Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz Published by Tenders Electronic Daily

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz

Application deadline

30.09.2022, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Refuse collection services
    90511000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Susz
ul. Wybickiego 6
14-240 Susz
Poland
Tel.: +48 552786015
Fax: +48 552786222
E-Mail: zp@susz.pl
Website: http://bip.susz.pl/

assignment

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu każdej ilości odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Susz, obejmującej miasto Susz i 29 sołectw, które będą zgromadzone w pojemnikach lub workach przy nieruchomościach zamieszkałych oraz odbiorze odpadów zebranych w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, okres usługi obejmuje 12 miesięcy. Na terenie gminy Susz zamieszkuje obecnie 9 689 mieszkańców z czego na terenie miasta 4 309, a na terenach wiejskich 5380. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości w worki z przeznaczeniem na odpady zbierane w sposób selektywny.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu każdej ilości odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Susz, obejmującej miasto Susz i 29 sołectw, które będą zgromadzone w pojemnikach lub workach przy nieruchomościach...
Show more

Description of procurement /scope of services

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych: niesegregowane odpady komunalne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji, papier i tektura, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. Susz, Adamowo, Babięty Małe, Babięty Wielkie, Bornice Bałoszyce, Bałoszyce Małe, Bronowo Brusiny, Brusiny Małe, Chełmżyca, Czerwona Woda, Dąbrówka, Dolina, Emilianowo, Emilianowo Róża, Falknowo, Falknowo Małe, Grabowiec, Huta, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Kamieniec, Karolewo, Lisiec, Krzywiec, Lubnowy Małe, Lubnowy Wielkie, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtowo, Redaki, Piotrkowo, Olbrachtówko, Różanki, Różnowo, Rudniki, Stawiec, Ulnowo, Wądoły, Wiśniówek, Zieleń, Żakowice. Wykaz lokali, liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych w miejscowościach gminy zostały przedstawione w załączniku nr 1 do SWZ. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: budynki jednorodzinne – odpady zmieszane 1 raz na 2 tygodnie, selektywnie zebrane 1 raz na 2 tygodnie, budynki wielorodzinne: odpady zmieszane 1 raz w tygodniu, selektywnie zebrane 1 raz w tygodniu, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na zgłoszenie takiej potrzeby przez Zamawiającego. W okresie przed Świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz 1 listopada, na 7 dni przed tym okresem i dwa dnia po tym okresie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów i dostosowania go do chwilowych potrzeb. Odbiór odpadów może być prowadzony we wszystkie dni tygodnia, w godz. od 6.00 do 20.00.
Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych: niesegregowane odpady komunalne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji, papier i tektura, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny...
Show more

Others CPV Codes
  • Refuse transport services
    90512000-9
  • Household-refuse disposal services
    90513100-7
Project adress

Region (NUTS code): PL621 Elbląski
Gmina Susz

Polska-Susz: Usługi wywozu odpadów

2022/S 166-471572

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Susz
Krajowy numer identyfikacyjny: 7441660829
Adres pocztowy: ul. Wybickiego 6
Miejscowość: Susz
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Kod pocztowy: 14-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karwowska Ewa
E-mail: zp@susz.pl
Tel.: +48 552786015
Faks: +48 552786222
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.susz.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/susz
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/susz
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/susz
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz

Numer referencyjny: ZP.271.25.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu każdej ilości odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Susz, obejmującej miasto Susz i 29 sołectw, które będą zgromadzone w pojemnikach lub workach przy nieruchomościach zamieszkałych oraz odbiorze odpadów zebranych w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, okres usługi obejmuje 12 miesięcy. Na terenie gminy Susz zamieszkuje obecnie 9 689 mieszkańców z czego na terenie miasta 4 309, a na terenach wiejskich 5380. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości w worki z przeznaczeniem na odpady zbierane w sposób selektywny.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Susz

II.2.4)Opis zamówienia:

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych: niesegregowane odpady komunalne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal, szkło, odpady ulegające biodegradacji, papier i tektura, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia i odzież, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. Susz, Adamowo, Babięty Małe, Babięty Wielkie, Bornice Bałoszyce, Bałoszyce Małe, Bronowo Brusiny, Brusiny Małe, Chełmżyca, Czerwona Woda, Dąbrówka, Dolina, Emilianowo, Emilianowo Róża, Falknowo, Falknowo Małe, Grabowiec, Huta, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Kamieniec, Karolewo, Lisiec, Krzywiec, Lubnowy Małe, Lubnowy Wielkie, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtowo, Redaki, Piotrkowo, Olbrachtówko, Różanki, Różnowo, Rudniki, Stawiec, Ulnowo, Wądoły, Wiśniówek, Zieleń, Żakowice. Wykaz lokali, liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych w miejscowościach gminy zostały przedstawione w załączniku nr 1 do SWZ. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: budynki jednorodzinne – odpady zmieszane 1 raz na 2 tygodnie, selektywnie zebrane 1 raz na 2 tygodnie, budynki wielorodzinne: odpady zmieszane 1 raz w tygodniu, selektywnie zebrane 1 raz w tygodniu, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na zgłoszenie takiej potrzeby przez Zamawiającego. W okresie przed Świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz 1 listopada, na 7 dni przed tym okresem i dwa dnia po tym okresie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów i dostosowania go do chwilowych potrzeb. Odbiór odpadów może być prowadzony we wszystkie dni tygodnia, w godz. od 6.00 do 20.00.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odbiór odpadów wielkogabarytowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Promocja selektywnej zbiórki odpadów / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie działalności na terenie Gminy Susz, o którym mowa w art. 9b ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).

b) posiada wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 699 ze zm.)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) doświadczenie zawodowe: Dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie)przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 1 zadania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały Wykonane. Przez „zadanie odpowiadające rodzajem usługom stanowiących przedmiot zamówienia” zamawiający rozumie wykonanie usługi odbioru lub obioru i zagospodarowania odpadów komunalnych o wartości nie niższej niż 1.000.000,00 zł brutto .

2) kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:

- 2 osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami odbierającymi odpady komunalne wymienionymi w Wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych,

- 4 osoby obsługujące załadunek i rozładunek pojemników i worków na odpady komunalne.

3) potencjał techniczny: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej:

- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych służących do opróżniania pojemników o pojemności 110 l - 1100 l,

- dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych w pojemnikach oraz workach,

- jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia służące do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia umowy zostały wskazane w Projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 8 do SWZ). Okoliczności, w jakich Zamawiający dopuszcza zmiany umowy zostały wskazane w Projektowanych postanowieniach umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/12/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/09/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Urząd Miejski w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6 14-240 Susz

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/susz

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III kwartał 2023 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4),5), 7) – 10) ustawy, wykaz podmiotowych środków dowodowych, warunki udziału w postępowaniu, informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, termin związania ofertą, opis sposobu przygotowywania oferty, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert, sposób obliczenia ceny, informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotyczące wadium, informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych itp. - zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach.

2) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3)

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zgonie z art. 505 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Dodatkowo odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4 Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie, w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2022