Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno-usługowego przy pl. Rynek 11 w Bielsku-Białej w ramach remontu konserwatorskiego Published by Tenders Electronic Daily

Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno-usługowego przy pl. Rynek 11 w Bielsku-Białej w ramach remontu konserwatorskiego

There are changes or additional information to this announcement. Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno-usługowego przy pl. Rynek 11 w Bielsku-Białej w ramach remontu konserwatorskiego (10.08.2020 20:01)

Application deadline

12.08.2020, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
 • Construction work
  45000000-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26
43-300 Bielsko-Biała
Poland
Tel.: +48 334990608
Fax: +48 334990611
E-Mail: przetargi@zgm.eu
Website: http://www.zgm.eu

assignment

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach remontu konserwatorskiego, modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego przy pl. Rynek 11 w Bielsku-Białej. Zakres prac obejmuje roboty budowlane związane z adaptacją, modernizacją, przebudową istniejących pomieszczeń, przebudowę instalacji elektrycznej, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowę istniejącej wentylacji mechanicznej. Dane techniczne budynku: — powierzchnia zabudowy – 411,61 m2,— powierzchnia użytkowa – 1 431,85 m2,— kubatura – ok. 5 299,57 m3,— ilość kondygnacji nadziemnych – 5,— powierzchnia części wspólnych – 389,29 m2, — powierzchnia lokali użytkowych – 327,11 m2,— powierzchnia lokali mieszkalnych – 715,45 m2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach remontu konserwatorskiego, modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego przy pl. Rynek 11 w Bielsku-Białej. Zakres prac obejmuje roboty budowlane związane z adaptacją, modernizacją, przebudową istniejących pomieszczeń, przebudowę... Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach remontu konserwatorskiego, modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego przy pl. Rynek 11 w Bielsku-Białej. Budynek główny to modernistyczna kamienica z 1912 r., murowana, o 6 kondygnacjach (z półpiętrem w szczycie), dach kryty blachą. Bryła obiektu w układzie pawilonowo-skrzydłowym, pk 11 w Bielsku-Białej. Zakres prac obejmuje roboty budowlane związane z adaptacją, modernizacją, przebudową istniejących pomieszczeń, przebudowę instalacji elektrycznej, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowę istniejącej wentylacji mechanicznej. Przedmiotowy budynek powstał w roku 1912 i pełnił funkcje mieszkalną i usługową. Obiekt jest obecnie pustostanem. W ramach inwestycji nie zmienia się sposobu użytkowania budynku. Teren inwestycji obejmuje działkę nr 282 (dawniej 63/2), zlokalizowany jest na terenie gminy Bielsko-Miasto, w ścisłym centrum miasta, w przyrynkowym kwartale B i jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Bielskiej Starówki z 1998 r. Budynek przy pl. Rynek 11 leży na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1/76 – układ urbanistyczny Bielska i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/382/12 (wpis z 2012 r.). W piwnicy przewidziano komórki lokatorskie, zaplecze techniczne budynku (w tym: rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie przyłącza wody, wymiennikownia, pomieszczenie teletechniczne, przyłącza RTV) oraz pomieszczenie na odpady stałe. Parter tworzą dwa lokale użytkowe (11a i 11b) oraz klatka schodowa stanowiąca wejście główne do części mieszkalnej. Lokale użytkowe i klatka schodowa posiadają niezależne wejścia z Rynku. Dodatkowo lokal 11a posiada dodatkowe wejście z przestrzeni klatki schodowej. Pozostałe kondygnacje, tj. piętra 1–4 stanowi część mieszkalna, gdzie przewidziano na każdej kondygnacji po dwa lokale mieszkalne z wejściem z klatki schodowej. Poddasze zostanie zaadaptowane na funkcję mieszkalną, uzupełniającą istniejący na IV piętrze lokal mieszkalny, a w części szczytowej jako strych. Dane techniczne budynku: — powierzchnia zabudowy – 411,61 m2,— powierzchnia użytkowa – 1 431,85 m2,— w tym: powierzchnia części wspólnych – 389,29 m2, — z czego: piwnica – 323,50 m2, — część wspólna – komunikacja (parter, I II, III, IV piętro) – 65,79 m2, — powierzchnia lokali użytkowych – 327,11 m2, — z czego:= lokal usługowy nr 1 – 301,41 m2, — lokal usługowy nr 2 – 25,70 m2, — powierzchnia lokali mieszkalnych – 715,45 m2, — z czego: lokal mieszkalny nr 1 – 95,17 m2, — lokal mieszkalny nr 2 – 90,49 m2, — lokal mieszkalny nr 3 – 95,15 m2, — lokal mieszkalny nr 4 – 92,68 m2, — lokal mieszkalny nr 5 – 95,59 m2, — lokal mieszkalny nr 6 – 88,28 m2, — lokal mieszkalny nr 7 – 82,13 m2, — lokal mieszkalny nr 8 – 75,96 m2, — kubatura – ok. 5 299,57 m3, — ilość kondygnacji nadziemnych – 5 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest rzeczowo i czasowo na 2 części, wykonywane w latach 2020 i 2021, obejmujące: 1) część 1 – rok 2020: a) roboty rozbiórkowe;b) wymiana stolarki okiennej;c) roboty budowlane na poziomie piwnic, parteru i I piętra;d) montaż klapy dymowej;e) przebudowa i rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej;f) przebudowa i rozbudowa instalacji wod.-kan.;g) przebudowa i rozbudowa instalacji c.o.;h) przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej, w terminie do 30 listopada 2020 r.;2) część II/2 – rok 2021: a) roboty budowlane na poziomie półpiętra, I, II, III i IV piętra;b) wykonanie nowej konstrukcji i poszycia stropodachu nad dawnym dziedzińcem;c) wykonanie nowego poszycia i odwodnienia daszków w niszach wschodniej i zachodniej;d) wykonanie nowego poszycia stropodachu nad klatką schodową;e) wymiana stolarki drzwiowej i odrestaurowanie stolarki drzwiowej;f) remont elewacji od strony podwórka;g) montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach remontu konserwatorskiego, modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego przy pl. Rynek 11 w Bielsku-Białej. Budynek główny to modernistyczna kamienica z 1912 r., murowana, o 6 kondygnacjach (z półpiętrem w szczycie), dach kryty... Show more

