Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz Delegatury MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie w sprzęt do dokonywania czynności kontrolnych w lotniczych przejśc... Published by Tenders Electronic Daily

Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz Delegatury MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie w sprzęt do dokonywania czynności kontrolnych w lotniczych przejśc...

Application deadline

31.08.2020, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
  38000000-5
Language

Polish

Contracting authority / owner

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Poland
Tel.: +48 226956685
Fax: +48 226956019
E-Mail: przetarg@mazowieckie.pl
Website: http://bip.mazowieckie.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz Delegatury MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie w sprzęt do dokonywania czynności kontrolnych w lotniczych przejściach granicznych na terenie województwa mazowieckiego, w podziale na 8 części. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz Delegatury MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie w sprzęt do dokonywania czynności kontrolnych w lotniczych przejściach granicznych na terenie województwa mazowieckiego, w podziale... Show more

Lots 1

Job / name

Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie 2 szt. komór fitotronowych z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie 2 szt. komór fitotronowych z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Others CPV Codes
 • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
  38000000-5

Lots 2

Job / name

Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie szafy termostatycznej z funkcją fotoperiodu z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie szafy termostatycznej z funkcją fotoperiodu z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Others CPV Codes
 • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
  38000000-5

Lots 3

Job / name

Zakup oraz dostarczenie termomiksera z dwoma blokami grzejnymi na probówki 1,5 i 2 ml oraz pokrywą z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie termomiksera z dwoma blokami grzejnymi na probówki 1,5 i 2 ml oraz pokrywą z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Others CPV Codes
 • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
  38000000-5

Lots 4

Job / name

Zakup, dostarczenie, instalacja i uruchomienie mikroskopu laboratoryjnego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie, instalacja i uruchomienie mikroskopu laboratoryjnego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Others CPV Codes
 • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
  38000000-5

Lots 5

Job / name

Zakup, dostarczenie i uruchomienie mikroskopu biologicznego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i uruchomienie mikroskopu biologicznego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Others CPV Codes
 • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
  38000000-5

Lots 6

Job / name

Zakup oraz dostarczenie spektrometru do wykrywania narkotyków / materiałów wybuchowych / metali z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Towarowego I w Warszawie w Delegaturze MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie spektrometru do wykrywania narkotyków / materiałów wybuchowych / metali z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Towarowego I w Warszawie w Delegaturze MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie.

Others CPV Codes
 • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
  38000000-5

Lots 7

Job / name

Zakup oraz dostarczenie 2 szt. urządzeń do wykrywania narkotyków z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie w Delegaturze MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie 2 szt. urządzeń do wykrywania narkotyków z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie w Delegaturze MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie.

Others CPV Codes
 • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
  38000000-5

Lots 8

Job / name

Zakup oraz dostarczenie urządzenia do wykrywania narkotyków z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Port Lotniczy Warszawa-Modlin w Delegaturze MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie

Description of procurement /scope of services

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie urządzenia do wykrywania narkotyków z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Port Lotniczy Warszawa-Modlin w Delegaturze MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie.

Others CPV Codes
 • Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
  38000000-5

Polska-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2020/S 144-353810

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Dmowski
E-mail: przetarg@mazowieckie.pl
Tel.: +48 226956685
Faks: +48 226956019

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.mazowieckie.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.mazowieckie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz Delegatury MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie w sprzęt do dokonywania czynności kontrolnych w lotniczych przejśc...

Numer referencyjny: BOU-IV.272.33.2020
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz Delegatury MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie w sprzęt do dokonywania czynności kontrolnych w lotniczych przejściach granicznych na terenie województwa mazowieckiego, w podziale na 8 części.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie 2 szt. komór fitotronowych z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie 2 szt. komór fitotronowych z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie szafy termostatycznej z funkcją fotoperiodu z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie szafy termostatycznej z funkcją fotoperiodu z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oraz dostarczenie termomiksera z dwoma blokami grzejnymi na probówki 1,5 i 2 ml oraz pokrywą z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie termomiksera z dwoma blokami grzejnymi na probówki 1,5 i 2 ml oraz pokrywą z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostarczenie, instalacja i uruchomienie mikroskopu laboratoryjnego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie, instalacja i uruchomienie mikroskopu laboratoryjnego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup, dostarczenie i uruchomienie mikroskopu biologicznego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie i uruchomienie mikroskopu biologicznego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oraz dostarczenie spektrometru do wykrywania narkotyków / materiałów wybuchowych / metali z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Towarowego I w Warszawie w Delegaturze MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie spektrometru do wykrywania narkotyków / materiałów wybuchowych / metali z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Towarowego I w Warszawie w Delegaturze MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oraz dostarczenie 2 szt. urządzeń do wykrywania narkotyków z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie w Delegaturze MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie

Część nr: 7a
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie 2 szt. urządzeń do wykrywania narkotyków z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Osobowego w Warszawie w Delegaturze MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oraz dostarczenie urządzenia do wykrywania narkotyków z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Port Lotniczy Warszawa-Modlin w Delegaturze MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie

Część nr: 7b
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921 Radomski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie urządzenia do wykrywania narkotyków z przeznaczeniem dla Oddziału Celnego Port Lotniczy Warszawa-Modlin w Delegaturze MUCS III „Port Lotniczy” w Warszawie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 0,4
Cena - Waga: 0,6
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5, pok. 230, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020