Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury- 3 zadania Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury- 3 zadania

Application deadline

10.10.2022, 10:45 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Laboratory reagents
  33696500-0
Language

Polish

Contracting authority / owner

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
Poland
Tel.: +48 126583979
Fax: +48 126583979
E-Mail: zp@usdk.pl
Website: http://www.szpitalzdrowia.pl

assignment

Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury– 3 zadaniaLiczba zadań - 3Nazwa CZĘŚCI zamówienia ZADANIE 1 Dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń wirusami EBV, HSV, Parvowirusm B19, Rubella oraz T.gondii, Mycoplasma pneumoniae i Borrelia wraz z dzierżawą aparatury ZADANIE 2 Dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń Borrelia metodą immu-noblottingu wraz z dzierżawą aparatury ZADANIE 3 Dostawa paneli do diagnostyki molekularnej zakażeń ośrodkowego układu nerwowego oraz innych układów technologią multipleks nestedPCR wraz z dzierżawą analizatora Załącznik 1 Projekt umowyZałącznik 2 Formularz ofertowyZałącznik 3 Kalkulacja cenowa opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 3/1 do 3/3 do SWZ
Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury– 3 zadaniaLiczba zadań - 3Nazwa CZĘŚCI zamówienia ZADANIE 1 Dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń wirusami EBV, HSV, Parvowirusm B19, Rubella oraz T.gondii, Mycoplasma pneumoniae i Borrelia wraz z dzierżawą...
Show more

Lots 1

Job / name

ZADANIE 1 - Dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń wirusami EBV, HSV, Parvowirusm B19, Rubella oraz T.gondii, Mycoplasma pneumoniae i Borrelia wraz z dzierżawą aparatury

Description of procurement /scope of services

ZADANIE 1 Dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń wirusami EBV, HSV, Parvowirusm B19, Rubella oraz T.gondii, Mycoplasma pneumoniae i Borrelia wraz z dzierżawą aparatury opis przedmiotu zamówienia wyszczególniony jest w załaczniku nr 3/1 do SWZ

Others CPV Codes
 • Laboratory reagents
  33696500-0
Project adress

Region (NUTS code): PL213 Miasto Kraków
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowieul. Wielicka 265 30-663 Kraków

Lots 2

Job / name

ZADANIE 2-dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń Borrelia metodą immu-noblottingu wraz z dzierżawą aparatury

Description of procurement /scope of services

ZADANIE 2- Dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń Borrelia metodą immunoblottingu wraz z dzierżawą aparatury opis przedmiotu zamówienia wyszczególniony jest w załaczniku nr 3/2 do SWZ

Others CPV Codes
 • Laboratory reagents
  33696500-0
Project adress

Region (NUTS code): PL213 Miasto Kraków
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowieul. Wielicka 265 30-663 Kraków

Lots 3

Job / name

ZADANIE 3- Dostawa paneli do diagnostyki molekularnej zakażeń ośrodkowego układu nerwowego oraz innych układów technologią multipleks nested PCR wraz z dzierżawą analizatora

Description of procurement /scope of services

ZADANIE 3- Dostawa paneli do diagnostyki molekularnej zakażeń ośrodkowego układu nerwowego oraz innych układów technologią multipleks nestedPCR wraz z dzierżawą analizatora wyszczególniony został w załaczniku nr 3/3 do SWZ

Others CPV Codes
 • Laboratory reagents
  33696500-0
Project adress

Region (NUTS code): PL213 Miasto Kraków
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowieul. Wielicka 265 30-663 Kraków

Polska-Kraków: Odczynniki laboratoryjne

2022/S 171-483773

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 0000039390
Adres pocztowy: ul. Wielicka 265
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-663
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zp@usdk.pl
Tel.: +48 126583979
Faks: +48 126583979
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl
Adres profilu nabywcy: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury- 3 zadania

Numer referencyjny: EZP-271-2-69/PN/2022
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury– 3 zadania

Liczba zadań - 3

Nazwa CZĘŚCI zamówienia

ZADANIE 1 Dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń wirusami EBV, HSV, Parvowirusm B19, Rubella oraz T.gondii, Mycoplasma pneumoniae i Borrelia wraz z dzierżawą aparatury

ZADANIE 2 Dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń Borrelia metodą immu-noblottingu wraz z dzierżawą aparatury

ZADANIE 3 Dostawa paneli do diagnostyki molekularnej zakażeń ośrodkowego układu nerwowego oraz innych układów technologią multipleks nested

PCR wraz z dzierżawą analizatora

Załącznik 1 Projekt umowy

Załącznik 2 Formularz ofertowy

Załącznik 3 Kalkulacja cenowa opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 3/1 do 3/3 do SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 268 336.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZADANIE 1 - Dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń wirusami EBV, HSV, Parvowirusm B19, Rubella oraz T.gondii, Mycoplasma pneumoniae i Borrelia wraz z dzierżawą aparatury

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

ZADANIE 1

Dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń wirusami EBV, HSV, Parvowirusm B19, Rubella oraz T.gondii, Mycoplasma pneumoniae i Borrelia wraz z dzierżawą aparatury opis przedmiotu zamówienia wyszczególniony jest w załaczniku nr 3/1 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakośc / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 884 536.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium wymagane zadanie 1 - 9000, 00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZADANIE 2-dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń Borrelia metodą immu-noblottingu wraz z dzierżawą aparatury

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

ZADANIE 2- Dostawa odczynników do diagnostyki zakażeń Borrelia metodą immunoblottingu wraz z dzierżawą aparatury opis przedmiotu zamówienia wyszczególniony jest w załaczniku nr 3/2 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakośc / Waga: 30
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium wymagane zadanie 2 - 400,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

ZADANIE 3- Dostawa paneli do diagnostyki molekularnej zakażeń ośrodkowego układu nerwowego oraz innych układów technologią multipleks nested PCR wraz z dzierżawą analizatora

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

ZADANIE 3- Dostawa paneli do diagnostyki molekularnej zakażeń ośrodkowego układu nerwowego oraz innych układów technologią multipleks nested

PCR wraz z dzierżawą analizatora wyszczególniony został w załaczniku nr 3/3 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostaw systematycznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 343 800.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium wymagane zadanie 3 - 3500,00 zł

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie określa warunków

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie określa warunków

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie określa warunków

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji zamówienia określone są w załączniku nr 1 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/10/2022
Czas lokalny: 10:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265

30-663 Kraków

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział IX Rozdział II ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2022