Modernizacja i adaptacja budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zad. 3. Prace adaptacyjno-mod. wewnątrz obiektu. Published by Tenders Electronic Daily

Modernizacja i adaptacja budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zad. 3. Prace adaptacyjno-mod. wewnątrz obiektu.

Application deadline

23.09.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Construction work
  45000000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Sławka 10
30-633 Kraków
Poland
Tel.: +48 126166300
Fax: +48 126166301
E-Mail: aszczechowicz@zis.krakow.pl
Website: https://www.zis.krakow.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Modernizacji i adaptacji budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zad. 3 - Prace adaptacyjno-mod. wewnątrz obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy).W przypadku wystąpienia w załącznikach do SWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Modernizacji i adaptacji budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zad. 3 - Prace adaptacyjno-mod. wewnątrz obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Modernizacji i adaptacji budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zad. 3. Prace adaptacyjno-mod. wewnątrz obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy).W przypadku wystąpienia w załącznikach do SWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Modernizacji i adaptacji budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zad. 3. Prace adaptacyjno-mod. wewnątrz obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
Show more

Others CPV Codes
 • Building construction work
  45210000-2
 • Electrical installation work
  45310000-3
 • Insulation work
  45320000-6
 • Plumbing and sanitary works
  45330000-9
 • Fire-prevention installation works
  45343000-3
 • Building completion work
  45400000-1
 • Architectural design services
  71220000-6
 • Building construction work
  45210000-2
 • Electrical installation work
  45310000-3
 • Insulation work
  45320000-6
 • Plumbing and sanitary works
  45330000-9
 • Fire-prevention installation works
  45343000-3
Show more
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA, PL213 Miasto Kraków
Miasto Kraków

Polska-Kraków: Roboty budowlane

2022/S 164-462824

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Walerego Sławka 10
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-633
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
E-mail: aszczechowicz@zis.krakow.pl
Tel.: +48 126166300
Faks: +48 126166301
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zis.krakow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zis.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl;https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja i adaptacja budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zad. 3. Prace adaptacyjno-mod. wewnątrz obiektu.

Numer referencyjny: NZ.273.183.2022.RZA
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Modernizacji i adaptacji budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zad. 3 - Prace adaptacyjno-mod. wewnątrz obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy).

W przypadku wystąpienia w załącznikach do SWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Modernizacji i adaptacji budynków (4 trybuny i pawilon medialny) oraz płyty boiska SM im. H. Reymana na potrzeby III IE w trybie zaprojektuj i wykonaj. Zad. 3. Prace adaptacyjno-mod. wewnątrz obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy).

W przypadku wystąpienia w załącznikach do SWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.Zamawiający przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) oraz Wykonawcy, który należy do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k ust.1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj. dokumentów wymienionych poniżej:

1) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ);

2) jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów - oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (JEDZ);

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej;

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

7) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania o której mowa w art.108 ust.1 pkt 3 - 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp , art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835) oraz w art. 5k ust.1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, którego wzór stanowi Załącznik nr 10 do SWZ;

8) cd. w pkt.VI.3) Informacje dodatkowe.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 38.000.000,00 złotych.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 38.000.000,00 zł

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

1)) posiada wiedzę i doświadczenie tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej:

a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze minimum 200.000 m3 i powierzchni zabudowy minimum 20.000 m2, a zakres prac dla każdego z budynków obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych (instalacje elektryczne, wod-kan, wentylacji mechanicznej, grzewcze) i wykończeniowych, w tym wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, gdzie prace były prowadzone w czynnym budynku

b) jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji budowlanej wielobranżowej, dla której pozyskano prawomocną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę, a kubatura budynku wynosiła minimum 200.000 m3, przy czym projekt obejmował swoim zakresem projekt wielobranżowy w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, instalacyjnym (instalacje elektryczne, wod-kan, wentylacji mechanicznej, grzewcze).

2)) osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń:

- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby,

- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby,

- do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby;

- do projektowania w specjalności architektonicznej wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 12 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

Uwaga!

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie robót budowlanych zobowiązany jest podać jedynie te roboty budowlane w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/09/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert będzie realizowane poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego w zakładce <Deszyfrowanie> po zalogowaniu się na miniPortalu i nastąpi poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W procedurze otwarcia ofert będą brali udział członkowie Komisji przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

cd pkt. III.1.1)

8) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty zawarty jest w pkt 1 Część V SWZ.

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 900.000,00 zł . Szczegółowe informacje dot. wadium zawarte są w pkt VIII SWZ.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 449-453 ustawy Pzp, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

5. Informacje dot. RODO zawarte są w SWZ (str. 2).

6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą: SWZ wraz z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://www.zis.krakow.pl

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zis.krakow.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Zamawiającego: /zis_krakow/SkrytkaESP

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1) w kwestiach formalnych – Agnieszka Szczechowicz-Pierko, Dział Umów i Zamówień Publicznych, tel. (12) 616-64-40.

2) w kwestiach merytorycznych – Paweł Popławski Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, tel. (12) 616-63-70, Czesław Gębala, Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji, tel. (12) 616-63-53.

8. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzania i przekazywania dokumentów, oświadczeń i informacji zawiera SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / ul. Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: www.sp.prokuratoria.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2022