Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας 26 εποπτευόμενων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Published by Tenders Electronic Daily

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας 26 εποπτευόμενων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Application deadline

31.08.2020, 15:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Building-cleaning services
    90911200-8
Language

Greek

Contracting authority / owner

Εφετείο Θεσσαλονίκης
26ης Οκτωβρίου 3 - 5
546 26 Θεσσαλονίκη
Greece
Tel.: +30 2313311454
E-Mail: efeteio.promithies@thess-courts.gr
Website: www.efeteio-thess.gr

assignment

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε 26 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Description of procurement /scope of services

Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας 26 εποπτευόμενων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

2020/S 141-347174

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Εφετείο Θεσσαλονίκης
Ταχ. διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 3 - 5
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
Ταχ. κωδικός: 546 26
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efeteio.promithies@thess-courts.gr
Τηλέφωνο: +30 2313311454

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.efeteio-thess.gr

I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.efeteio-thess.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας 26 εποπτευόμενων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90911200 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε 26 εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 411 290.32 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL522 Θεσσαλονίκη
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας 26 εποπτευόμενων φορέων του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Παράταση σύμφωνα με το άρθ. 132, Ν. 4412/2016.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.12)Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.5)Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.4)Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/08/2020
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 02/09/2021
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/09/2020
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:

Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/07/2020