Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022 na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w podziale na zadania częściowe Published by Tenders Electronic Daily

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022 na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w podziale na zadania częściowe

Application deadline

04.09.2020, 10:30 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Ice-clearing services
  90630000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce
Poland
Tel.: +48 413470480
Fax: +48 413470470
E-Mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Website: www.szdw.kielce.com.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022 na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w podziale na zadania częściowe.Zamówienie obejmuje 8 niezależnych tematów w podziale na poszczególne jednostki sprzętu.Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Warunkami szczegółowymi umowy i wzorem umowy, Warunkami technicznymi wykonania robót prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg oraz Standardami zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zarządzanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach od sezonu zimowego 2020/2021. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022 na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w podziale na zadania częściowe.Zamówienie obejmuje 8 niezależnych tematów w podziale na poszczególne... Show more

Lots 1

Job / name

Temat N.1

Description of procurement /scope of services

Temat N.1 Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługosolarki OZAMET (własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta).Przewidywany zakres robót wynosi 6 500 km

Others CPV Codes
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Ice-clearing services
  90630000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

Lots 2

Job / name

Temat N.2

Description of procurement /scope of services

Temat N.2 Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługosolarki OZAMET(własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta).Przewidywany zakres robót wynosi 6 500 km

Others CPV Codes
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Ice-clearing services
  90630000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

Lots 3

Job / name

Temat N.3

Description of procurement /scope of services

Temat N.3 Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługosolarki OZAMET (własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta).Przewidywany zakres robót wynosi 6 500 km.

Others CPV Codes
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Ice-clearing services
  90630000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

Lots 4

Job / name

Temat N.4

Description of procurement /scope of services

Temat N.4 Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługosolarki OZAMET (własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta).Przewidywany zakres robót wynosi 6 500 km

Others CPV Codes
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Ice-clearing services
  90630000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

Lots 5

Job / name

Temat N.5

Description of procurement /scope of services

Temat N.5 Usługi (załadunek materiałów) dotyczące zimowego utrzymania dróg wykonywane ładowarką poj.1 do 1,5 m3 (własność oferenta).Przewidywany zakres robót wynosi 300 godz. pracy sprzętu

Others CPV Codes
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Ice-clearing services
  90630000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

Lots 6

Job / name

Temat N.6

Description of procurement /scope of services

Temat N.6 Odśnieżanie dróg przy użyciu ładowarki o pojemności 2 m3 (własność oferenta).Przewidywany zakres robót 100 godzin – praca na wezwanie w zależności od warunków panujących na drogach

Others CPV Codes
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Ice-clearing services
  90630000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

Lots 7

Job / name

Temat N.7

Description of procurement /scope of services

Temat N.7 Odśnieżanie dróg przy użyciu pługa ciężkiego (własność oferenta) na nośniku ciężkim (własność oferenta).Przewidywany zakres robót 3 000 km – praca na wezwanie w zależności od warunków panujących na drogach.Temat N.7 dotyczy Obwodu Drogowego w Nowej Słupi i Ćmielowie.Miejsce stacjonowania OD Nowa Słupia.Możliwość dysponowania sprzętu przez OD Nowa Słupia lub OD Ćmielów Temat N.7 Odśnieżanie dróg przy użyciu pługa ciężkiego (własność oferenta) na nośniku ciężkim (własność oferenta).Przewidywany zakres robót 3 000 km – praca na wezwanie w zależności od warunków panujących na drogach.Temat N.7 dotyczy Obwodu Drogowego w Nowej Słupi i Ćmielowie.Miejsce... Show more

Others CPV Codes
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Ice-clearing services
  90630000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

Lots 8

Job / name

Temat N.8

Description of procurement /scope of services

Temat N.8 Zwalczanie śliskości zimowej na chodnikach przy użyciu posypywarki Danrob NSP MINI i pługa odśnieżnego Danrob PC 01.M 2.0 (własność RDW) na nośniku o ładowności do 3,5 T (własność oferenta).Przewidywany zakres robót 4 000 km – praca na wezwanie w zależności od warunków panujących na drogach Temat N.8 Zwalczanie śliskości zimowej na chodnikach przy użyciu posypywarki Danrob NSP MINI i pługa odśnieżnego Danrob PC 01.M 2.0 (własność RDW) na nośniku o ładowności do 3,5 T (własność oferenta).Przewidywany zakres robót 4 000 km – praca na wezwanie w zależności od warunków... Show more

Others CPV Codes
 • Snow-clearing services
  90620000-9
 • Ice-clearing services
  90630000-2
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA
Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

Polska-Kielce: Usługi usuwania oblodzeń

2020/S 144-354928

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 72
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 25-602
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Tel.: +48 413470480
Faks: +48 413470470

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szdw.kielce.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022 na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w podziale na zadania częściowe

Numer referencyjny: 38/2020
II.1.2)Główny kod CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022 na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi w podziale na zadania częściowe.

Zamówienie obejmuje 8 niezależnych tematów w podziale na poszczególne jednostki sprzętu.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Warunkami szczegółowymi umowy i wzorem umowy, Warunkami technicznymi wykonania robót prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg oraz Standardami zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zarządzanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach od sezonu zimowego 2020/2021.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Temat N.1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

II.2.4)Opis zamówienia:

Temat N.1 Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługosolarki OZAMET (własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta).

