Dostawa urządzenia do głębokiego trawienia krzemu DRIE Bosch Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa urządzenia do głębokiego trawienia krzemu DRIE Bosch

Application deadline

29.07.2020, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
  • Machines and apparatus for testing and measuring
    38540000-2
Language

Polish

Contracting authority / owner

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Poland
Tel.: +48 225487743
E-Mail: michal.urbanski@ite.lukasiewicz.gov.pl
Website: www.ite.waw.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego urządzenia do głębokiego trawienia krzemu DRIE Bosch wraz z obsługą gwarancyjną i serwisową, dokumentacją oraz szkoleniami.

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego urządzenia do głębokiego trawienia krzemu DRIE Bosch wraz z obsługą gwarancyjną i serwisową, dokumentacją oraz szkoleniami.

Project adress

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej Zakład Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych, ul. Okulickiego 5E, 05-500 Piaseczno, POLSKA.

Polska-Warszawa: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

2020/S 120-291460

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
Adres pocztowy: al. Lotników 32/46
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-668
Państwo: Polska
E-mail: michal.urbanski@ite.lukasiewicz.gov.pl
Tel.: +48 225487743

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ite.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ite.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzenia do głębokiego trawienia krzemu DRIE Bosch

Numer referencyjny: K1/28/2020
II.1.2)Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego urządzenia do głębokiego trawienia krzemu DRIE Bosch wraz z obsługą gwarancyjną i serwisową, dokumentacją oraz szkoleniami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej Zakład Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych, ul. Okulickiego 5E, 05-500 Piaseczno, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i testowanie fabrycznie nowego urządzenia do głębokiego trawienia krzemu DRIE Bosch wraz z obsługą gwarancyjną i serwisową, dokumentacją oraz szkoleniami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMA.01.01.00-14-9873/17-00 „Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN. Zamawiający działając w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przewiduje się udzielenie zaliczki, szczegółowe informacje w rozdz. XX SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełniania tego warunku aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał dostawę co najmniej 1 dostawę urządzenia do głębokiego trawienia krzemu DRIE Bosch o wartości minimum 1 250 000,00 PLN netto.

Jeżeli wartość dostawy wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem ogłoszenia o zamówieniu.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego:

wykaz wykonanych dostaw – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę urządzenia do głębokiego trawienia krzemu DRIE Bosch wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udostępnionej na stronie http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej, al. Lotników 32/46, Warszawa, POLSKA, budynek VI, pokój 214

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Oferta ma być złożona w formie elektronicznej. W celu wstępnego wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), który składa się również w formie elektronicznej. Forma elektroniczna – forma z podpisami kwalifikowanymi elektronicznymi. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania ofert opisane zostały w instrukcji użytkownika systemu dostępnej na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć – na wezwanie Zamawiającego:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, dotyczą urzędujących członków organu zarządzającego, członków organu nadzorczego, wspólników w spółce jawnej lub spółce partnerskiej, komplementariuszy w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej, prokurentów oraz podmiotu zbiorowego;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);

c) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

IV. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykaz dokumentów i oświadczeń został określony w rozdz. VII pkt 3 i 4 SIWZ udostępnionej na stronie http://www.ite.waw.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne/

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/06/2020