Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy Published by Tenders Electronic Daily

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy

There are changes or additional information to this announcement. Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy (10.08.2020 20:12)

Application deadline

10.08.2020, 11:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Horticultural services
  77300000-3
Language

Polish

Contracting authority / owner

Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13 a
00-528 Warszawa
Poland
Tel.: +48 222774200
Fax: +48 222774201
E-Mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Website: www.zzw.waw.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach wykonania umowy oraz standardach jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1A–E do SIWZ, oraz w zakresach prac i wykazach cen stanowiących załącznik 4A–E do SIWZ. Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach wykonania umowy oraz standardach jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1A–E do SIWZ, oraz w zakresach prac i wykazach cen stanowiących... Show more

Lots 1

Job / name

Ogród Saski (pow. 14,6 ha)

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie Ogrodu Saskiego.

Others CPV Codes
 • Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
  90600000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Ogród Saski

Lots 2

Job / name

Park Fosa i Stoki Cytadeli (pow. 14,55 ha) wraz z fragmentem zieleni w Alei Wojska Polskiego (pow. 3,02 ha)

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie Parku Fosa i Stoków Cytadeli

Others CPV Codes
 • Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
  90600000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Park Fosa i Stoki Cytadeli

Lots 3

Job / name

Park Pole Mokotowskie (pow. 75,56 ha)

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie Parku Pole Mokotowskie.

Others CPV Codes
 • Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
  90600000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Park Pole Mokotowskie

Lots 4

Job / name

Park Praski (pow. 19,54 ha) wraz ze skwerami przy ul. Markowskiej i u zbiegu ul. Marcinkowskiego i ul. Sprzecznej (pow. 0,26 ha)

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie Parku Praskiego wraz ze skwerami przy ul. Markowskiej i u zbiegu ul. Marcinkowskiego i ul. Sprzecznej

Others CPV Codes
 • Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
  90600000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Park Praski wraz ze skwerami przy ul. Markowskiej i u zbiegu ul. Marcinkowskiego i ul. Sprzecznej

Lots 5

Job / name

Park Skaryszewski (pow. 40 ha)

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie Parku Skaryszewskiego.

Others CPV Codes
 • Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
  90600000-3
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Park Skaryszewski

Polska-Warszawa: Usługi ogrodnicze

2020/S 130-319227

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
Adres pocztowy: ul. Hoża 13 a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-528
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Tel.: +48 222774200
Faks: +48 222774201

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zzw.waw.pl

Adres profilu nabywcy: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-30-000-euro/?b=94
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy

Numer referencyjny: 36/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
77300000 Usługi ogrodnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w warunkach wykonania umowy oraz standardach jakościowych wykonania prac stanowiących załączniki nr 1A–E do SIWZ, oraz w zakresach prac i wykazach cen stanowiących załącznik 4A–E do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w maksymalnie 2 częściach zamówienia, w których suma cen ofertowych będzie największa, a w przypadku gdy suma cen ofertowych byłaby taka sama w więcej niż w 2 częściach, Zamawiający udzieli zamówienia na te części, dla których ta suma będzie największa, uwzględniając liczbę porządkową części narastająco od najmniejszej do największej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ogród Saski (pow. 14,6 ha)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ogród Saski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie Ogrodu Saskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego.

Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości – 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Park Fosa i Stoki Cytadeli (pow. 14,55 ha) wraz z fragmentem zieleni w Alei Wojska Polskiego (pow. 3,02 ha)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Park Fosa i Stoki Cytadeli

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie Parku Fosa i Stoków Cytadeli

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego.

Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Park Pole Mokotowskie (pow. 75,56 ha)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Park Pole Mokotowskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie Parku Pole Mokotowskie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego.

Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości – 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Park Praski (pow. 19,54 ha) wraz ze skwerami przy ul. Markowskiej i u zbiegu ul. Marcinkowskiego i ul. Sprzecznej (pow. 0,26 ha)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Park Praski wraz ze skwerami przy ul. Markowskiej i u zbiegu ul. Marcinkowskiego i ul. Sprzecznej

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie Parku Praskiego wraz ze skwerami przy ul. Markowskiej i u zbiegu ul. Marcinkowskiego i ul. Sprzecznej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego.

Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Park Skaryszewski (pow. 40 ha)

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Park Skaryszewski

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace ogrodniczo-porządkowe na terenie Parku Skaryszewskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2020
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wartości 50 % zamówienia podstawowego.

Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości – 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeśli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje przez nieprzerwalny okres kolejnych min. 8 miesięcy, w ramach jednej lub kilku umów:

1) prace polegające na utrzymaniu terenu zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013, poz. 627 z późn. zm.) za łączną kwotę nie mniejszą niż:

— dla części I – 700 000, 00 PLN brutto,

— dla części II – 300 000,00 PLN brutto,

— dla części III – 700 000,00 PLN brutto,

— dla części IV – 250 000,00 PLN brutto,

— dla części V – 700 000,00 PLN brutto,

z zaznaczeniem, że wartość wykazanej pojedynczej umowy nie może być niższa niż:

— dla części I – 300 000, 00 PLN brutto,

— dla części II – 200 000,00 PLN brutto,

— dla części III – 400 000,00 PLN brutto,

— dla części IV – 150 000,00 PLN brutto,

— dla części V – 400 000,00 PLN brutto.

Składając ofertę na więcej niż jedną część, należy odpowiednio zsumować powyższe wartości.

Zakres prac na każdym z wykazanych terenów dla poszczególnych części powinien być wykonywany w ramach jednej umowy i obejmować minimum:

— pielęgnację zieleni niskiej (trawniki, krzewy, żywopłoty),

— pielęgnację zieleni wysokiej,

— utrzymanie czystości na terenie,

— utrzymania i naprawy istniejącej na terenie infrastruktury (np. ławki, kosze, murki, schody, nawierzchnie);

oraz

2) prace polegające na sadzeniu i pielęgnacji ukwiecenia sezonowego o powierzchni łącznej nie mniejszej niż:

— dla części I – 500 m2,

— dla części II – 100 m2,

— dla części III – 200 m2,

— dla części IV –150 m2,

— dla części V – 400 m2.

Ukwiecenie może być częścią zakresu prac na wykazanym terenie lub na innych terenach.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa, POLSKA, pok. 16

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Lipiec 2023

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej jako „jednolity dokument”), stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. V SIWZ. Jednolity dokument stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają speł. warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1.2. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.1. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

3.1.1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje lub poświadczenia, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 5 do SIWZ;

3.2. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

3.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego, tytułem środka zapobiegawczego, zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

3.2.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-767
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587722
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020