Sukcesywne dostawy krążników dla PGE Energia Ciepła S.A. i Kogeneracja S.A. Published by Tenders Electronic Daily

Sukcesywne dostawy krążników dla PGE Energia Ciepła S.A. i Kogeneracja S.A.

Application deadline

25.08.2020, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Elevators and conveyors
  42417000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

PGE Energia Ciepła S.A.
Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
00-120 Warszawa
Poland
Tel.: +48 785070324
E-Mail: Adam.Radzikowski@gkpge.pl
Website: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

assignment

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy krążników montowanych w przenośnikach taśmowych służących do transportu węgla, biomasy, popiołu lub żużla dla:1. PGE Energia Ciepła S.A, Oddział nr 1 w Krakowie;2. PGE Energia Ciepła S.A, Oddział Wybrzeże w Gdańsku;3. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy krążników montowanych w przenośnikach taśmowych służących do transportu węgla, biomasy, popiołu lub żużla dla:1. PGE Energia Ciepła S.A, Oddział nr 1 w Krakowie;2. PGE Energia Ciepła S.A, Oddział Wybrzeże w Gdańsku;3. Zespół Elektrociepłowni... Show more

Lots 1

Job / name

Dostawy dla PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy krążników dla przenośników taśmowych służących do transportu węgla, biomasy, popiołu lub żużla dla PGE Energia Ciepła S.A., Oddział nr 1 w Krakowie.

Others CPV Codes
 • Elevators and conveyors
  42417000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL213 Miasto Kraków
PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1, POLSKA, numer zakładu: 3010

Lots 2

Job / name

Dostawy dla PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Wybrzeże

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy krążników dla przenośników taśmowych służących do transportu węgla, biomasy, popiołu lub żużla dla PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku.

Others CPV Codes
 • Elevators and conveyors
  42417000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL633 Trójmiejski
1. Elektrociepłownia Gdańska EC2 – 80-555 Gdańsk, ul. Wiślna 6, POLSKA, numer zakładu: 30202. Elektrociepłownia Gdyńska EC3 – 81-036 Gdynia, ul. Pucka 118, POLSKA, numer zakładu: 3021

Lots 3

Job / name

Dostawy dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy krążników dla przenośników taśmowych służących do transportu węgla, biomasy, popiołu lub żużla dla Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Others CPV Codes
 • Elevators and conveyors
  42417000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL518 Wrocławski
1. Elektrociepłownia Wrocław, Wrocław, ul. Łowiecka 24, POLSKA2. Elektrociepłownia Czechnica, Siechnic, POLSKA

Polska-Warszawa: Podnośniki i przenośniki

2020/S 132-324774

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000013479
Adres pocztowy: Budynek Skylight, XII p. przy ul. Złotej 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Radzikowski
E-mail: Adam.Radzikowski@gkpge.pl
Tel.: +48 785070324

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000001010
Adres pocztowy: ul. Łowiecka 24
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 50-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Radzikowski
E-mail: Adam.Radzikowski@gkpge.pl
Tel.: +48 785070324

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.swpp2.gkpge.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy krążników dla PGE Energia Ciepła S.A. i Kogeneracja S.A.

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/ZCI/000954/2020
II.1.2)Główny kod CPV
42417000 Podnośniki i przenośniki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy krążników montowanych w przenośnikach taśmowych służących do transportu węgla, biomasy, popiołu lub żużla dla:

1. PGE Energia Ciepła S.A, Oddział nr 1 w Krakowie;

2. PGE Energia Ciepła S.A, Oddział Wybrzeże w Gdańsku;

3. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy dla PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42417000 Podnośniki i przenośniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział nr 1 w Krakowie, 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1, POLSKA, numer zakładu: 3010

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy krążników dla przenośników taśmowych służących do transportu węgla, biomasy, popiołu lub żużla dla PGE Energia Ciepła S.A., Oddział nr 1 w Krakowie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy dla PGE Energia Ciepła S.A.; Oddział Wybrzeże

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42417000 Podnośniki i przenośniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Elektrociepłownia Gdańska EC2 – 80-555 Gdańsk, ul. Wiślna 6, POLSKA, numer zakładu: 3020

2. Elektrociepłownia Gdyńska EC3 – 81-036 Gdynia, ul. Pucka 118, POLSKA, numer zakładu: 3021

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy krążników dla przenośników taśmowych służących do transportu węgla, biomasy, popiołu lub żużla dla PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Wybrzeże w Gdańsku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42417000 Podnośniki i przenośniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1. Elektrociepłownia Wrocław, Wrocław, ul. Łowiecka 24, POLSKA

2. Elektrociepłownia Czechnica, Siechnic, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy krążników dla przenośników taśmowych służących do transportu węgla, biomasy, popiołu lub żużla dla Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–2, 8 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

3. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w tym:

4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13–14 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy: osób fizycznych, członków zarządu, członków rad nadzorczych, prokurentów, wspólników spółek jawnych i partnerskich, komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej) aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

4.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub;

4.5. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

4.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Część dalsza w sekcji III 1.2.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część dalsza z sekcji III 1.1.

4.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4.8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców, JEDZ wskazany w pkt 3 składa osobno każdy Wykonawca.

6. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu na warunkach określonych w art. 22a ustawy Pzp, JEDZ wskazany w pkt 3 składa także ten podmiot wraz z jego zobowiązaniem do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7. Zamawiający oczekuje złożenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w sekcji α w części IV JEDZ Wykonawca niewypełnianie dalszych sekcji w części IV JEDZ odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji)określonych przez Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

8. W zakresie warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności oraz warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych szczególnych warunków, których spełnienia wymaga od Wykonawcy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w tym:

1.1. Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawy krążników na minimalną kwotę 200 000,00 PLN netto (dopuszcza się sumowaniu wartości różnych dostaw zrealizowanych).

O udzielenie zamówienia mogą się starać Wykonawcy, którzy spełniają powyższy warunek niezależnie od tego, na ile części składają ofertę.

Uwaga:

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy/usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia:

1. wykaz dostaw, o których mowa w pkt 1.1 powyżej wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, ze wskazaniem przedmiotu, wartości, dat i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Wykaz dostaw należy przedstawić zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający, na podstawie art. 138c ust. 3) ustawy Pzp, odstępuje od żądania wadium w niniejszym postępowaniu.

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,5 % wynagrodzenia (brutto) należnego Wykonawcy na podstawie umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki finansowe zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp: ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, a także muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Szczegółowe wymagania dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia określone zostały w SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ w terminie wynikającym z art. 94 ustawy Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Otwarcie ofert w przedmiotowym postępowaniu nastąpi poprzez transmisję online za pośrednictwem połączenia Skype. Szczegółowe informacje, w tym link do spotkania Skype, dostępne są za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, pod adresem https://swpp2.gkpge.pl, w zakładce „Dokumenty zamówienia”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843 – tekst jednolity), zwaną dalej „Pzp”.

2. PGE Energia Ciepła S.A. jest podmiotem upoważnionym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami (SIWZ) dostępna jest bezpłatnie na stronie: https://swpp2.gkpge.pl

5. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany terminów realizacji prac oraz umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

6. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) sekcji III.1.1 pkt 4.1. i 4.2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) sekcji III.1.1 pkt 4.3–4.5. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 i 6 ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8. W zakresie nie określonym w pkt 6–7 powyżej oraz w zakresie dokumentów (oraz ich formy) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

9. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 10a Pzp.

10. Zamawiający niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zawarte zostały w pkt 33 SIWZ.

11. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

6.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z ... – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020