Ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Published by Tenders Electronic Daily

Ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Application deadline

27.09.2022, 11:00 hour

Procedure

Competitive dialogue

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Insurance services
    66510000-8
Language

Polish

Contracting authority / owner

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79
62-800 Kalisz
Poland
Tel.: +48 697030435
Fax: +48 566693409
E-Mail: michal.walczewski@eib.com.pl
Website: http://www.eib.com.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (CPV 66515400-7, CPV 66515000-3).

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w zakresie Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.2. Maksymalny termin wykonania zamówienia przewidziany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. Jednocześnie, Zamawiający zaznacza, że okres terminu wykonania zamówienia będzie stanowił przedmiot rozmów prowadzonych w ramach dialogu, wobec czego może ulec zmianie. 3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie opcji polegającej na możliwości jednokrotnego wznowienia umowy ubezpieczenia na okres kolejnych 12 miesięcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że możliwość wprowadzenia opcji do Specyfikacji Warunków Zamówienia będzie przedmiotem rozmów prowadzonych w ramach dialogu.4. Ochroną ubezpieczeniową mają zostać objęte;• wszystkie środki trwałe również nieużytkowane (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) należące do / lub użytkowane przez Ubezpieczającego z wyłączeniem pojazdów objętych ubezpieczeniem AC,• niskocenne składniki majątku (tj. mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości zostało jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie jest ujmowane w ewidencji środków trwałych),• środki obrotowe (tj. mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów, takie jak: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczającego produkty gotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są w myśl obowiązujących przepisów zaliczane do środków trwałych (np. leki, materiały opatrunkowe, zapasy, stany magazynowe, środki czystości, opał, materiały eksploatacyjne itp.),• mienie przekazane przez dostawców (materiały i wyroby medyczne) przyjęte w posiadanie, które zostaje rozliczone w chwili wykorzystania, utraty lub zniszczenia, tzw. depozyty/komisy etc. (w zależności od indywidualnego nazewnictwa),• mienie pacjentów,• mienie pracownicze (tj. mienie ruchome pracowników znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów),• nieruchomości użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy etc. • mienie ruchome użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy etc.,• gotówka,• szyby i przedmioty szklane od stłuczenia,• sprzęt przenośny znajdujący się w karetkach,• mienie (leki, szczepionki, inne materiały medyczne) przechowywane w urządzeniach bądź pomieszczeniach chłodniczych,• zakres ubezpieczenia zostanie również rozszerzony o ryzyko kradzieży z włamaniem rabunek oraz dewastację .Łączna wartość majątku objętego ubezpieczeniem: ok 245 000 000 zł.Wstępny harmonogram postępowania został ujęty w Opisie Potrzeb i Wymagań Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w zakresie Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.2. Maksymalny termin wykonania zamówienia przewidziany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2025...
Show more

Others CPV Codes
  • Damage or loss insurance services
    66515000-3
  • Weather-related insurance services
    66515400-7
Project adress

Region (NUTS code): PL416 Kaliski

Polska-Kalisz: Usługi ubezpieczeniowe

2022/S 164-465844

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 618-20-25-893
Adres pocztowy: ul. Poznańska 79
Miejscowość: Kalisz
Kod NUTS: PL416 Kaliski
Kod pocztowy: 62-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Walczewski - EIB S.A.
E-mail: michal.walczewski@eib.com.pl
Tel.: +48 697030435
Faks: +48 566693409
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eib.com.pl
I.3)Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.eib.com.pl/#Przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: EIB S.A.
Adres pocztowy: ul. Jęczmienna 21
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Walczewski
E-mail: michal.walczewski@eib.com.pl
Tel.: +48 697030435
Faks: +48 566693409
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eib.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://eib-pzp.logintrade.net/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

II.1.2)Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (CPV 66515400-7, CPV 66515000-3).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66515400 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66515000 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416 Kaliski
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w zakresie Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

2. Maksymalny termin wykonania zamówienia przewidziany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. Jednocześnie, Zamawiający zaznacza, że okres terminu wykonania zamówienia będzie stanowił przedmiot rozmów prowadzonych w ramach dialogu, wobec czego może ulec zmianie.

3. Zamawiający przewiduje wprowadzenie opcji polegającej na możliwości jednokrotnego wznowienia umowy ubezpieczenia na okres kolejnych 12 miesięcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że możliwość wprowadzenia opcji do Specyfikacji Warunków Zamówienia będzie przedmiotem rozmów prowadzonych w ramach dialogu.

