koop en levering jute op rol Published by Tenders Electronic Daily

koop en levering jute op rol

Application deadline

21.09.2022, 14:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Jute
    03115120-7
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 32
2511 CB Den Haag
Netherlands
Tel.: +31 610953018
E-Mail: j.bouw.01@mindef.nl
Website: http://www.defensie.nl

assignment

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding vande levering van jute op rol in de kleuren naturel, zwart, bronsgroen en lederbruin.De hierbij gebruikte procedure is de openbare procedure uit de Aanbestedingswet 2012.De procedure verloopt volledig elektronisch via het online aanbestedingsplatform Negometrix. Nadere informatie over het gebruik van Negometrix leest u hier. 
De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding vande levering van jute op rol in de kleuren naturel, zwart, bronsgroen en lederbruin.De hierbij gebruikte procedure is de openbare procedure uit de Aanbestedingswet 2012.De procedure verloopt volledig elektronisch...
Show more

Description of procurement /scope of services

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding van koop ende levering van jute op rol in de kleuren naturel, zwart, bronsgroen en lederbruin.

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Lettele

Nederland-'s-Gravenhage: Jute

2022/S 145-412272

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Defensie
Nationaal identificatienummer: 27370985
Postadres: Kalvermarkt 32
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2511 CB
Land: Nederland
Contactpersoon: J Bouw
E-mail: j.bouw.01@mindef.nl
Telefoon: +31 610953018
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.defensie.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=203479
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=203479
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

koop en levering jute op rol

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03115120 Jute
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding van

de levering van jute op rol in de kleuren naturel, zwart, bronsgroen en lederbruin.

De hierbij gebruikte procedure is de openbare procedure uit de Aanbestedingswet 2012.

De procedure verloopt volledig elektronisch via het online aanbestedingsplatform Negometrix. Nadere informatie over het gebruik van Negometrix leest u hier.

 

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lettele

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit om u in te schrijven voor de aanbesteding van koop en

de levering van jute op rol in de kleuren naturel, zwart, bronsgroen en lederbruin.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

looptijd van 2 jaar met de optie om de overeenkomst 4x met 12 maanden te verlengen.

gegarandeerde afname van 60% optie afname tot 100%

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/09/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 21/09/2022
Plaatselijke tijd: 14:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: klachtenmeldpunt
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: klachtenmeldpunt
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/07/2022