Konsult konstruktör bygg Published by Tenders Electronic Daily

Konsult konstruktör bygg

Application deadline

11.08.2020, 23:59 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
    71000000-8
Language

Swedish

Contracting authority / owner

Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Salagatan 18
753 30 Uppsala
Sweden
Tel.: +46 701142026
E-Mail: per-arne.jander@socab.se
Website: http://www.skolfastigheter.uppsala.se/

assignment

Ramavtalet omfattar nedanstående• Förstudie (steg 1)• Förslagshandling (steg 2)• Projektering/upphandling (steg 3)• Produktionsskede (steg 4)

Description of procurement /scope of services

Ramavtalet omfattar nedanstående• Förstudie (steg 1)• Förslagshandling (steg 2)• Projektering/upphandling (steg 3)• Produktionsskede (steg 4)

Others CPV Codes
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
    71000000-8
Project adress

Region (NUTS code): SE121 Uppsala län

Sverige-Uppsala: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster

2020/S 121-296097

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
Nationellt registreringsnummer: 556911-0751
Postadress: Salagatan 18
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 30
Land: Sverige
Kontaktperson: Per-Arne Jander
E-post: per-arne.jander@socab.se
Telefon: +46 701142026

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.skolfastigheter.uppsala.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=52035
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=52035
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsult konstruktör bygg

Referensnummer: SFB-2020-00316
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtalet omfattar nedanstående

• Förstudie (steg 1)

• Förslagshandling (steg 2)

• Projektering/upphandling (steg 3)

• Produktionsskede (steg 4)

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71000000 Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtalet omfattar nedanstående

• Förstudie (steg 1)

• Förslagshandling (steg 2)

• Projektering/upphandling (steg 3)

• Produktionsskede (steg 4)

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 12 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/10/2020
Slut: 30/09/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/08/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/08/2020
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Postadress: Kungsgatan 49
Ort: Uppsala
Postnummer: 753 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Telefon: +46 184316300
Fax: +46 18100034

Internetadress: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/06/2020