Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Wilamowice Published by Tenders Electronic Daily

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Wilamowice

Application deadline

25.08.2020, 09:00 hour

Procedure

Open procedure

Order type

Provision of services.

Main CPV code
  • Household-refuse disposal services
    90513100-7
Language

Polish

Contracting authority / owner

Gmina Wilamowice
ul. Rynek 1
43-330 Wilamowice
Poland
Tel.: +48 338129467/466
Fax: +48 338129431
E-Mail: przetargi@ug.wilamowice.pl
Website: https://gmina.wilamowice.pl

assignment

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, zgodnie z wytycznymi w opisie zamówienia, całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wilamowice, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, zgodnie z wytycznymi w opisie zamówienia, całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wilamowice, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie... Show more

Description of procurement /scope of services

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów komunalnych:a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;b) popiół (w kodzie ex 20 01 99 – popioły z gospodarstw domowych);c) szkło, w tym:— butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,— butelki po napojach alkoholowych,— szklane opakowania po kosmetykach, itp.;d) papier, w tym:— gazety, książki, katalogi, zeszyty,— papierowe torby i worki,— papier szkolny i biurowy,— kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, itp.;e) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, w tym:— puste, odkręcone butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),— puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości,— plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),— folie, worki, reklamówki, torebki z tworzyw sztucznych (PP, PE, HDPE, LDPE),— kartony po sokach, napojach, mleku (TetraPak),— puszki po napojach, konserwach,— drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych, itp.;f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, chodniki, wykładziny, materace, karnisze, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.;g) bioodpady – odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych (w kodzie 20 01 08), za wyjątkiem zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w tym:— resztki z przygotowywanych i spożywanych posiłków, m.in. resztki i obierki owoców i warzyw; odpadki z ryb, odpadki z mięsa, nabiał; skorupki jajek, skorupki z orzechów; resztki z zaparzania kawy i herbaty,— zepsuta, przeterminowana żywność,— papier zanieczyszczony żywnością,— ręczniki papierowe, itp.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wilamowice, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019, poz. 2010, z późn. zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów komunalnych:a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;b) popiół (w kodzie ex 20 01 99 – popioły z gospodarstw domowych);c) szkło, w tym:— butelki i słoiki... Show more

Others CPV Codes
  • Refuse collection services
    90511000-2
  • Refuse transport services
    90512000-9
Project adress

Region (NUTS code): PL225 Bielski
gmina Wilamowice

Polska-Wilamowice: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

2020/S 137-337095

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wilamowice
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Wilamowice
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Wieczorek, Łukasz Pustelnik
E-mail: przetargi@ug.wilamowice.pl
Tel.: +48 338129467/466
Faks: +48 338129431

Adresy internetowe:

Główny adres: https://gmina.wilamowice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.wilamowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Wilamowice

Numer referencyjny: IS.271.3.8.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie, zgodnie z wytycznymi w opisie zamówienia, całego strumienia odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wilamowice, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 442 978.95 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

gmina Wilamowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) popiół (w kodzie ex 20 01 99 – popioły z gospodarstw domowych);

c) szkło, w tym:

— butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

— butelki po napojach alkoholowych,

— szklane opakowania po kosmetykach, itp.;

d) papier, w tym:

— gazety, książki, katalogi, zeszyty,

— papierowe torby i worki,

— papier szkolny i biurowy,

— kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, itp.;

e) tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, w tym:

— puste, odkręcone butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),

— puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości,

— plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),

— folie, worki, reklamówki, torebki z tworzyw sztucznych (PP, PE, HDPE, LDPE),

— kartony po sokach, napojach, mleku (TetraPak),

— puszki po napojach, konserwach,

— drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych, itp.;

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, chodniki, wykładziny, materace, karnisze, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.;

g) bioodpady – odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych (w kodzie 20 01 08), za wyjątkiem zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w tym:

— resztki z przygotowywanych i spożywanych posiłków, m.in. resztki i obierki owoców i warzyw; odpadki z ryb, odpadki z mięsa, nabiał; skorupki jajek, skorupki z orzechów; resztki z zaparzania kawy i herbaty,

— zepsuta, przeterminowana żywność,

— papier zanieczyszczony żywnością,

— ręczniki papierowe, itp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wilamowice, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019, poz. 2010, z późn. zm.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekt środowiskowy / Waga: 35 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r., przy czym usługa obejmująca odbiór odpadów będzie realizowana w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zamawiający nie przewiduje: udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą".

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – powinien spełniać każdy Wykonawca oddzielnie.

2. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku, tj. potwierdzenia o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego w rejestrze, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca:

a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub nadal wykonuje:

— co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,

tj. polegające na odbieraniu i/lub odbieraniu i zagospodarowywaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, z zastrzeżeniem że minimum jedna z tych usług będzie usługą już zrealizowaną.

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden kontrakt/umowę z gminą/miastem;

b) wykaże dysponowanie:

— co najmniej trzema pojazdami służącymi do odbierania odpadów zebranych selektywnie w workach,

— co najmniej dwoma pojazdami służącymi do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemników i kontenerów,

— co najmniej dwoma pojazdami służącymi do odbierania bioodpadów – ulegających biodegradacji odpadów spożywczych i kuchennych z gospodarstw domowych,

— co najmniej dwoma pojazdami służącymi do odbierania popiołów z pojemników i kontenerów,

— co najmniej jednym pojazdem służącym do odbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

— co najmniej jednym pojazdem z wbudowanym urządzeniem hakowym służącym do rozładunku pojemników typu igloo.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – podlega sumowaniu i oceniany będzie łączny potencjał wszystkich Wykonawców.

2. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków, tj.

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) wykaz sprzętu do realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem – Załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na podstawie projektu umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy opisano w rozdziale XVII pkt 1, 2 SIWZ.

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w urzędzie jest Burmistrz Gminy Wilamowice. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w rozdziale XX SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Gminy w Wilamowicach, 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1 – sala narad (parter), POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Sierpień/wrzesień 2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

2. W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

3. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie JEDZ-a. JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Zał. nr 5 do SIWZ).

5. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków; wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowe j jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

6. Podmioty zagraniczne zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 lit. a–d, składają odpowiednie dokumenty, o których mowa w rozdziale VII pkt 3 ppkt 3 SIWZ.

7. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą opisano w rozdziale XI pkt 2 SIWZ.

8. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.p

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020