Others CPV Codes
 • Construction work
  45000000-7
 • Building demolition and wrecking work and earthmoving work
  45110000-1
 • Flats construction work
  45211341-1
 • Roof works and other special trade construction works
  45260000-7
 • Special trade construction works other than roof works
  45262000-1
 • Reinforced-concrete work
  45262310-7
 • Structural steel erection work
  45262400-5
 • Building installation work
  45300000-0
 • Insulation work
  45320000-6
 • Plumbing and sanitary works
  45330000-9
 • Heating, ventilation and air-conditioning installation work
  45331000-6
 • Plastering work
  45410000-4
 • Joinery work
  45421000-4
 • Floor and wall covering work
  45430000-0
 • Floor-tiling work
  45431100-8
 • Application work of protective coatings
  45442000-7
 • Painting work
  45442100-8
 • Overhaul and refurbishment work
  45453000-7
 • Construction work
  45000000-7
 • Building demolition and wrecking work and earthmoving work
  45110000-1
 • Flats construction work
  45211341-1
 • Roof works and other special trade construction works
  45260000-7
 • Special trade construction works other than roof works
  45262000-1
Show more
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA, PL2 REGION POŁUDNIOWY, PL22 Śląskie, PL225 Bielski
Miasto Bielsko-Biała, POLSKA

Polska-Bielsko-Biała: Roboty budowlane

2020/S 130-318250

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Lipnicka 26
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czerska-Sokołowska
E-mail: przetargi@zgm.eu
Tel.: +48 334990608
Faks: +48 334990611

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zgm.eu

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zgm.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja, przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno-usługowego przy pl. Rynek 11 w Bielsku-Białej w ramach remontu konserwatorskiego

