ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Published by Tenders Electronic Daily

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Application deadline

17.10.2022, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Ophthalmology equipment
    33122000-1
Language

Greek

Contracting authority / owner

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διακλάδωση Βουτών και Σταυρακίων
71500 Ηράκλειο
Greece
Tel.: +30 2813402999
E-Mail: prom@pagni.gr
Website: www.pagni.gr

assignment

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τις υπ’ αριθμ. 855/24/28-09-2021, 938/26/20-10-2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του και έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις: ανακοινώνει την προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω του ορίου Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια«Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός» με αρ. διακήρυξης 39/21 για τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ.
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τις υπ’ αριθμ. 855/24/28-09-2021, 938/26/20-10-2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του και έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις:...
Show more

Description of procurement /scope of services

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τις υπ’ αριθμ. 855/24/28-09-2021, 938/26/20-10-2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του και έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις: ανακοινώνει την προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω του ορίου Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια«Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός» με αρ. διακήρυξης 39/21 για τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ.
Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τις υπ’ αριθμ. 855/24/28-09-2021, 938/26/20-10-2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του και έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις:...
Show more

Project adress

Region (NUTS code): EL431 Ηράκλειο (Irakleio)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ελλάδα-Ηράκλειο: Οφθαλμολογικός εξοπλισμός

2022/S 155-440595

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός ταυτοποίησης: 999161766
Ταχ. διεύθυνση: Διακλάδωση Βουτών και Σταυρακίων
Πόλη: Ηράκλειο
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Ταχ. κωδικός: 71500
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ ΗΡΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@pagni.gr
Τηλέφωνο: +30 2813402999
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.pagni.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Υγεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αριθμός αναφοράς: 39/21
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
33122000 Οφθαλμολογικός εξοπλισμός
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τις υπ’ αριθμ. 855/24/28-09-2021, 938/26/20-10-2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του και έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις: ανακοινώνει την προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω του ορίου Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια

«Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός» με αρ. διακήρυξης 39/21 για τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 342 935.48 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431 Ηράκλειο / Irakleio
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με τις υπ’ αριθμ. 855/24/28-09-2021, 938/26/20-10-2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του και έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις: ανακοινώνει την προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού άνω του ορίου Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια

«Οφθαλμολογικός Εξοπλισμός» με αρ. διακήρυξης 39/21 για τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 342 935.48 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 365
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Ως Διακήρυξη

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Ως Διακήρυξη

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Ως Διακήρυξη

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Ως Διακήρυξη

Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:

Ως Διακήρυξη

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/10/2022
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/10/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:

Τμήμα Προμηθειών Πα.Γ.Ν.Η., Ηράκλειο Κρήτης

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΕΠΠ
Ταχ. διεύθυνση: Λ. ΘΗΒΩΝ 196-198 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gram6@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141244
Φαξ: +30 2810542080
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://pagni.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχ. κωδικός: 71500
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@pagni.gr
Τηλέφωνο: +30 2813402999
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://pagni.gr
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΠΑΓΝΗ
Ταχ. διεύθυνση: ΒΟΥΤΩΝ - ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχ. κωδικός: 71500
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@pagni.gr
Τηλέφωνο: +30 2813402999
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://pagni.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/08/2022