Dostawa aparatury naukowej Published by Tenders Electronic Daily

Dostawa aparatury naukowej

Application deadline

11.08.2020, 10:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Delivery order

Main CPV code
 • Medical equipments
  33100000-1
Language

Polish

Contracting authority / owner

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
Poland
Tel.: +48 413497296
Fax: +48 413445615
E-Mail: bkotras@ujk.edu.pl
Website: www.ujk.edu.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej dla Collegium Medicum UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: cz.I: sekwenator kapilarny 1 kpl;cz.II sekwenator typu NGS;cz.III autoklaw 1 kpl;cz.IV mikrofalówka 1 szt;cz.V system uzdatniania wody 1 kpl. CPV:33100000-1 urządzenia medyczne; 30214000-2 stacje robocze; 48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe; 30213100-6 komputery przenośne; 30232110-8 drukarki laserowe; 38652100-1 projektory; 30237200-1 akcesoria komputerowe. Wykonawca: a. przeszkoli pracowników Zamawiającego;b. zapewni transport aparatury;c. wniesie aparaturę o pomieszczeń Zamawiającego;d. zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi aparaturę;e. będzie świadczył serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej dla Collegium Medicum UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ: cz.I: sekwenator kapilarny 1 kpl;cz.II sekwenator typu NGS;cz.III autoklaw 1 kpl;cz.IV mikrofalówka 1 szt;cz.V system uzdatniania... Show more

Lots 1

Job / name

Dostawa aparatury naukowej

Description of procurement /scope of services

Sekwenator kapilarny wraz z wyposażeniem do przygotowania analizy oraz przechowywania materiału – 1 komplet;Kod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne30214000-2 stacje robocze48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe30213100-6 komputery przenośne30232110-8 drukarki laserowe38652100-1 projektory30237200-1 akcesoria komputerowe Sekwenator kapilarny wraz z wyposażeniem do przygotowania analizy oraz przechowywania materiału – 1 komplet;Kod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne30214000-2 stacje robocze48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe30213100-6 komputery przenośne30232110-8 drukarki laserowe38652100-1... Show more

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19, POLSKA.

Lots 2

Job / name

Dostawa aparatury naukowej

Description of procurement /scope of services

Sekwenator typu NGS i aparatura towarzysząca – 1 komplet;Kod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne30214000-2 stacje robocze48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe30213100-6 komputery przenośne30232110-8 drukarki laserowe38652100-1 projektory30237200-1 akcesoria komputerowe

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19, POLSKA.

Lots 3

Job / name

Dostawa aparatury naukowej

Description of procurement /scope of services

Autoklaw 1 kompletKod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne30214000-2 stacje robocze48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe30213100-6 komputery przenośne30232110-8 drukarki laserowe38652100-1 projektory30237200-1 akcesoria komputerowe

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19, POLSKA.

Lots 4

Job / name

Dostawa aparatury naukowej

Description of procurement /scope of services

MikrofalówkaKod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19, POLSKA.

Lots 5

Job / name

Dostawa aparatury naukowej

Description of procurement /scope of services

System uzdatniania wody 1 kompletKod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

Others CPV Codes
 • Medical equipments
  33100000-1
Project adress

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19, POLSKA.

Polska-Kielce: Urządzenia medyczne

2020/S 130-318654

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Kotras
E-mail: bkotras@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497296
Faks: +48 413445615

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ujk.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.ujk.edu.pl/przetargi/index.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa aparatury naukowej

Numer referencyjny: ADP.2301.27.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowej dla Collegium Medicum UJK w Kielcach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ:

cz.I: sekwenator kapilarny 1 kpl;

cz.II sekwenator typu NGS;

cz.III autoklaw 1 kpl;

cz.IV mikrofalówka 1 szt;

cz.V system uzdatniania wody 1 kpl.

CPV:33100000-1 urządzenia medyczne; 30214000-2 stacje robocze; 48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe; 30213100-6 komputery przenośne; 30232110-8 drukarki laserowe; 38652100-1 projektory; 30237200-1 akcesoria komputerowe.

