Oproep tot kandidatuurstelling - raamovereenkomst voor het leveren van PE-collectoren (twee percelen) Published by Tenders Electronic Daily

Oproep tot kandidatuurstelling - raamovereenkomst voor het leveren van PE-collectoren (twee percelen)

There are changes or additional information to this announcement. Oproep tot kandidatuurstelling — raamovereenkomst voor het leveren van PE-collectoren (twee percelen) (21.07.2020 20:17), Oproep tot kandidatuurstelling — raamovereenkomst voor het leveren van PE-collectoren (twee percelen) (03.07.2020 20:16)

Application deadline

11.08.2020, 09:15 hour

Procedure

Negotiated procedure (negotiated procedure)

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
    44160000-9
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Stropstraat 1
9000 Gent
Belgium
Tel.: +32 92400356
Fax: +32 92400353
E-Mail: anne.adriaens@farys.be
Website: www.farys.be

assignment

De onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van collectoren in polyethyleen voor de realisatie van drinkwateraftakkingen. De opdracht wordt onderverdeeld in twee percelen:— perceel 1: PE-collectoren DN 63,— perceel 2: PE-collectoren DN 32.

Lots 1

Job / name

Perceel 1: PE-collectoren DN 63

Description of procurement /scope of services

Raamovereenkomst voor het leveren van PE-collectoren.Perceel 1: PE-collectoren DN 63.

Others CPV Codes
  • Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
    44160000-9
Project adress

Region (NUTS code): BE2 VLAAMS GEWEST

Lots 2

Job / name

Perceel 2: PE-collectoren DN 32

Description of procurement /scope of services

Raamovereenkomst voor het leveren van PE-collectoren.Perceel 2: PE-collectoren DN 32.

Others CPV Codes
  • Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
    44160000-9
Project adress

Region (NUTS code): BE2 VLAAMS GEWEST

België-Gent: Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen

2020/S 120-293143

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationaal identificatienummer: 0200.068.636_22840
Postadres: Stropstraat 1
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Anne Adriaens
E-mail: anne.adriaens@farys.be
Telefoon: +32 92400356
Fax: +32 92400353

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379116

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379116
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Oproep tot kandidatuurstelling - raamovereenkomst voor het leveren van PE-collectoren (twee percelen)

Referentienummer: TMVW-INTERN-20-016-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44160000 Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De onderhavige opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor de levering van collectoren in polyethyleen voor de realisatie van drinkwateraftakkingen. De opdracht wordt onderverdeeld in twee percelen:

— perceel 1: PE-collectoren DN 63,

— perceel 2: PE-collectoren DN 32.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1: PE-collectoren DN 63

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44160000 Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor het leveren van PE-collectoren.

Perceel 1: PE-collectoren DN 63.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2: PE-collectoren DN 32

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44160000 Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst voor het leveren van PE-collectoren.

Perceel 2: PE-collectoren DN 32.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/08/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 11/09/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij: Anne Adriaens (Anne.Adriaens@farys.be +32 92400356) of bij Michiel Seeuws, (Michiel.Seeuws@farys.be +32 92400352).

Voor technische inlichtingen kunnen de inschrijvers terecht bij Koen Bauweraerts, (Koen.Bauweraerts@farys.be +32 92400284).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 223494999
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 223494999
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 223494999
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/06/2020