Działania informacyjne i promujące dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze” Published by Tenders Electronic Daily

Działania informacyjne i promujące dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze”

There are changes or additional information to this announcement. Działania informacyjne i promujące dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze” (07.08.2020 20:26)

Application deadline

14.08.2020, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Promotional services
    79342200-5
Language

Polish

Contracting authority / owner

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Poland
E-Mail: ewa.wrobel@plk-sa.pl
Website: http://plk-sa.pl

assignment

Działania informacyjne i promujące dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze”

Description of procurement /scope of services

Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej z wykorzystaniem narzędzi:1. artykuł sponsorowany/reklama w prasie;2. artykuł sponsorowany w internecie;3. briefing prasowy/wizyta na terenie inwestycji;4. materiały informacyjne na stronę internetową;5. dokumentacja fotograficzna;6. materiały informacyjne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący tom III SIWZ. Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej z wykorzystaniem narzędzi:1. artykuł sponsorowany/reklama w prasie;2. artykuł sponsorowany w internecie;3. briefing prasowy/wizyta na terenie inwestycji;4. materiały informacyjne na stronę internetową;5. dokumentacja fotograficzna;6.... Show more

Others CPV Codes
  • Advertising services
    79341000-6
  • Advertising campaign services
    79341400-0
Project adress

Region (NUTS code): PL POLSKA

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie promocji

2020/S 144-355741

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Wróbel – PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region Centralny, ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa
E-mail: ewa.wrobel@plk-sa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region Centralny
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Wileńska 10A (parter) – pok. 01
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-414
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Wróbel
E-mail: ewa.wrobel@plk-sa.pl
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Adresy internetowe:

Główny adres: http://plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

I.6)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Działania informacyjne i promujące dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze”

Numer referencyjny: IREZA1u-216-30/20
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Działania informacyjne i promujące dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341000 Usługi reklamowe
79341400 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej z wykorzystaniem narzędzi:

1. artykuł sponsorowany/reklama w prasie;

2. artykuł sponsorowany w internecie;

3. briefing prasowy/wizyta na terenie inwestycji;

4. materiały informacyjne na stronę internetową;

5. dokumentacja fotograficzna;

6. materiały informacyjne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący tom III SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt pozakonkursowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn. „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew–Zegrze” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego” działania 7.2 „Infrastruktura kolejowa” Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do dnia 9 listopada 2022 r. lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wynikającej z umowy lub gdy pozostała kwota umowy nie umożliwia zlecenia żadnego działania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający nie precyzuje opisu dokonywania oceny spełnienia warunku, o którym mowa w sekcji III.1.1, tj. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do odrzucenia oferty na podstawie § 24 regulaminu udzielania zamówień unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: Regulamin) oraz spełniający warunki udziału dotyczące:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej;

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

3. W celu wykazania, że brak jest podstaw do odrzucenia oferty oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców ma obowiązek przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

3.1. oświadczenia:

a) oświadczenie Wykonawcy (łącznie wszystkich partnerów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW);

b) oświadczenie Wykonawcy (każdy z partnerów osobno) zgodnie z § 24 pkt 5–10 Regulaminu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW);

3.2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.3. pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 3.2 powyżej.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie warunku określonego w sekcji III.1.1 pkt 2.3, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres,średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 26 000,00 PLN;

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową – w wysokości nie mniejszej niż 6 500,00 PLN.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt 1 powyżej, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć:

a) część sprawozdania finansowego, tj.: rachunek zysków i start, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W zakresie warunku określonego w sekcji III.1.1 pkt 2.2, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

a) wykonania w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) usług z zakresu PR lub reklamy lub marketingu o wartości co najmniej 40 000,00 PLN netto każda odpowiadająca swoim rodzajem działaniom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu (w tym zrealizowanych działań), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody, że usługi te zostały wykonane należycie(listy referencyjne lub protokoły odbioru). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że łącznie w ramach usług, o których mowa powyżej, wykonał następujące działania informacyjne i promujące:

— przygotowanie i publikacja artykułu sponsorowanego/reklamy w prasie,

— przygotowanie i publikacja artykułu sponsorowanego w Internecie,

— organizacja briefingów prasowych/wizyt na terenie inwestycji,

— produkcja infografiki,

— produkcja videoinfografiki,

— wykonania profesjonalnej sesji zdjęciowej,

— przygotowanie, wydruk oraz dystrybucja materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty);

b) wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

— kierujący zespołem – 1 osoba,

— osoba ds. kreacji w zakresie copywritingu – 1 osoba,

— grafik – 1 osoba,

— fotograf – 1 osoba.

Szczegółowy opis wymagań dotyczący osób został zawarty w IDW w pkt 8.3.2 lit. b – tabela.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza wskazywania tej samej osoby na więcej niż 1 stanowisko.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 1 powyżej Wykonawca ma obowiązek przedłożyć:

a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert usług, o których mowa w sekcji III.1.3 pkt 1 lit. a ogłoszenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 4 do IDW) oraz dowody, że usługi te zostały wykonane należycie.

