Maatschappelijke opvang beschermd wonen Published by Tenders Electronic Daily

Maatschappelijke opvang beschermd wonen

Application deadline

26.08.2020, 12:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
 • Health and social work services
  85000000-9
Language

Dutch

Contracting authority / owner

Gemeente Amsterdam Cluster Sociaal
Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam
Netherlands
E-Mail: inkoopsociaal@amsterdam.nl
Website: https://www.amsterdam.nl/

assignment

In het kader van deze Aanbesteding is de gemeente Amsterdam voornemens om maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) in te kopen. Het doel van de opdracht is om mensen uit de regio Amsterdam- Amstelland, die dat nodig hebben, te ondersteunen om deel te kunnen nemen aan de samenleving en de eigen regie van mensen te bevorderen. Onder MOBW wordt verstaan ondersteuning en/of verblijf voor mensen met een stapeling van psychosociale en/of psychiatrische en/of lichtverstandelijke beperking (LVB) en andere complexe ondersteuningsvragen, al dan niet met een achtergrond van dak- en thuisloosheid. Zij zijn (nog) niet in staat zelfstandig en zonder begeleiding te wonen. In het kader van deze Aanbesteding is de gemeente Amsterdam voornemens om maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) in te kopen. Het doel van de opdracht is om mensen uit de regio Amsterdam- Amstelland, die dat nodig hebben, te ondersteunen om deel te kunnen nemen aan de samenleving en de eigen... Show more

Lots 1

Job / name

Begeleid thuis

Description of procurement /scope of services

Begeleid thuis bestaat uit intensieve en/of specialistische begeleiding die plaatsvindt op een zelfstandige of stabiele woonplek en die herstelgericht wordt ingezet op het vergroten en/of behouden van de zelfredzaamheid en participatie aan de maatschappij en het voorkomen, oplossen en beheersen van crisissituaties. De begeleiding bestaat uit het ondersteunen van de cliënt om zelfredzamer te worden op diverse levensgebieden: huisvesting, werk & opleiding, inkomen & budgetbeheer, administratie, zinvolle tijdsbesteding, het voeren van een huishouden, huiselijke relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid (inclusief gedrag), middelengebruik, vaardigheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), het structureren van de dag, opbouwen van een sociaal netwerk, herstellen van contacten en voorkomen van eenzaamheid, opvoeden en hechting indiener sprake is van ouder(s) met kinderen.Begeleid thuis bestaat uit drie verschillende gradaties van intensiteit waardoor de aanbieder de passende ondersteuning kan inzetten. De aanbieder kan hierdoor mee bewegen aan de behoefte van de cliënt. Begeleid thuis regulier;Begeleid thuis intensief;Begeleid thuis zeer intensief. Begeleid thuis bestaat uit intensieve en/of specialistische begeleiding die plaatsvindt op een zelfstandige of stabiele woonplek en die herstelgericht wordt ingezet op het vergroten en/of behouden van de zelfredzaamheid en participatie aan de maatschappij en het voorkomen, oplossen en beheersen van crisissituaties.... Show more

Others CPV Codes
 • Health and social work services
  85000000-9
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Regio Amsterdam Amstelland.

Lots 2

Job / name

Beschermd verblijf

Description of procurement /scope of services

Bij Beschermd verblijf regulier wordt intensieve specialistische begeleiding herstelgericht ingezet op het vergroten en/of behouden van de zelfredzaamheid, het voorkomen en oplossen van crisissituaties en het toewerken naar een mogelijke volgende stap van zelfstandiger wonen. De intensieve begeleiding vindt plaats vanuit de 24-uursvoorziening waar de cliënt verblijft en wordt ingezet op diverse levensgebieden zoals: geestelijke en lichamelijke gezondheid (inclusief gedrag), middelengebruik, het structureren van de dag, vaardigheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), het op orde houden van de woonruimte, herstellen van contacten, opbouwen van een sociaal netwerk, zinvolle tijdsbesteding, werk & opleiding, inkomen & budgetbeheer, administratie en deelnemen aan de maatschappij.Binnen Beschermd verblijf wordt onderscheid gemaakt in drie voorzieningen met een verschillende intensiteit aan ondersteuning. De voorzieningen gaan over verblijflocaties waar 24-uurs zorg geboden wordt. Het verschil heeft te maken met de doelgroep die de Gemeente beoogt in deze voorzieningen: Beschermd verblijf regulierBeschermd verblijf intensiefBeschermd verblijf zeer intensief Bij Beschermd verblijf regulier wordt intensieve specialistische begeleiding herstelgericht ingezet op het vergroten en/of behouden van de zelfredzaamheid, het voorkomen en oplossen van crisissituaties en het toewerken naar een mogelijke volgende stap van zelfstandiger wonen. De intensieve begeleiding... Show more

Others CPV Codes
 • Health and social work services
  85000000-9
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Regio Amsterdam Amstelland.

Lots 3

Job / name

Respijtvoorzieningen

Description of procurement /scope of services

Respijtvoorzieningen zijn kleine voorzieningen in de wijk waar cliënten tijdelijk kunnen verblijven wanneer het in de eigen woning even niet lukt. Doel is om de druk voor de cliënt te verlichten en rust te creëren zodat terugkeer naar de eigen woning mogelijk is. Met de beweging naar meer zelfstandig wonen in de wijk is dit een belangrijk instrument om cliënten langer zelfstandig te laten wonen. Respijtvoorzieningen zijn kleine voorzieningen in de wijk waar cliënten tijdelijk kunnen verblijven wanneer het in de eigen woning even niet lukt. Doel is om de druk voor de cliënt te verlichten en rust te creëren zodat terugkeer naar de eigen woning mogelijk is. Met de beweging naar meer zelfstandig... Show more

Others CPV Codes
 • Health and social work services
  85000000-9
Project adress

Region (NUTS code): NL NEDERLAND
Regio Amsterdam Amstelland.