4. Ochroną ubezpieczeniową mają zostać objęte;

• wszystkie środki trwałe również nieużytkowane (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) należące do / lub użytkowane przez Ubezpieczającego z wyłączeniem pojazdów objętych ubezpieczeniem AC,

• niskocenne składniki majątku (tj. mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości zostało jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie jest ujmowane w ewidencji środków trwałych),

• środki obrotowe (tj. mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów, takie jak: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczającego produkty gotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są w myśl obowiązujących przepisów zaliczane do środków trwałych (np. leki, materiały opatrunkowe, zapasy, stany magazynowe, środki czystości, opał, materiały eksploatacyjne itp.),

• mienie przekazane przez dostawców (materiały i wyroby medyczne) przyjęte w posiadanie, które zostaje rozliczone w chwili wykorzystania, utraty lub zniszczenia, tzw. depozyty/komisy etc. (w zależności od indywidualnego nazewnictwa),

• mienie pacjentów,

• mienie pracownicze (tj. mienie ruchome pracowników znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pojazdów mechanicznych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów),

• nieruchomości użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy etc.

• mienie ruchome użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy etc.,

• gotówka,

• szyby i przedmioty szklane od stłuczenia,

• sprzęt przenośny znajdujący się w karetkach,

• mienie (leki, szczepionki, inne materiały medyczne) przechowywane w urządzeniach bądź pomieszczeniach chłodniczych,

• zakres ubezpieczenia zostanie również rozszerzony o ryzyko kradzieży z włamaniem rabunek oraz dewastację .

Łączna wartość majątku objętego ubezpieczeniem: ok 245 000 000 zł.

Wstępny harmonogram postępowania został ujęty w Opisie Potrzeb i Wymagań Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 6
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego wszystkich wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje wprowadzenie opcji polegającej na możliwości jednokrotnego wznowienia umowy ubezpieczenia na okres kolejnych 12 miesięcy. Szczegółowe informacje dotyczące prawa opcji zawarte są w części poufnej tzn. w Załączniku nr 1 do OPiWZ.Jednocześnie Zamawiający informuje, że możliwość wprowadzenia opcji do Specyfikacji Warunków Zamówienia będzie przedmiotem rozmów prowadzonych w ramach dialogu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Maksymalny termin wykonania zamówienia przewidziany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r. Jednocześnie, Zamawiający zaznacza, że okres terminu wykonania zamówienia będzie stanowił przedmiot rozmów prowadzonych w ramach dialogu, wobec czego może ulec zmianie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn. a) są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego, 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.: a) posiadają odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie RP oznacza, że posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.) co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia (tj. co najmniej w grupie 8 i 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. II.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej musi je spełniać każdy z Wykonawców działających wspólnie. III. Informacja na temat złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, znajduje się w Sekcji VI. Informacje uzupełniające.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tzn. posiadają potencjał techniczny do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi obsługę ubezpieczeń oraz likwidację szkód z ubezpieczeń majątkowych lub ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie obsługi ubezpieczeń oraz likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to zobowiązane jest posiadać terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji roszczeń może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. II. Jeżeli wykonawcy działają wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym punkcie wykonawcy mogą spełniać łącznie. III. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. IV. Informacja na temat złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stanowiącego dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, znajduje się w Sekcji VI. Informacje uzupełniające.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 21/11/2022
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 108 ustawy Pzp oraz tzw. przesłanki fakultatywnej z art. 109 ust 1 pkt 4) ustawy Pzp.

II. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Szczegółowe wymogi w tym zakresie znajdują się w Opisie Potrzeb i Wymagań Zamawiającego.

III. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie Wykonawca powinien złożyć na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej JEDZ). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ, składa każdy z wykonawców. Do wniosku wykonawca dołącza także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt. 9.2.i 9.3. OPiWZ, tj. oświadczenie w zakresie ogólnounijnych sankcji nałożonych na rosyjskich wykonawców oraz ustawy sankcyjnej.

IV. Ocena w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły „spełnia", „nie spełnia" z zastrzeżeniem art. 128 ust 1 ustawy Pzp na podstawie podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów i oświadczeń przedstawionych przez Wykonawcę.

V. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji w ramach Platformy zakupowej EIB: https://eib-pzp.logintrade.net/ oraz poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w OPiWZ.

VI. Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną OPiWZ) może uzyskać poprzez Platformę zakupową EIB. Wykonawca uzyskuje dostęp do Platformy zakupowej EIB poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto. Rejestracja Wykonawcy na platformie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza dostępnego pod adresem: https://eib-pzp.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html.

VII. Umowy ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego EIB S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna 21.

VIII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest dostępna pod adresem: www.eib.com.pl/#Przetargi. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał oraz obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem oświadczenia o ich wypełnieniu. Wzór oświadczenia ujęty jest we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

IX. Zamawiający, na podstawie art. 174 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego: tj. cena i warunki ubezpieczenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określono w art. 513 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

2. Ustawodawca określił terminy na składanie odwołań w art. 515 ustawy Pzp.

3. Procedury mediacyjne zostały określone zgodnie z działem X - Pozasądowe rozwiązywanie sporów - ustawy Pzp (art. 591 i nast.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/08/2022