Wykonawca:

a. przeszkoli pracowników Zamawiającego;

b. zapewni transport aparatury;

c. wniesie aparaturę o pomieszczeń Zamawiającego;

d. zainstaluje, skonfiguruje i uruchomi aparaturę;

e. będzie świadczył serwis gwarancyjny w okresie gwarancji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa aparatury naukowej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sekwenator kapilarny wraz z wyposażeniem do przygotowania analizy oraz przechowywania materiału – 1 komplet;

Kod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

30214000-2 stacje robocze

48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30213100-6 komputery przenośne

30232110-8 drukarki laserowe

38652100-1 projektory

30237200-1 akcesoria komputerowe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unii europejskiej w ramach: Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu Medpat – Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: — część I 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa aparatury naukowej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Sekwenator typu NGS i aparatura towarzysząca – 1 komplet;

Kod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

30214000-2 stacje robocze

48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30213100-6 komputery przenośne

30232110-8 drukarki laserowe

38652100-1 projektory

30237200-1 akcesoria komputerowe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unii europejskiej w ramach: Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu Medpat – Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: — część II 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa aparatury naukowej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Autoklaw 1 komplet

Kod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

30214000-2 stacje robocze

48900000-7 różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

30213100-6 komputery przenośne

30232110-8 drukarki laserowe

38652100-1 projektory

30237200-1 akcesoria komputerowe

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unii europejskiej w ramach: Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu Medpat – Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: — część III 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa aparatury naukowej

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Mikrofalówka

Kod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unii europejskiej w ramach: Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa Innowacje i nauka; tytuł projektu Medpat – Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Część IV nie wymaga się wniesienia wadium.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa aparatury naukowej

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

System uzdatniania wody 1 komplet

Kod CPV: 33100000-1 urządzenia medyczne

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unii europejskiej w ramach: Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu Medpat – Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Część V nie wymaga się wniesienia wadium.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu;

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;

b) art. 24 ust. 5 pkt 1 do 8.

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zarówno JEDZ jak i ofertę składa się wyłącznie w formie elektronicznej.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wymagane będą:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Ponadto wymagany będzie odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; dotyczy: odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEDIG) – wskazane rejestry są ogólnodostępnymi i bezpłatnymi bazami danych, zatem Zamawiający pobierze samodzielnie informacje z tych baz. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwy organ ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w j.obcym są składane wraz z tłumaczeniem na j.polski.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy aparatury laboratoryjnej/aparatury badawczej, każda o wartości nie mniejszej niż część I 800 000 PLN brutto (słownie złotych:osiemset tysięcy); część II 500 000,00 PLN brutto (słownie złotych: pięćset tysięcy); część III 50 000,00 PLN brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy); część IV 1 000,00 PLN brutto (słownie złotych: jeden tysiąc); część V 10 000,00 PLN brutto (słownie złotych: dziesięć tysięcy). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się, co oznacza że wymaganą liczbę dostaw musi wykonać jeden podmiot. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku wymagany będzie wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 3 SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadkach określonych w SIWZ i w okolicznościach określonych art.144 ust.1 Pzp.

Informacje ogólne:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/ wps/portal oraz poczty elektronicznej – adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP

Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami: Barbara Kotras bkotras@ujk.edu.pl Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, wartość tych zamówień nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego (art.67 ust.1 pkt 7 Pzp).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, POLSKA, dział zamówień publicznych.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. Ofertę składa za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z ofertą należy złożyć:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych);

b) dowód wniesienia wadium – jeżeli jest wniesione w innej formie niż pieniężna;

c) szczegółowy opis oferowanego sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – oraz poczty elektronicznej – adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP; adres poczty elektronicznej bkotras@ujk.edu.pl .

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w pkt 6.1 ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa lit. a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) w pkt 6.2 ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) w pkt 6.2 ppkt 2) i 3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.2 ppkt 1), składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Uwaga: Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w oparciu o art.93 ust.1a Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020