2.1 Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica Published by Tenders Electronic Daily

2.1 Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica

Application deadline

17.08.2020, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Sports hall construction work
  45212225-9
Language

Slovak

Contracting authority / owner

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovakia
Tel.: +421 484330840
Fax: +421 484330848
E-Mail: info@mbb.sk
Website: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1190

assignment

Predmetom zákazky je uskutočnenie prác v rámci Revitalizácie a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica.

Description of procurement /scope of services

Predmetom zákazky je uskutočnenie prác v rámci Revitalizácie a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica, ktorá pozostáva z:Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie hlavnej haly A zimného štadióna (dokončenie),Revitalizácia a prestavba ZŠ - statika a stavebné práce k VZT,Vzduchotechnika hala A, hala B (hracie haly, neodvetrané priestory, telocvičňa s posilňovňou),Úprava rozvodov plynu zimného štadióna (A,B),Napojenie VZT jednotiek na zdroj tepla (A,B),Prívod tepla pre prestavbu západnej časti zimného štadióna,Oprava, výmena a doplnenie nevyhnutnej elektroinštalácie.Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v Prílohe č. 5 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) súťažných podkladov Predmetom zákazky je uskutočnenie prác v rámci Revitalizácie a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica, ktorá pozostáva z:Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie hlavnej haly A zimného štadióna (dokončenie),Revitalizácia a prestavba ZŠ - statika a stavebné práce k VZT,Vzduchotechnika... Show more

Others CPV Codes
 • Ice rink construction work
  45212211-8
 • Electrical engineering installation works
  45315100-9
 • Plumbing and sanitary works
  45330000-9
 • Heating, ventilation and air-conditioning installation work
  45331000-6
Project adress

Region (NUTS code): SK032 Banskobystrický kraj
Banskobystrický samosprávny kraj, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, zimný štadión, Hronské predmestie 4, SLOVENSKO, súpisné číslo 1452, na parcelách registra C KN číslo 4211/1 a 4212

Slovensko-Banská Bystrica: Stavebné práce na športových halách

2020/S 137-335983

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: MBB a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36039225
Poštová adresa: ČSA 26
Mesto/obec: Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
PSČ: 974 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Kulhány
E-mail: info@mbb.sk
Telefón: +421 484330840
Fax: +421 484330848

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1190

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.mbb.sk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8088/summary
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8088/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Správa majetku mesta Banská Bystrica

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

2.1 Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica

Referenčné číslo: 01/07/2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
45212225 Stavebné práce na športových halách
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je uskutočnenie prác v rámci Revitalizácie a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 585 333.15 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45212211 Stavebné práce na objektoch klzísk
45315100 Elektrotechnické inštalačné práce
45331000 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
45330000 Kanalizačné a sanitárne práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK032 Banskobystrický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Banskobystrický samosprávny kraj, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, zimný štadión, Hronské predmestie 4, SLOVENSKO, súpisné číslo 1452, na parcelách registra C KN číslo 4211/1 a 4212

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je uskutočnenie prác v rámci Revitalizácie a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica, ktorá pozostáva z:

Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie hlavnej haly A zimného štadióna (dokončenie),

Revitalizácia a prestavba ZŠ - statika a stavebné práce k VZT,

Vzduchotechnika hala A, hala B (hracie haly, neodvetrané priestory, telocvičňa s posilňovňou),

Úprava rozvodov plynu zimného štadióna (A,B),

Napojenie VZT jednotiek na zdroj tepla (A,B),

Prívod tepla pre prestavbu západnej časti zimného štadióna,

Oprava, výmena a doplnenie nevyhnutnej elektroinštalácie.

Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v Prílohe č. 5 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) súťažných podkladov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 585 333.15 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 105
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Zábezpeka sa požaduje vo výške 10 000,00 EUR. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorých postupy sú závisle na koordinovanom postupe a sú funkčne závisle. Zákazka nie je rozdelená na časti z dôvodu, že ide o práce a súvisiace činnosti, ktoré na seba nadväzujú, prípadne niektoré činnosti je možné vykonávať súbežne. Z technického hľadiska postupu výstavby je delenie zákazky na jednotlivé časti taktiež neefektívne, keďže jednotlivé etapy výstavby alebo stavebné objekty sú časovo aj stavebne vzájomne previazané. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť, aby v priebehu realizácie predmetu zákazky nedošlo k spomaleniu alebo zastaveniu prác. Realizácia predmetu zákazky jedným dodávateľom je zároveň nákladovo efektívnejšia a pre verejného obstarávateľa výhodná z pohľadu riadenia a kontroly plnenia predmetu zákazky, ako aj vo vzťahu k uplatneniu zodpovednosti voči zhotoviteľovi a uplatneniu záruk.

Vzhľadom k tomu, že v tomto časom období sú uskutočňované podobné stavebné práce, verejný obstarávateľ zadáva túto zákazku ako nadlimitnú, pretože v súčte obidvoch zákaziek je predpokladaná hodnota zákazky nadlimitná.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok:

1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

1.3 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39.

1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

1.5 Podrobnosti k týmto základným požiadavkám sú uvedené v Súťažných podkladoch.

1.5.3 Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Upozornenie: ÚVO zverejnil Všeobecné metodické usmernenie č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle uvedeného, úrad v súvislosti s vyššie uvedenou novelou vykoná aktualizáciu údajov subjektov zapísaných v Zozname hospodárskych subjektov ex offo. V prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 1. decembra 2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) zákona o verejnom obstarávaní vykonanú predmetnú aktualizáciu v ZHS, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, bude doplnenie príslušného dokladu požadovať od uchádzača (zapísaného v ZHS).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

3.1 podľa §34, ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

3.3 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39.

3.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich

Sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.

3.5 Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2020 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia vo vestníku EÚ.

3.6 Za stavebné práce, ako je predmet zákazky, sa považujú stavebné práce na realizácií budov a hál, vzduchotechniky a kúrenia.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu 3.1): Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako: 2 000 000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) bez DPH.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

1. Zhotoviteľ (ako úspešný uchádzač) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu /overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas 5 ročného obdobia udržateľnosti a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Predmet zákazky sa bude financovať zo štátnej dotácie poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len poskytovateľ) a z vlastných (úverových) zdrojov

2. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku (vinkuláciu počas záručnej doby) vo výške 5 % z ceny za dielo bez dane z pridanej hodnoty. Bližšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

3.Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal ku dňu podpisu zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/08/2020
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2020
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17/08/2020
Miestny čas: 11:00
Miesto:

MBB a. s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, SLOVENSKO, zasadačka 3. NP, miestnosť číslo: 332

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1.Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

2.Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html..

3. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

4. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

5. Predmetné obstarávanie nepatrí medzi zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií a obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

6. Verejný obstarávateľ rozhodol že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční podľa §66, ods. 7 po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

7. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazujú vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

8. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v systéme Josephine:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8088/summary

9. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému pre VO Josephine (ďalej aj "Josephine").

Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine, kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš, +421 905127229, halgas@stonline.sk. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme Josephine. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému Josephine.

11. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.

12. Doplnenie k Informáciám o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávania o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/07/2020