A08.65: Raamovereenkomst Asfaltverharding Gemeente Leiden Published by Tenders Electronic Daily

A08.65: Raamovereenkomst Asfaltverharding Gemeente Leiden

Application deadline

11.08.2020, 17:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Paving and asphalting works
    45233222-1
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Leiden door Servicepunt71
Tweelingstraat 4
2312 LX Leiden
Netherlands
Tel.: +31 715167560
E-Mail: aanbestedingen@servicepunt71.nl
Website: http://www.servicepunt71.nl

assignment

Het Werk betreft Asfalteerwerkzaamheden waarbij de hoofdopdracht valt onder de CPV code 45233222-1.De afdeling Beheer van de gemeente Leiden is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte binnen de gemeente Leiden. Het beheer en onderhoud van asfaltverhardingen valt onder de verantwoordelijkheid van Beheer. Onder de overeenkomst Onderhoud Asfaltverharding vallen de volgende werkzaamheden/leveranties:— het verwijderen van asfaltverhardingen,— het aanbrengen asfaltverhardingen,— het verwijderen funderingslagen,— het aanbrengen van funderingslagen,— het verwijderen van belijning,— het aanbrengen van belijning,— het uitvoeren van grondwerken,— het verwijderen van elementenverhardingen,— het aanbrengen van elementenverhardingen,— opstellen BLVC-plan en bijbehorende verkeerstekeningen. Het Werk betreft Asfalteerwerkzaamheden waarbij de hoofdopdracht valt onder de CPV code 45233222-1.De afdeling Beheer van de gemeente Leiden is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte binnen de gemeente Leiden. Het beheer en onderhoud van asfaltverhardingen valt... Show more

Description of procurement /scope of services

De Aanbestedende dienst heeft voor deze aanbesteding als doel om één (1) raamovereenkomst af te sluiten met betrekking tot het asfaltonderhoud binnen de gemeente Leiden (voor de periode 2020-2024). De opdrachtgever is voornemens op per jaar deelopdrachten te verstrekken met een getotaliseerde omzet bij de opdrachtverlening en- of de eindafrekening van 350 000 EUR tot 950 000 EUR, exclusief btw. De Aanbestedende dienst heeft voor deze aanbesteding als doel om één (1) raamovereenkomst af te sluiten met betrekking tot het asfaltonderhoud binnen de gemeente Leiden (voor de periode 2020-2024). De opdrachtgever is voornemens op per jaar deelopdrachten te verstrekken met een getotaliseerde omzet... Show more

Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Leiden

Nederland-Leiden: Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

2020/S 128-312272

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Leiden door Servicepunt71
Nationaal identificatienummer: 292140280
Postadres: Tweelingstraat 4
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2312 LX
Land: Nederland
Contactpersoon: Linda Bosch, van den
E-mail: aanbestedingen@servicepunt71.nl
Telefoon: +31 715167560

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.servicepunt71.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4a6f9437a1ea53c9d824fe4b21194cb8
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/4a6f9437a1ea53c9d824fe4b21194cb8
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

A08.65: Raamovereenkomst Asfaltverharding Gemeente Leiden

Referentienummer: A08.65.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Werk betreft Asfalteerwerkzaamheden waarbij de hoofdopdracht valt onder de CPV code 45233222-1.

De afdeling Beheer van de gemeente Leiden is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte binnen de gemeente Leiden. Het beheer en onderhoud van asfaltverhardingen valt onder de verantwoordelijkheid van Beheer. Onder de overeenkomst Onderhoud Asfaltverharding vallen de volgende werkzaamheden/leveranties:

— het verwijderen van asfaltverhardingen,

— het aanbrengen asfaltverhardingen,

— het verwijderen funderingslagen,

— het aanbrengen van funderingslagen,

— het verwijderen van belijning,

— het aanbrengen van belijning,

— het uitvoeren van grondwerken,

— het verwijderen van elementenverhardingen,

— het aanbrengen van elementenverhardingen,

— opstellen BLVC-plan en bijbehorende verkeerstekeningen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Aanbestedende dienst heeft voor deze aanbesteding als doel om één (1) raamovereenkomst af te sluiten met betrekking tot het asfaltonderhoud binnen de gemeente Leiden (voor de periode 2020-2024). De opdrachtgever is voornemens op per jaar deelopdrachten te verstrekken met een getotaliseerde omzet bij de opdrachtverlening en- of de eindafrekening van 350 000 EUR tot 950 000 EUR, exclusief btw.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Eenheidsprijzen Alternatieve mengsels / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: Milieu Kosten Indicator (MKI) / Weging: 1
Prijs - Weging: 1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA),

— Inschrijving nationale beroep- of handelsregister.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Referenties t.b.v. aantonen competenties (zie bijlage 1),

— ISO9001 of gelijkwaardig,

— Veiligheidseisen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De initiële duur van de RAW-Raamovereenkomst bedraagt twee (2) jaar met de optie tot verlenging van tweemaal 12 maanden per verlengingsoptie. Behoudens opzegging tegen het einde van de verlengingsdatum met een termijn van tenminste een (1) maand. De maximale duur van de overeenkomst komt daarmee op vier (4) jaar. De aanvangsdatum van de RAW-Raamovereenkomst ligt naar huidig inzicht op 17 september 2020.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/08/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/08/2020
Plaatselijke tijd: 17:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Postadres: Postbus 20302
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2500 EH
Land: Nederland
E-mail: voorlichtingsrechtbank@sgarr.drp.minjus.nl
Telefoon: +31 703813131
Fax: +31 703811511

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/07/2020