN-final-.pdf.

Clauză suspensivă:

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică va fi inițiată sub incidența unei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de aprobarea de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 a actelor adiționale de prelungire a perioadei de implementare a celor 7 (șapte) proiecte Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă va preciza la nivelul Anunțului de participare că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care perioada de implementare a celor 7 (șapte) proiecte Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale va acoperi perioada de livrare a produsului. În cazul în care, indiferent de motive, perioada de implementare a celor 7 (șapte) proiecte Îmbunătățirea capacității de intervenție la urgențe medicale NU va fi prelungită astfel încât să acopere perioada de livrare a produsului, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu va exista o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Se va aduce la cunoștința Ofertanților că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Prin depunerea unei oferte operatoriii economici vor accepta utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv asociații/subcontractanții/terții susținători) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Se vor depune o data cu DUAE, următoarele documente:

- angajamentul ferm al terțului susținător din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia; Odată cu angajamentul de susținere ofertantul are obligația să prezinte documentele transmise acestuia de către terțul susținător, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va /vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament ( dacă este cazul).

- acordul de subcontractare (dacă este cazul);

- acordul de asociere (dacă este cazul).

Nedepunerea acestora o dată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în DUAE, atât ale ofertanților, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, sunt:

- certificatul de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice la care este arondat sediul social al operatorului economic și Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, eliberat de autoritatea fiscală competentă, valabil/real la momentul prezentării, din care să reiasă ca ofertantul nu are datorii scadente la momentul prezentării, iar pentru sediile secundare/ punctele de lucru se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

Documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

IAMANDI Dan Paul - Inspector General- I.G.S.U

RADU Cristian - Prim adjunct al Inspectorului General- I.G.S.U

CHICHIȘAN Miron-Adrian – Adjunct al Inspectorului General- I.G.S.U

BALACI MIROIU Anda Camelia - Șef Direcția Financiară- I.G.S.U

BULEA Virgil - Șef Direcția Comunicații și Tehnologia Informației - I.G.S.U

COJOCARU Ana - Șef Serviciu Decontări Buget Propriu- I.G.S.U

CIOBANU Florin Cătălin - Șef Serviciu Juridic- I.G.S.U

CARAN Cătălin – Șef Direcție Logistică- I.G.S.U

STAN Aurel - Șef Serviciu Achiziții Publice- I.G.S.U

DĂNILĂ Silviu – (î) Serviciu Tehnic - I.G.S.U.

NEAGOE Bogdan- ofițer în cadrul Serviciului Tehnic- I.G.S.U.

DUȚU Bogdan George - ofițer în cadrul Serviciului Tehnic- I.G.S.U.

CUIBUȘ Gabriel Adrian - ofițer în cadrul Serviciului Tehnic- I.G.S.U.

LUNGU Petronela Loredana - ofițer în cadrul Direcției Financiare - I.G.S.U.

CIAFALAN Daniel Ionuț – ofițer în cadrul Direcției Financiare - I.G.S.U.

SILIVESTRU Cristian – ofițer în cadrul Serviciului Juridic- I.G.S.U.

GEOROCEANU Lucian- ofițer în cadrul Serviciului Juridic- I.G.S.U.

MUNTEAN Adriana Maria – ofițer Direcția Comunicații și Tehnologia Informației - I.G.S.U.

COTORCEA Ionuț – ofițer Direcția Comunicații și Tehnologia Informației - I.G.S.U.

CIORTEANU Mihaela Alice - ofițer Direcția Comunicații și Tehnologia Informației - I.G.S.U.

VLASE Gabriel- ofițer în cadrul Serviciului Achiziții Publice- I.G.S.U.

CIOBANU Marian- ofițer în cadrul Serviciului Achiziții Publice- I.G.S.U.

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertanții, membrii asocierii, terții susținători și subcontractanții vor depune odată cu DUAE declarația privind conflictul de interese (conform modelului din Secţiunea IV – Formulare și modele documente aferentă documentației de atribuire). Autoritatea contractantă va avea dreptul de a solicita clarificări și/sau completări referitoare la această declarație oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin modificări în lista cu persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința nr. 1

1. Operatorii economici (ofertant/ofertant asociat/subcontractant) ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii, iar operatorii economici străini trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență.

2. Din documentul de înregistrare trebuie să reiasă că operatorul economic este legal constituit și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii.

3. În cazul ofertanților, din documentul de înregistrare trebuie să reiasă că aceștia au capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul acordului – cadru. Mai exact, trebuie să existe corespondență între activitățile (menționate sub forma de cod CAEN) operatorului economic cu obiectul achiziției. Această cerință se aplică și pentru subcontractanți (în situația în care vor fi executate părți din contract de către aceștia), pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Modalitatea de îndeplinire:

1. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire.

2. Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba româna.