Uwaga I: w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej;

b) potencjał kadrowy obejmujący: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z określeniem stanowisk (zgodnie z opisem w tabeli w punkcie 8.3.2 lit. b IDW), na które osoby te są proponowane i informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz podstawy do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do IDW;

c) pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (osoby zdolne do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone razem z dokumentem (odpis z właściwego rejestru, pełnomocnictwo) potwierdzającym umocowanie osoby/osób podpisującej(-ych) przedmiotowe zobowiązanie.

Uwaga I: pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jest obowiązany zawrzeć w swej ofercie ten Wykonawca, który wskazał, że będzie dysponował osobami udostępnionymi przez inny podmiot.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do odrzucenia oferty na podstawie § 24 Regulaminu, oraz spełniający warunki udziału dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2. zdolności technicznej lub zawodowej;

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1 000,00 PLN. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera pkt 11 IDW stanowiącej tom I SIWZ.

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie umowy zakupowej. Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera pkt 23 IDW stanowiącej tom I SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia będą prowadzone w PLN. Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został w SIWZ, tom II – Projekt umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia zgodnie z § 6 ust. 7–12 Regulaminu. Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty wspólnej zostały opisane przez Zamawiającego w pkt 10 IDW, stanowiącej tom I SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ, tom II – Projekt umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba jednostki prowadzącej przedmiotowe postępowanie, tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region Centralny, mieszcząca się w Warszawie przy ul. Wileńskiej 10a, POLSKA, pokój 014 (parter).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wszyscy zainteresowani

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” (dalej: Regulamin), stanowiącego Załącznik nr 3 do Korporacyjnej Polityki Zakupów PKP PLK S.A. przyjętej uchwałą nr 495/2019 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz SIWZ sporządzonej do prowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego.

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej;

3. Kryteria oceny ofert:

— cena – 70 %,

— zwiększenie nakładu ulotek – 10 %,

— czas realizacji – 20 %.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium – opisane w IDW – rozdz. 22.

4. Doprecyzowanie informacji zawartej w sekcji IV.2.6: Termin związania ofertą: 60 dni.

5. Definicje:

— „IDW” – instrukcja dla Wykonawców, stanowiąca tom I niniejszej SIWZ,

— „OPZ” – opis przedmiotu zamówienia, stanowiący tom III niniejszej SIWZ,

— „PKP PLK S.A.” lub „Zamawiający” – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

— „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na: działania informacyjne i promujące dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew–Zegrze”,

— „PU” – projekt umowy, stanowiący tom II SIWZ,

— „Regulamin” – „Regulamin udzielania zamówień unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” stanowiący Załącznik nr 3 do Korporacyjnej Polityki Zakupów PKP PLK S.A.,

— „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

— „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego,

— „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w OPZ.

6. Zamawiający zastrzega, że w postępowaniu znajdzie zastosowanie § 22 ust. 4 – Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału i nie podlega odrzuceniu na podstawie § 24 ust. 5–10 Regulaminu.

7. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia utraty lub znacznego ograniczenia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, a PKP PLK S.A. nie może przeznaczyć własnych środków lub zwiększyć dotychczasowej ich ilości na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region Centralny
Adres pocztowy: ul. Chodakowska 50
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-816
Państwo: Polska
E-mail: ire.centralny@plk-sa.pl

Adres internetowy: www.plk-sa.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania skarg określa „Regulamin udzielania zamówień unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” stanowiący Załącznik nr 3 do korporacyjnej polityki zakupów PKP PLK S.A. a mianowicie:

1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub ogłoszenia w zakresie:

a) opisu warunków udziału w postępowaniu;

b) kryteriów oceny ofert i ich znaczenia;

c) odrzucenia oferty Wykonawcy,

— mających lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania – Wykonawca może wnieść skargę.

2. Skargę wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.

3. Skarga wniesiona po terminie lub przez podmiot nieuprawniony podlega odrzuceniu.

4. Do przyjęcia i rozpatrzenia skargi właściwym jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny.

5. Skarga winna wskazywać postępowanie, którego dotyczy oraz zawierać:

a) zwięzłe określenie zarzutów;

b) okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie skargi;

c) żądanie Wykonawcy.

6. O wniesieniu skargi oraz jej treści jednostka, o której mowa w pkt 4, zawiadamia Wykonawców uczestniczących w postępowaniu. Wykonawcom przysługuje prawo przystąpienia do postępowania skargowego poprzez przedstawienie pisemnego stanowiska.

7. O ile zajdzie taka potrzeba, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą.

8. Zwierzchnik jednostki, o której mowa w pkt 4, powołuje zespół rozstrzygający, składający się z 3 osób, który rozpoznaje skargę. Członkami zespołu rozstrzygającego nie mogą być członkowie Komisji przeprowadzającej postępowanie.

9. Zespół rozstrzygający może wysłuchać wyjaśnień zainteresowanych Wykonawców oraz wyjaśnień Komisji. Wysłuchanie jest jawne.

10. Zespół rozstrzygający sporządza i przekazuje zwierzchnikowi jednostki, o której mowa w pkt 4, projekt rozstrzygnięcia skargi.

11. Zwierzchnik jednostki, o której mowa w pkt 4, oddala, odrzuca lub uwzględnia skargę. W przypadku uwzględnienia skargi jednostka powtarza zaskarżone czynności lub unieważnia postępowanie.

12. Rozstrzygnięcie skargi przesyła się Wykonawcom, których ono bezpośrednio dotyczy w terminie 10 dni od dnia wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2020