Numer referencyjny: ZGM/DZ/80/2020/ADM
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach remontu konserwatorskiego, modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego przy pl. Rynek 11 w Bielsku-Białej. Zakres prac obejmuje roboty budowlane związane z adaptacją, modernizacją, przebudową istniejących pomieszczeń, przebudowę instalacji elektrycznej, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowę istniejącej wentylacji mechanicznej. Dane techniczne budynku:

— powierzchnia zabudowy – 411,61 m2,

— powierzchnia użytkowa – 1 431,85 m2,

— kubatura – ok. 5 299,57 m3,

— ilość kondygnacji nadziemnych – 5,

— powierzchnia części wspólnych – 389,29 m2,

— powierzchnia lokali użytkowych – 327,11 m2,

— powierzchnia lokali mieszkalnych – 715,45 m2.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 545 782.18 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
45211341 Roboty budowlane w zakresie mieszkań
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45431100 Kładzenie terakoty
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262000 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262310 Zbrojenie
45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45320000 Roboty izolacyjne
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000 Tynkowanie
45442000 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100 Roboty malarskie
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Bielsko-Biała, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w ramach remontu konserwatorskiego, modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku mieszkalno-usługowego przy pl. Rynek 11 w Bielsku-Białej. Budynek główny to modernistyczna kamienica z 1912 r., murowana, o 6 kondygnacjach (z półpiętrem w szczycie), dach kryty blachą. Bryła obiektu w układzie pawilonowo-skrzydłowym, pk 11 w Bielsku-Białej. Zakres prac obejmuje roboty budowlane związane z adaptacją, modernizacją, przebudową istniejących pomieszczeń, przebudowę instalacji elektrycznej, przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowę istniejącej wentylacji mechanicznej. Przedmiotowy budynek powstał w roku 1912 i pełnił funkcje mieszkalną i usługową. Obiekt jest obecnie pustostanem. W ramach inwestycji nie zmienia się sposobu użytkowania budynku. Teren inwestycji obejmuje działkę nr 282 (dawniej 63/2), zlokalizowany jest na terenie gminy Bielsko-Miasto, w ścisłym centrum miasta, w przyrynkowym kwartale B i jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Bielskiej Starówki z 1998 r. Budynek przy pl. Rynek 11 leży na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-1/76 – układ urbanistyczny Bielska i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/382/12 (wpis z 2012 r.). W piwnicy przewidziano komórki lokatorskie, zaplecze techniczne budynku (w tym: rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie przyłącza wody, wymiennikownia, pomieszczenie teletechniczne, przyłącza RTV) oraz pomieszczenie na odpady stałe. Parter tworzą dwa lokale użytkowe (11a i 11b) oraz klatka schodowa stanowiąca wejście główne do części mieszkalnej. Lokale użytkowe i klatka schodowa posiadają niezależne wejścia z Rynku. Dodatkowo lokal 11a posiada dodatkowe wejście z przestrzeni klatki schodowej. Pozostałe kondygnacje, tj. piętra 1–4 stanowi część mieszkalna, gdzie przewidziano na każdej kondygnacji po dwa lokale mieszkalne z wejściem z klatki schodowej. Poddasze zostanie zaadaptowane na funkcję mieszkalną, uzupełniającą istniejący na IV piętrze lokal mieszkalny, a w części szczytowej jako strych. Dane techniczne budynku:

