Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku Published by Tenders Electronic Daily

Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku

Application deadline

29.07.2020, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Credit granting services
    66113000-5
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Kowalewo Pomorskie
ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie
Poland
Tel.: +48 566841024
Fax: +48 566841071
E-Mail: urzad@kowalewopomorskie.pl
Website: http://www.kowalewopomorskie.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100 groszy) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku.

Description of procurement /scope of services

Uruchomienie kredytu nastąpi po zawarciu umowy kredytowej do dnia 25 grudnia 2020 r., w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego i będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pisemnej dyspozycji od Zamawiającego.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania niepełnej kwoty kredytu. Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych prowizji ani opłat z tytułu niewykorzystanej części przyznanego kredytu.3. Okres kredytowania wynosi od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2035 r.4. Karencję w spłacie rat kapitałowych kredytu ustala się do dnia 31 marca 2023 r.5. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, powiadamiając pisemnie Wykonawcę najpóźniej w dniu planowanej spłaty.6. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że Zamawiający złoży odmienną dyspozycję na piśmie. Zamawiający, w przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, ma prawo wskazać konkretne raty kredytu z harmonogramu, na poczet których dokonał wpłaty. Nadpłacona kwota nie podlega oprocentowaniu.7. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty deklaracji wekslowej.8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej (PLN).9. Za dzień spłaty kredytu lub jego raty uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Harmonogram spłat rat kapitałowych znajduje się w rozdziale 4 SIWZ.10. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M. Dla wyliczenia ceny oferty przyjmuje się WIBOR 1M z dnia 29 maja 2020 r. w wysokości 0,24 %. Oprocentowanie może ulegać w okresie umownym zmianom tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR 1M. Marża w okresie umownym jest stała.11. Odsetki należne naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu licząc od dnia jego uruchomienia i od wysokości wykorzystanych środków. Naliczenia odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach obrachunkowych. Spłaty odsetek będą dokonywane w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.12. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie płatności ostatniej raty kredytu.13. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po tym dniu.14. Do naliczania odsetek od kredytu przyjmuje się kalendarz rzeczywisty.15. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.16. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.17. Od kwoty kredytu niespłaconego w terminie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić odsetki wg stawki oprocentowania obowiązującej u Wykonawcy dla zadłużenia przeterminowanego nie wyższej jednak niż czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Uruchomienie kredytu nastąpi po zawarciu umowy kredytowej do dnia 25 grudnia 2020 r., w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego i będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pisemnej dyspozycji od Zamawiającego.2.... Show more

Project adress

Region (NUTS code): PL613 Bydgosko-Toruński
Kowalewo Pomorskie, województwo kujawsko-pomorskie

Polska-Kowalewo Pomorskie: Usługi udzielania kredytu

2020/S 121-296210

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kowalewo Pomorskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5030022196
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 13
Miejscowość: Kowalewo Pomorskie
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Watras, Magdalena Górna
E-mail: urzad@kowalewopomorskie.pl
Tel.: +48 566841024
Faks: +48 566841071

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kowalewopomorskie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bip.kowalewopomorskie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku

Numer referencyjny: Fn.271.1.2020
II.1.2)Główny kod CPV
66113000 Usługi udzielania kredytu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100 groszy) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kowalewo Pomorskie, województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Uruchomienie kredytu nastąpi po zawarciu umowy kredytowej do dnia 25 grudnia 2020 r., w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego i będzie następowało na pisemne polecenie Zamawiającego, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania pisemnej dyspozycji od Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania niepełnej kwoty kredytu. Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych prowizji ani opłat z tytułu niewykorzystanej części przyznanego kredytu.

3. Okres kredytowania wynosi od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2035 r.

4. Karencję w spłacie rat kapitałowych kredytu ustala się do dnia 31 marca 2023 r.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, powiadamiając pisemnie Wykonawcę najpóźniej w dniu planowanej spłaty.

6. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba że Zamawiający złoży odmienną dyspozycję na piśmie. Zamawiający, w przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu, ma prawo wskazać konkretne raty kredytu z harmonogramu, na poczet których dokonał wpłaty. Nadpłacona kwota nie podlega oprocentowaniu.

7. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik Gminy dokona kontrasygnaty deklaracji wekslowej.

8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w walucie polskiej (PLN).

9. Za dzień spłaty kredytu lub jego raty uważa się dzień wpływu kwoty na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Harmonogram spłat rat kapitałowych znajduje się w rozdziale 4 SIWZ.

10. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M. Dla wyliczenia ceny oferty przyjmuje się WIBOR 1M z dnia 29 maja 2020 r. w wysokości 0,24 %. Oprocentowanie może ulegać w okresie umownym zmianom tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR 1M. Marża w okresie umownym jest stała.

11. Odsetki należne naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu licząc od dnia jego uruchomienia i od wysokości wykorzystanych środków. Naliczenia odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach obrachunkowych. Spłaty odsetek będą dokonywane w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

12. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie płatności ostatniej raty kredytu.

13. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy po tym dniu.

14. Do naliczania odsetek od kredytu przyjmuje się kalendarz rzeczywisty.

15. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.

16. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.

17. Od kwoty kredytu niespłaconego w terminie Zamawiający zobowiązuje się zapłacić odsetki wg stawki oprocentowania obowiązującej u Wykonawcy dla zadłużenia przeterminowanego nie wyższej jednak niż czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wypłaty poszczególnych transz / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2035
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej w zakresie udzielania kredytów, określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w załączniku nr 5 do SIWZ.

2. Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji warunków umowy zawarte jest na formularzu ofertowym, a zatem podpisanie tego formularza jest jednocześnie złożeniem oświadczenia przez Wykonawcę o akceptacji treści i warunków przyszłej umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87‑410 Kowalewo Pomorskie, POLSKA, pok. nr 14.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie, reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą: ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, POLSKA, telefon: +48 566841005, fax: +48 566841071, e-mail: burmistrz@kowalewopomorskie.pl (odbiera kancelaria urzędu).

2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych: Lilianą Kwas, możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem e-maila: iod@kowalewopomorskie.pl lub pisemnie – na adres siedziby administratora, podany w punkcie 1.

3. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 10 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie w 2020 roku”.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania, a następnie przechowywane przez, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Przysługują Państwu określone prawa m.in. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

Podkreślić należy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw uzależniona jest od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.

W przypadku, kiedy podstawą prawną jest Państwa zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, POLSKA.

8. Obowiązek podania przez Państwo danych osobowych bezpośrednio państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2020