3. Documentele depuse trebuie să fie valabile la momentul prezentării.

Cerința nr. 2

În corelare cu cerințele menționate la pct. 3.5.3.5. Suport tehnic din Caietul de sarcini nr. 67098/12.05.2022, referitoare atât la mentenanța autoșasiului produsului ofertat și a remorcii cât și pentru mentenanța dispozitivelor medicale cu care este dotată autospeciala, autoritatea contractantă solicită ca ofertanții să dețină următoarele autorizări:

1. pentru mentenanța autoșasiului produsului ofertat și a remorci: autorizarea emisă de R.A.R., pentru activități de reparații ale vehiculelor rutiere, activități de întreținere a vehiculelor rutiere și activități de reglări funcționale ale vehiculelor rutiere, pentru categoria de autovehicul ofertat, conform Anexei 1 din O.M.T.C.T. nr. 2131/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9, valabilă la data depunerii ofertei.

2. pentru mentenanța dispozitivelor medicale cu care este dotată autospeciala: avizul de funcționare emis de A.N.M.D.M., conform art. 4 din OMS nr. 566/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizarea R.A.R., pentru activități de reparații ale vehiculelor rutiere, activități de întreținere a vehiculelor rutiere și activități de reglări funcționale ale vehiculelor rutiere, pentru categoria... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generalaNivelul minim al cifrei de afaceri generale (anuale) a ofertantului pe ultimii 3 ani, 2019, 2020 și 2021 trebuie să fie cel puțin egală cu 10.000.000 Lei. Pentru calculul echivalenței euro/altă valută se va avea în vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă.În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din HG nr. 395/2016, dacă un grup de operatori economici depun ofertă comună, atunci situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului.Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire.Documentele justificative sunt: bilanțuri contabile sau extrase de bilanț, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirmă nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE.Documentele emise în alta limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractareInformații privind partea din contract pe care operatorul economic are intenția să o subcontracteze.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiImplementarea sistemului de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 : 2015 sau echivalent, într-un domeniu care să aibă corespondență cu obiectul achiziției.În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă accepta certificate echivalente cu SR EN ISO 9001 : 2015 sau echivalent, emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (conform model Formular). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertant unic sau asociat).Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire. Documentele justificative sunt:1. Certificat emis de un organism de certificare acreditat, valabil la momentul prezentării sau2. În cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă ori nu are posibilitatea de a-l obţine în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantă.Modalitatea de îndeplinire a cerinței referitoare la standarde în funcție de structura ofertantului:- În cazul ofertei individuale, ofertantul are obligația prezentării certificatului care probează implementarea standardului de management al calității sau a altor mijloace de probă privind sistemul de asigurare a calității. - În cazul unei oferte în asociere, fiecare dintre membrii asocierii, corespunzător părții sale de implicare, are obligația prezentării certificatului care probează implementarea standardului de management al calității sau a altor mijloace de probă privind sistemul de asigurare a calității. - În cazul unui ofertant care se bazează pe capacitatea unui alte entități pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor de capacitate impuse în cadrul unei proceduri de achiziție: un certificat emis de un organism de certificare acreditat în favoarea terțului, nu poate fi luat în considerare, acesta nefiind o resursă transferabilă.Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însoțite de traducerea autorizata în limba româna.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 26/09/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 26/02/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 26/09/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

-

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

1. INSTRUCTIUNI PRIVIND DUAE:

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document este o declarație oficială a operatorului economic potrivit căreia acesta nu se află într-una dintre situațiile în care operatorii economici sunt sau pot fi excluși, îndeplinește criteriile de selecție relevante și, dacă este cazul, respectă regulile și criteriile obiective care au fost stabilite în scopul limitării numărului de candidați calificați care urmează să fie invitați să participe.

A se consulta Ordinul ANAP nr. 1017/2019, Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale, emisa de ANAP in anul 2016 si Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice emisa de ANAP in 08.04.2019.

2. INSTRUCȚIUNI PRIVIND EVALUAREA OFERTELOR – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND NOTIFICAREA REZULTATULUI PROCEDURII – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

4. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE – a se vedea Ordinul ANAP nr. 1017/2019

5. INSTRUCTIUNI PRIVIND SEMNAREA CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative.

Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de Autoritatea contractantă.

Dacă termenului de 5 zile lucrătoare a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul, iar Autoritatea contractantă va reține în favoarea sa garanția de participare.

În cazul în care ofertantul căruia i s-a atribuit contractul a nominalizat in cadrul ofertei subcontractanți, acesta are obligația de a prezenta la semnarea contractului, contractul/contractele încheiate cu subcontractanții nominalizați in oferta.

In cazul în care Autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă. În caz contrar, procedura de atribuire se anulează.

6.DEPARTAJAREA OFERTELOR CLASATE PE ACELAȘI LOC (ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI):

Conform art. 139 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare ”În cazul în care două sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi

propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.” Se vor solicita propuneri financiare tot prin intermediul SEAP, la secțiunea întrebări /clarificări. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareCf. pr. L.101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al Aut Contr, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o contestație în termen de 10zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul Aut Contr considerat nelegal: fie pe cale administrativ-jurisdicțională la CNSC; fie pe cale judiciară la instanța de judecată.Indiferent de proc

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/08/2022