Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszara... Published by Tenders Electronic Daily

Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszara...

Application deadline

19.08.2020, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Building-cleaning services
  90911200-8
Language

Polish

Contracting authority / owner

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o.
ul. P.O.W. 24
42-200 Częstochowa
Poland
Tel.: +48 343682461
Fax: +48 343651290
E-Mail: zamowienia@zgm-tbs.czest.pl
Website: www.zgm-tbs.czest.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszarach działania oddziałów eksploatacji. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania.2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jego realizacji i sposobu rozliczania pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 dla zadania nr 1, 2 i 3 do SIWZ.3. Szczegółowy zakres usługi obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określają wykazy budynków z uwzględnieniem powierzchni do stałego utrzymania czystości oraz powierzchni przynależnych do utrzymania terenów zielonych stanowiące załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszarach działania oddziałów eksploatacji. Zamówienie zostało podzielone... Show more

Lots 1

Job / name

Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez ZGMTBS sp. z o.o. – OE przy ul. Orlik-Rückemanna 35/37 i OE przy ul. Wały Dwernickiego 101/105

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszarze działania Oddziału Eksploatacji przy ul. Orlik-Rückemanna 35/37 w Częstochowie i Oddziału Eksploatacji przy ul. Wały Dwernickiego 101/105 w Częstochowie.2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jego realizacji i sposobu rozliczania pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 dla zadania nr 1 do SIWZ.3. Szczegółowy zakres usługi obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określają wykaz budynków z uwzględnieniem powierzchni do stałego utrzymania czystości oraz powierzchni przynależnych do utrzymania terenów zielonych stanowiące załącznik nr 3a, 3b do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszarze działania Oddziału Eksploatacji przy ul. Orlik-Rückemanna... Show more

Others CPV Codes
 • Street-sweeping services
  90612000-0
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Ice-clearing services
  90630000-2
 • Building-cleaning services
  90911200-8
Project adress

Region (NUTS code): PL224 Częstochowski
Częstochowa, POLSKA.

Lots 2

Job / name

Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez ZGMTBS sp. z o.o. – OE przy ul. Nowowiejskiego 26 i OE przy ul. Łukasińskiego 26

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszarze działania Oddziału Eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26 w Częstochowie, Oddziału Eksploatacji przy ul. Łukasińskiego 26 w Częstochowie.2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jego realizacji i sposobu rozliczania pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 dla zadania nr 2 do SIWZ.3. Szczegółowy zakres usługi obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określają wykaz budynków z uwzględnieniem powierzchni do stałego utrzymania czystości oraz powierzchni przynależnych do utrzymania terenów zielonych stanowiące załącznik nr 3c, 3d do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszarze działania Oddziału Eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26... Show more

Others CPV Codes
 • Street-sweeping services
  90612000-0
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Ice-clearing services
  90630000-2
 • Building-cleaning services
  90911200-8
Project adress

Region (NUTS code): PL224 Częstochowski
Częstochowa, POLSKA.

Lots 3

Job / name

Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez ZGMTBS sp. z o.o. – OE przy al. Niepodległości 27 i OE przy ul. Tuwima 6

Description of procurement /scope of services

1.1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszarze działania: Oddziału Eksploatacji przy al. Niepodległości 27, Oddziału Eksploatacji przy ul. Tuwima 6.2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jego realizacji i sposobu rozliczania pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 dla zadania nr 3 do SIWZ.3. Szczegółowy zakres usługi obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określają wykaz budynków z uwzględnieniem powierzchni do stałego utrzymania czystości oraz powierzchni przynależnych do utrzymania terenów zielonych stanowiące załącznik nr 3e, 3f do SIWZ. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszarze działania: Oddziału Eksploatacji przy al. Niepodległości... Show more

Others CPV Codes
 • Street-sweeping services
  90612000-0
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Ice-clearing services
  90630000-2
 • Building-cleaning services
  90911200-8
Project adress

Region (NUTS code): PL224 Częstochowski
Częstochowa, POLSKA.

Polska-Częstochowa: Usługi sprzątania budynków

2020/S 133-326925

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5732301100
Adres pocztowy: ul. P.O.W. 24
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 1. Mariola Pyrkosz – Referat DEE; 2. Ewa Langier – zamówienia, Referat DTIZ
E-mail: zamowienia@zgm-tbs.czest.pl
Tel.: +48 343682461
Faks: +48 343651290

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zgm-tbs.czest.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zgm-tbs.czest.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego, 100 % udziałów stanowi własność gminy
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszara...

Numer referencyjny: DTIZ.2611.14.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszarach działania oddziałów eksploatacji. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jego realizacji i sposobu rozliczania pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 dla zadania nr 1, 2 i 3 do SIWZ.