Przewidywany zakres robót wynosi 6 500 km

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 15/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Temat N.2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

II.2.4)Opis zamówienia:

Temat N.2 Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługosolarki OZAMET(własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta).

Przewidywany zakres robót wynosi 6 500 km

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 15/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Temat N.3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

II.2.4)Opis zamówienia:

Temat N.3 Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługosolarki OZAMET (własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta).

Przewidywany zakres robót wynosi 6 500 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 15/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Temat N.4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

II.2.4)Opis zamówienia:

Temat N.4 Zwalczanie śliskości zimowej na drogach przy użyciu pługosolarki OZAMET (własność RDW) na nośniku średnim (własność oferenta).

Przewidywany zakres robót wynosi 6 500 km

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 15/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Temat N.5

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

II.2.4)Opis zamówienia:

Temat N.5 Usługi (załadunek materiałów) dotyczące zimowego utrzymania dróg wykonywane ładowarką poj.1 do 1,5 m3 (własność oferenta).

Przewidywany zakres robót wynosi 300 godz. pracy sprzętu

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 15/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Temat N.6

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

II.2.4)Opis zamówienia:

Temat N.6 Odśnieżanie dróg przy użyciu ładowarki o pojemności 2 m3 (własność oferenta).

Przewidywany zakres robót 100 godzin – praca na wezwanie w zależności od warunków panujących na drogach

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 15/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Temat N.7

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

II.2.4)Opis zamówienia:

Temat N.7 Odśnieżanie dróg przy użyciu pługa ciężkiego (własność oferenta) na nośniku ciężkim (własność oferenta).

Przewidywany zakres robót 3 000 km – praca na wezwanie w zależności od warunków panujących na drogach.

Temat N.7 dotyczy Obwodu Drogowego w Nowej Słupi i Ćmielowie.

Miejsce stacjonowania OD Nowa Słupia.

Możliwość dysponowania sprzętu przez OD Nowa Słupia lub OD Ćmielów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 15/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Temat N.8

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Drogi wojewódzkie na terenie Obwodu Drogowego w Nowej Słupi

II.2.4)Opis zamówienia:

Temat N.8 Zwalczanie śliskości zimowej na chodnikach przy użyciu posypywarki Danrob NSP MINI i pługa odśnieżnego Danrob PC 01.M 2.0 (własność RDW) na nośniku o ładowności do 3,5 T (własność oferenta).

Przewidywany zakres robót 4 000 km – praca na wezwanie w zależności od warunków panujących na drogach

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu reakcji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2020
Koniec: 15/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

1. do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (forma dokumentu oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ;

2. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć:

a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione/y nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) oświadczenie Wykonawcy (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

i) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.

Wyszczególnienie pełnego katalogu dokumentów nie jest możliwe ze względu na ograniczenia techniczne. Pełna informacja znajduje się w rozdz. VII–VIII SIWZ

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 8 „Wykaz usług” – przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 9 „Potencjał techniczny”.

Forma w/w dokumentów - oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ (forma dokumentu oryginał w postaci dokumentu elektronicznego, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.).

3. Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż wskazana przez Zamawiającego będą przeliczone wg średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania (dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).

4. Wszystkie dokumenty winny być składane w języku polskim w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty przedstawione w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiedni Wykonawca, podmiot, na którego sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej jeśli wykaże odpowiednie:

a) Potencjał techniczny:

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w pełni sprawnymi jednostkami podstawowego sprzętu określonego w pkt 9 Warunków szczegółowych umowy, stanowiących załącznik do SIWZ, niezbędnego do wykonania zamówienia.

b) Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie w zakresie świadczenia usług sprzętowo – transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich lub krajowych przez co najmniej 1 sezon zimowy.

Spełnienie powyższego warunku uprawnia do złożenia oferty na wszystkie wybrane zadania

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w Załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.

Zaplata za zrealizowane zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami z konta Zamawiającego

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Sesja otwarcia ofert jest jawna i dokonana będzie u Zamawiającego – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, sala konferencyjna, pokój nr 215, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na platformie w zakładce „Załączniki” i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, kryteriów oceny ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m. in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajdują się w SIWZ rozdz.VII–VIII (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach ogłoszenia),

— sposobu porozumiewania się, sposobu sporządzenia, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w SIWZ rozdz. pkt X–XIV.

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. z 2020, poz.344), tj. elektronicznej platformy przetargowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pod adresem: https://szdw-kielce.logintrade.net (dalej zwana: „platformą”), do której dostęp możliwy jest również poprzez stronę internetową Zamawiającego wskazaną w rozdziale I SIWZ, w zakładce „Platforma zamówień publicznych”. Niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na platformie https://szdw-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składane przez Wykonawców oferty,zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty składane sąw oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem (zgodnie z opisem zawartym w rozdziale II pkt 4).

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SIWZ, zmiany umowy zostały określone w paragrafie 12 wzoru umowy.

5. Zamawiający działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce; inspektorem ochrony danych osobowych w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, ul. Jagiellońska 72, 25-602 Kielce, POLSKA, jest pan Grzegorz Wieczorek, kontakt: g.wieczorek@szdw.kielce.com.pl, telefon 41 347-04-80 w. 78.

Z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia, ograniczoną zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach ogłoszenia – wszelkie informacje w zakresie RODO zawarte zostały w rozdziale I SIWZ.

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat postępowania i zamówienia (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ,gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowania powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020