— powierzchnia zabudowy – 411,61 m2,

— powierzchnia użytkowa – 1 431,85 m2,

— w tym: powierzchnia części wspólnych – 389,29 m2,

— z czego: piwnica – 323,50 m2,

— część wspólna – komunikacja (parter, I II, III, IV piętro) – 65,79 m2,

— powierzchnia lokali użytkowych – 327,11 m2,

— z czego:= lokal usługowy nr 1 – 301,41 m2,

— lokal usługowy nr 2 – 25,70 m2,

— powierzchnia lokali mieszkalnych – 715,45 m2,

— z czego: lokal mieszkalny nr 1 – 95,17 m2,

— lokal mieszkalny nr 2 – 90,49 m2,

— lokal mieszkalny nr 3 – 95,15 m2,

— lokal mieszkalny nr 4 – 92,68 m2,

— lokal mieszkalny nr 5 – 95,59 m2,

— lokal mieszkalny nr 6 – 88,28 m2,

— lokal mieszkalny nr 7 – 82,13 m2,

— lokal mieszkalny nr 8 – 75,96 m2,

— kubatura – ok. 5 299,57 m3,

— ilość kondygnacji nadziemnych – 5 1.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) realizacja przedmiotu zamówienia podzielona jest rzeczowo i czasowo na 2 części, wykonywane w latach 2020 i 2021, obejmujące:

1) część 1 – rok 2020:

a) roboty rozbiórkowe;

b) wymiana stolarki okiennej;

c) roboty budowlane na poziomie piwnic, parteru i I piętra;

d) montaż klapy dymowej;

e) przebudowa i rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej;

f) przebudowa i rozbudowa instalacji wod.-kan.;

g) przebudowa i rozbudowa instalacji c.o.;

h) przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej, w terminie do 30 listopada 2020 r.;

2) część II/2 – rok 2021:

a) roboty budowlane na poziomie półpiętra, I, II, III i IV piętra;

b) wykonanie nowej konstrukcji i poszycia stropodachu nad dawnym dziedzińcem;

c) wykonanie nowego poszycia i odwodnienia daszków w niszach wschodniej i zachodniej;

d) wykonanie nowego poszycia stropodachu nad klatką schodową;

e) wymiana stolarki drzwiowej i odrestaurowanie stolarki drzwiowej;

f) remont elewacji od strony podwórka;

g) montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: 1) Cena ofertowa brutto / Waga: 60 %
Kryterium kosztu - Nazwa: 2) Okres rękojmi i gwarancji / Waga: 25 %
Kryterium kosztu - Nazwa: 3) Kara umowna za opóźnienie terminu wykonania zamówienia / Waga: 10 %
Kryterium kosztu - Nazwa: 4) Kara umowna za opóźnienie terminu usunięcia wad i/lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji / Waga: 5 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 545 782.18 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zastrzega, że zakres rzeczowy przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu w przypadku wystąpienia:

1) robót zaniechanych, przez które rozumie się roboty przewidziane w umowie, od wykonania których odstąpiono z uzasadnionych powodów;

2) robót dodatkowych, przez które rozumie się:

a) roboty, o których mowa w art. 630 Kodeksu Cywilnego, czyli roboty opisane i wykazane w dokumentacji projektowo-technicznej, ale nie ujęte w przedmiarach robót;

b) roboty, o których mowa w ust. 4;

3) robót zamiennych, przez które rozumie się roboty nie przewidziane w umowie, a wykonywane w miejsce określonych robót przewidzianych w umowie;

4) robót odmiennych, przez które rozumie się roboty przewidziane w umowie, ale wykonywane w inny sposób lub inną technologią, niż ustalona w umowie.

2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót niemożliwych wcześniej do przewidzenia i jednocześnie niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, czyli robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy, zamówienie na te roboty zostanie udzielone Wykonawcy w trybie aneksu do umowy, o ile ich łączna wartość nie przekracza 50 % wartości wynagrodzenia określonego § 11 ust. 2. Zmiana umowy dokonana na podstawie niniejszego ustępu, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

3. Wartość zamówienia, może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w przypadku wystąpienia robót określonych powyżej, ale nie więcej niż do 15 % zamówienia podstawowego brutto, z zastrzeżeniem konieczności wykonania robót, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie realizowane w ramach projektu pod nazwą „Nowe życie w starych – nowych budynkach. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – etap I” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014–2020. Działanie 10.4. – poprawa stanu środowiska miejskiego.