3. Szczegółowy zakres usługi obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określają wykazy budynków z uwzględnieniem powierzchni do stałego utrzymania czystości oraz powierzchni przynależnych do utrzymania terenów zielonych stanowiące załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez ZGMTBS sp. z o.o. – OE przy ul. Orlik-Rückemanna 35/37 i OE przy ul. Wały Dwernickiego 101/105

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Częstochowa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszarze działania Oddziału Eksploatacji przy ul. Orlik-Rückemanna 35/37 w Częstochowie i Oddziału Eksploatacji przy ul. Wały Dwernickiego 101/105 w Częstochowie.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jego realizacji i sposobu rozliczania pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 dla zadania nr 1 do SIWZ.

3. Szczegółowy zakres usługi obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określają wykaz budynków z uwzględnieniem powierzchni do stałego utrzymania czystości oraz powierzchni przynależnych do utrzymania terenów zielonych stanowiące załącznik nr 3a, 3b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Lipiec–wrzesień 2021 r.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 1 – 1 500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie XIV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez ZGMTBS sp. z o.o. – OE przy ul. Nowowiejskiego 26 i OE przy ul. Łukasińskiego 26

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Częstochowa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszarze działania Oddziału Eksploatacji przy ul. Nowowiejskiego 26 w Częstochowie, Oddziału Eksploatacji przy ul. Łukasińskiego 26 w Częstochowie.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jego realizacji i sposobu rozliczania pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 dla zadania nr 2 do SIWZ.

3. Szczegółowy zakres usługi obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określają wykaz budynków z uwzględnieniem powierzchni do stałego utrzymania czystości oraz powierzchni przynależnych do utrzymania terenów zielonych stanowiące załącznik nr 3c, 3d do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Lipiec–wrzesień 2021 r.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 2 – 1 500,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie XIV SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez ZGMTBS sp. z o.o. – OE przy al. Niepodległości 27 i OE przy ul. Tuwima 6

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Częstochowa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości wewnątrz budynków oraz terenów przynależnych do budynków, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. – z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych w obszarze działania: Oddziału Eksploatacji przy al. Niepodległości 27, Oddziału Eksploatacji przy ul. Tuwima 6.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, jego realizacji i sposobu rozliczania pomiędzy wykonawcą a zamawiającym zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 dla zadania nr 3 do SIWZ.

3. Szczegółowy zakres usługi obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określają wykaz budynków z uwzględnieniem powierzchni do stałego utrzymania czystości oraz powierzchni przynależnych do utrzymania terenów zielonych stanowiące załącznik nr 3e, 3f do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Lipiec–wrzesień 2021 r.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: zadanie nr 3 – 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie XIV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu we wskazanym wyżej zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt VIII.1.2.1. lit. b SIWZ, jeżeli wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy) dla każdego z zadań oddzielnie.

Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedno zadanie (część) musi wykazać się spełnieniem warunków, o których mowa w pkt 1.3.2, a SIWZ na każde składane zadanie, tj. np. jeżeli wykonawca złoży ofertę na zadanie nr 1, 2 i 3, musi wykazać się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia w kwocie 300 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt VIII.1.2.1 lit. c SIWZ, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług polegających na utrzymaniu czystości wewnątrz budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej oraz terenów przynależnych do budynków – o wartości minimalnej 150 000,00 PLN(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł) netto, dla każdego z zadań oddzielnie.

Uwaga: w związku z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części usług, o których mowa wdanej części warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umów zostały przedstawione w załączniku nr 6 do SIWZ dla zadania 1, 2 i 3 (wzór umowy).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie sp. z o.o., ul.Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa (świetlica), POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Lipiec–wrzesień 2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie określone są w pkt IX.1 SIWZ.

2. Szczegółowe informacje dot. warunków udziału w postępowaniu i wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawierają pkt VIII.1.3., VIII.1.4. i VIII.1.5. SIWZ oraz VIII.2 SIWZ.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z postaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 Pzp. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp:

3.1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp – określonych w pkt 1.5.5 SIWZ;

3.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp –określonych w pkt 1.5.5 SIWZ;

3.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.4. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp) –wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;

3.5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22Pzp) – wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;

3.6. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Dokumenty dot. wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP określone są w pktVIII.2.8. SIWZ.

5. Dokumenty dot. wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza poza terytorium Rzeczypospolitej Polski określone są w pkt VIII.2.9 SIWZ. cd. w sekcji VI.4.3.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy– Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt XXIII.5, 1 i 2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Cd. sekcji VI.3

6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, podobnego do przedmiotu zamówienia, stanowiącego nie więcej niż 0,5 % wartości szacunkowej ustalonej dla zamówienia podstawowego w pkt III. 2. SIWZ.

7. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

8. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia – na podstawie art. 29 ust. 4 Pzp zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zamówienia zatrudnione były dla każdego zadania, określonego w punkcie III.2 SIWZ co najmniej 3 osoby bezrobotne lecz nie więcej niż 10osób, dot. pkt III.8 SIWZ.

9. Obowiązek administracyjny: administratorem danych osobowych wykonawcy jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, POLSKA. Z inspektorem ochrony danych w ZGMTBS można się kontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: (agaudzinski@zgm-tbs.czest.pl).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2020