Nederland-Amsterdam: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2020/S 127-310860

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amsterdam Cluster Sociaal
Nationaal identificatienummer: 34366967
Postadres: Jodenbreestraat 25
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1011 NH
Land: Nederland
Contactpersoon: Yesim Bomba
E-mail: inkoopsociaal@amsterdam.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.amsterdam.nl/

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=146127

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=146127
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maatschappelijke opvang beschermd wonen

Referentienummer: AIS-2019-0025
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

In het kader van deze Aanbesteding is de gemeente Amsterdam voornemens om maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) in te kopen. Het doel van de opdracht is om mensen uit de regio Amsterdam- Amstelland, die dat nodig hebben, te ondersteunen om deel te kunnen nemen aan de samenleving en de eigen regie van mensen te bevorderen. Onder MOBW wordt verstaan ondersteuning en/of verblijf voor mensen met een stapeling van psychosociale en/of psychiatrische en/of lichtverstandelijke beperking (LVB) en andere complexe ondersteuningsvragen, al dan niet met een achtergrond van dak- en thuisloosheid. Zij zijn (nog) niet in staat zelfstandig en zonder begeleiding te wonen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 034 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Begeleid thuis

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Amsterdam Amstelland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Begeleid thuis bestaat uit intensieve en/of specialistische begeleiding die plaatsvindt op een zelfstandige of stabiele woonplek en die herstelgericht wordt ingezet op het vergroten en/of behouden van de zelfredzaamheid en participatie aan de maatschappij en het voorkomen, oplossen en beheersen van crisissituaties. De begeleiding bestaat uit het ondersteunen van de cliënt om zelfredzamer te worden op diverse levensgebieden: huisvesting, werk & opleiding, inkomen & budgetbeheer, administratie, zinvolle tijdsbesteding, het voeren van een huishouden, huiselijke relaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid (inclusief gedrag), middelengebruik, vaardigheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), het structureren van de dag, opbouwen van een sociaal netwerk, herstellen van contacten en voorkomen van eenzaamheid, opvoeden en hechting indiener sprake is van ouder(s) met kinderen.

Begeleid thuis bestaat uit drie verschillende gradaties van intensiteit waardoor de aanbieder de passende ondersteuning kan inzetten. De aanbieder kan hierdoor mee bewegen aan de behoefte van de cliënt. Begeleid thuis regulier;Begeleid thuis intensief;Begeleid thuis zeer intensief.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Integraliteit en afgestemde zorgverlening op cliëntniveau / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenwerken en leren op organisatie en netwerkniveau / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Deskundigheid van zorgpersoneel / Weging: 20
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 357 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2021
Einde: 01/01/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Drie x een jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beschermd verblijf

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Amsterdam Amstelland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bij Beschermd verblijf regulier wordt intensieve specialistische begeleiding herstelgericht ingezet op het vergroten en/of behouden van de zelfredzaamheid, het voorkomen en oplossen van crisissituaties en het toewerken naar een mogelijke volgende stap van zelfstandiger wonen. De intensieve begeleiding vindt plaats vanuit de 24-uursvoorziening waar de cliënt verblijft en wordt ingezet op diverse levensgebieden zoals: geestelijke en lichamelijke gezondheid (inclusief gedrag), middelengebruik, het structureren van de dag, vaardigheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), het op orde houden van de woonruimte, herstellen van contacten, opbouwen van een sociaal netwerk, zinvolle tijdsbesteding, werk & opleiding, inkomen & budgetbeheer, administratie en deelnemen aan de maatschappij.

Binnen Beschermd verblijf wordt onderscheid gemaakt in drie voorzieningen met een verschillende intensiteit aan ondersteuning. De voorzieningen gaan over verblijflocaties waar 24-uurs zorg geboden wordt. Het verschil heeft te maken met de doelgroep die de Gemeente beoogt in deze voorzieningen: Beschermd verblijf regulierBeschermd verblijf intensiefBeschermd verblijf zeer intensief

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Integraliteit en afgestemde zorgverlening op cliëntniveau / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Samenwerken, passende ondersteuning en leren op organisatie en netwerkniveau / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Deskundigheid van zorgpersoneel / Weging: 30
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 671 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2021
Einde: 01/01/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Drie x een jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Respijtvoorzieningen

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Amsterdam Amstelland.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Respijtvoorzieningen zijn kleine voorzieningen in de wijk waar cliënten tijdelijk kunnen verblijven wanneer het in de eigen woning even niet lukt. Doel is om de druk voor de cliënt te verlichten en rust te creëren zodat terugkeer naar de eigen woning mogelijk is. Met de beweging naar meer zelfstandig wonen in de wijk is dit een belangrijk instrument om cliënten langer zelfstandig te laten wonen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van dienstverlening / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 750 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 30/04/2021
Einde: 01/01/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Drie x een jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsleidraad.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie aanbestedingsleidraad.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie aanbestedingsleidraad.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie aanbestedingsleidraad.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 180 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Amsterdam.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/07/2020