II.2.14)Informacje dodatkowe

W oparciu o postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie i na zasadach określonych w § 20 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 11 do specyfikacji.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w rozdziale V § 2 ust. 1 specyfikacji, Wykonawca przedłoży:

1) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN. W przypadku, gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania Wykonawca zobowiązany będzie do jej uzupełnienia, tak aby w całym okresie ubezpieczenia wynosiła 1 000 000,00 PLN i przedłożenia niezwłocznie stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu w terminie 14 dni,

W przypadku posiadania dokumentu ubezpieczenia o wartości wyrażonej w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia wartości dokumentu ubezpieczeniowego wg kursu z dnia opublikowani ogłoszenia o zamówieniu na podstawie tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx;

2) w przypadku, gdy dotychczasowe ubezpieczenie wygasa po terminie składania ofert, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy;

3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada dokument ubezpieczenia dotyczący podmiotu, z którego zdolności finansowej lub ekonomicznej będzie korzystał na podstawie art. 22a ustawy, potwierdzającą, że ten podmiot (podwykonawca) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wymagana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli dotyczy;

4) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

2. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w rozdziale V § 2 ust. 2 specyfikacji, Wykonawca przedłoży:

1) sporządzony wg załącznika nr 8 do specyfikacji wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, obejmujący co najmniej 2 roboty budowlane w budynkach wielolokalowych o powierzchni użytkowej co najmniej 700 m2, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie, o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 % ceny brutto złożonej oferty, w tym co najmniej 1 robotę budowlaną o parametrach określonych powyżej w budynkach podlegających ochronie konserwatorskiej w rozumieniu ustawy z 23.7.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). Przez roboty odpowiadające przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania kompleksowej przebudowy, rozbudowy, dobudowy, zmiany sposobu użytkowania lub remontu obiektów budowlanych, w tym robót wykonanych w obiektach zabytkowych lub obiektach zlokalizowanych w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków, takich jak np. budynki mieszkalne, usługowe, biurowe, banki, hotele, urzędy państwowe, budynki użyteczności publicznej itp.;

2) dowody poświadczające, że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego;

3) sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do specyfikacji, wykaz osób, w którym należy wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Wykonawca winien dysponować co najmniej:

a) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami (kierownik budowy), posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub równoważne, uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w budynkach objętych ochroną konserwatorską;

b) 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi, gazowych i centralnego ogrzewania (kierownik robót), posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

c) 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne (D) i (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne;

d) co najmniej 5 pracownikami (osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę) przewidzianymi do wykonywania robót budowlanych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy, będącym załącznikiem nr 11 do specyfikacji, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1,5 % ceny całkowitej podanej w złożonej ofercie. Wniesione zabezpieczenie gwarantuje prawidłowe i rzetelne wykonanie umowy. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia z niego ewentualnie naliczonych kar umownych lub odszkodowania uzupełniającego. Wniesione zabezpieczenie służy do pokrycia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń z tytułu należnych Zamawiającemu kar umownych, kosztów zastępczego wykonania przedmiotu umowy lub zastępczego usunięcia stwierdzonych wad i usterek, roszczeń z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji oraz rękojmi - do wysokości kwoty zabezpieczenia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26 w Bielsku-Białej, POLSKA, pokój nr 11, I piętro.

2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą pobranego klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Pod względem proceduralnym i formalnym: Dorota Czerska-Sokołowska – tel. +48 334990608, e-mail: przetargi@zgm.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w § 2;

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy);

2) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy).

3. W zakresie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania, weryfikacja spełnienia tego warunku, zgodnie z art. 59 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE z 26.2.2014, dokonywana będzie w oparciu o jednolity europejski dokument zamówienia w zakresie szczegółowo określonym w rozdz. VI i VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastosowano tzw. „procedurę odwróconą” gdzie ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo, w oparciu o:

1) etap I – obejmuje ocenę wstępną, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, i która zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, zgodnie z art. 59 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE z 26.2.2014, dokumentach i oświadczeniach, wymaganych przez Zamawiającego i dołączonych do oferty. Ocena ta stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ustawy);

2) etap II – po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2 ustawy).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie w terminie 10 dni od dnia, przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020